Kursa kods VidE3003

Kredītpunkti 6

Spēkrati I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar spēkratu konstrukciju un darbības principiem. Kursā tiek aplūkota spēkratu un motoru klasifikācija, uzbūve, darbības principi. Iekšdedzes motoru mehānismi un sistēmas, kā arī motora mehāniskā un elektroniskā regulēšana, transmisiju veidi, uzdevums, iedalījums, sastāvdaļas: sajūgi, pārnesumkārbas, sadales kārbas, diferenciāļi, galvenie pārvadi, jūgvārpstas, piedziņas shēmas, to uzbūve un darbības principi. Hidrauliskā iekārta, tās uzbūve un darbības principi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina spēkratu uzbūves īpatnības, to mezglu darbības principos. Zināšanas tiek novērtētas kontroldarbos.
Prot novērtēt spēkratu un motoru tehniskos rādītājus, to darbību; veikt pilnvērtīgu spēkratu apkopi ekonomiska transporta un agrotehniskā darba veikšanai. Prasmes tiek novērtētas praktiskos darbos.
Spēj pastāvīgi analizēt inženiertehniskos spēkratu konstrukciju risinājumus, pastāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus spēkratu bezatteices darbības nodrošināšanai. Spēj patstāvīgi noteikt spēkratu konstrukciju elementu tehnisko stāvokli. Vērtēšana – laboratorijas darbu atskaites.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads spēkratu uzbūvē. Spēkratu attīstības vēsture. (Lekcijas 3h)
2. Iekšdedzes motoru vispārējā uzbūve un darbības principi. (Lekcijas 3h; praktiskie darbi 3h)
3. Kloķa-klaņa mehānisma uzbūve un darbība.( Lekcijas 2h; praktiskie darbi 4h)
4. Gāzu sadales mehānisma uzbūve un darbība. (Lekcijas 2h; praktiskie darbi 4h)
5. Mora dzeses sistēmu uzbūve un darbība. (Lekcijas 2h; praktiskie darbi 3h)
6. Motora eļļošanas sistēmas, tās uzbūve un darbība. (Lekcijas 3h; praktiskie darbi 2h)
7. Otto motoru un dīzeļmotoru barošanas sistēmas. (Lekcijas 3h; praktiskie darbi 2h)
8. Regulatoru iedalījums. Visrežīmu regulatora darbības princips. (Lekcijas 3h; praktiskie darbi 2h)
9. Aizdedzes sistēmas uzbūve un darbības principi. (Lekcijas 2h; praktiskie darbi 2h)
10. Sajūgu uzdevums un klasifikācija, darbības principi. (Lekcijas 2h; praktiskie darbi 2h)
11. Transmisiju uzdevums, klasifikācija un vispārējs raksturojums. (Lekcijas 2h; praktiskie darbi 1h)
12. Pārnesumkārbu uzdevums, iedalījums, konstrukcija, darbības principi. (Lekcijas 2h; praktiskie darbi 1h)
13. Diferenciāļi, dzenošie tilti, sānpārvadi un jūgvārpstas, to uzbūve, darbības princips. (Lekcijas 2h; praktiskie darbi 1h)
14. Stūres iekārtas uzdevums un darbības princips. (Lekcijas 2h; praktiskie darbi 1h)
15. Gaitas iekārta. Riteņi, apriepojums. Kāpurķēdes un kāpurlentas. (Lekcijas 2h)
16. Spēkratu hidrosistēmas un uzkares iekārtas, to uzbūve un darbības princips. (Lekcijas 2h)
Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Visiem kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem un laboratorijas darbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas un praktisko darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. kontroldarbs – “Spēkratu motoru uzbūve un darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi. 2. kontroldarbs – “Spēkratu transmisijas darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi. 3. kontroldarbs – “Spēkratu hidraulikas un jūgvārpstas darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 4, saņem ieskaiti.

Obligātā literatūra

1. Introduction to Internal Combustion Engines. Stone. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
2. Internal Combustion Engine Handbook. Basshuysen. 2004. SAE.
3. Cikovskis V. Iekšdedzes motori. 1 daļa. Rīga: Jumava, 2010. 286 lpp.

Papildliteratūra

1. Blīvis J., Gulbis V. Traktori un automobiļi. Rīga: Zvaigzne, 1991. 517 lpp.
2. Cikovskis V. Motori. Rīga: Jumava, 2000. 224 lpp.
3. Duffy J. E. Modern automotive technology. 7th ed. Illinois: Goodheart-Willcox, 2009. 1613 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine, United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com |ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65
2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts kursa projekts akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammas “Lauksaimniecības tehnika” studentiem