Kursa kods VidZ5038

Kredītpunkti 3

Statistiskās metodes

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par statistiskajām metodēm un to pielietojumu inženierzinātņu pētījumos. Studenti iegūst izpratni par statistisko metožu nozīmi precīzu spriedumu un loģisku secinājumu ieguvei. Studenti apgūst statistisko metožu iedalījumu, izvēles nosacījumus, kā arī pielietojumu pazīmju vidējo vērtību salīdzināšanai. Papildus tiek apskatīta pazīmju saistības analīze ar χ2 kritēriju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa studijām students:
• pārzina un izprot pētāmo pazīmju klasifikāciju, pamatmetodes to apstrādei, matemātiskās statistikas metožu izvēles pamatprincipus saskaņā ar izvirzītajiem pētījuma uzdevumiem (1. un 2. kontroldarbs);
• prot pielietot datu pamatapstrādes metodes profesionālos pētījumos (laboratorijas darbi);
• spēj analizēt, sistematizēt datu apstrādes rezultātus un izmantot tos ar nozares specifiku saitītos pētījumos (mājas darbs).

Kursa saturs(kalendārs)


1. Matemātiskās statistikas metožu nozīme inženierzinātnēs [L 1h, P 1h].
2. Pētījuma datu iegūšana un apstrādes plānošana [L 1h, P 1h].
3. Statistisko datu primārā apstrāde, vidējo lielumu un izkliedes raksturošana [L 1h, P 1h].
4. Statistisko datu vizualizācijas veidi [L 2h, P 2h].
1. kontroldarbs: statistisko datu aprakstīšana un vizualizācija.
5. Gadījuma lielumu sadalījuma veidi un to noteikšana [L 2h, P 2h].
6. Slēdzienu statistika, statistisko hipotēžu pārbaude [L 1h, P 1h].
7. Parametriskās un neparametriskās statistikās metodes vidējās vērtības raksturošanai [L 2h, P 2h].
8. Kontingences analīze un χ2 kritērijs kā statistiskās neatkarības tests [L 2h, P 2h].
2. kontroldarbs: Vidējo vērtību salīdzināšana un kontingences analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Kumulatīvo vērtējumu veido:
• 2 kontroldarbi (iekļauj apgūto tēmu teorijas jautājumus un uzdevumu risināšanu);
• Mājas darbs (praktisks datu izpētes uzdevums).
Visiem darbiem ir jābūt laicīgi rakstītiem un iesniegtiem, Kontroldarbus var rakstīt tikai norādītā laikā un vienu reizi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs: Statistisko datu sagatavošana, vizualizācija un izpēte par maģistra darba tēmu (apjoms vismaz 10 lpp, iesniedz elektroniskā veidā, prezentācija - auditorijā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma:
1. kontroldarbs: (40%).
2. kontroldarbs: (40%).
Mājas darbs: datu apstrāde, atskaites sagatavošana, ko iesniedz e-studiju vidē, darba rezultātu prezentācija (20%).

Obligātā literatūra

Arhipova I., Balina S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
Smotrovs J. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 136 lpp.
Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika: mācību grāmata. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
Brandt S. Data analysis: statistical and computational methods for scientists and engineers. 4th edition. Cham: Springer, 2014. 523 p.

Papildliteratūra

Al-Karkhi A., Alqaraghuli W. Applied Statistics for Environmental Science with R. [tiešsaiste] Elsevier, 2020. 240 p. P. [skatīts 31.03.2022.] Pieejams: https://www.sciencedirect.com/book/9780128186220/applied-statistics-for-environmental-science-with-r#book-description
Piegorsch W.W., Bailer J.A. Analyzing Environmental Data. Wiley, 2005. 488 p. P.
Kottegoda, N.T. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford ; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Official Statistics Portal [online] Available: https://stat.gov.lv/en
2. Eurostat [online] Available: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main
3. FAOSTAT [online] Available: https://www.fao.org/faostat/en/#home

Piezīmes

Obligāts kurss maģistra studiju programmas "Vides, ūdens un zemes inženierzinātne" pilna laika klātienes studijās