Kurs-Code VidZ5031

Kreditpunkte 7.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Vorlesungen (Stundenzahl)54

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge6

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)140

Bestätigt am (Datum)16.03.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Artūrs Veinbergs

Ersetzte Kurs

VidZM001 [GVIDM001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://helcom.fi/
2. Projekts “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas”. Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums. [Tiešsaiste]. CLEANTECH LATVIA. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/
3. Inovatīvi ģeotelpiskie risinājumi. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.gim-international.com/
4. "Mikro-g LaCoste absolūtie gravimetri". Mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://microglacoste.com/absolutemeters.php)
5. Interreg Centrālbaltijas projekts tīrākai jūrai. Projekta mājaslapa. [Tiešsaiste]. NUTRINFLOW. Pieejams: http://nutrinflow.eu/
6. Pasākumi ūdenī noritošo aiztures procesu veicināšanai Projekta Natural Water Retention Measures (NWRM) mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://nwrm.eu/
7. Latvijas mērnieku biedrības mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://lmb.lv/
8. Latvijjas zinātnes padome. Mājaslapa, jaunumi. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://lzp.gov.lv/jaunumi/
9. Lauku drenēšanas prakses transformācija [Transforming drainage]. Projekta mājas lapa par inovatīvu drenāžas plānošanas un ieviešanas praksi. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://transformingdrainage.org/
10. Klimatam draudzīga lauksaimniecība. [Tiešsaiste]. LLU. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/klimatam-draudziga-lauksaimnieciba
11. Valsts zemes dienesta mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv
12. “Waterdrive”. Projekta mājaslapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://water-drive.eu/

Weiterfuhrende Literatur

1. Lagzdiņš A. Grinberga L. Veinbergs A. Trifane A. (2018) Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija Zemgales Plānošanas reģions, 2018. ISBN 978-9934-19-755-0. Ir LLU FB 54 eks. Pieejams: https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2019/03/Gr%C4%81mata_Par-videi-draudz%C4%ABgu-elementu-ier%C4%ABko%C5%A1anu-melior%C4%81cijas-sist%C4%93m%C4%81s.pdf
2. Urtāne L., Urtāns A.V. Videi draudzīga meliorācija. 1. daļa: Ūdenstecēm raksturīgo bioloģisko funkciju nodrošināšana ūdensnotekās. Vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un plūdu risku mazināšanai. [tiešsaiste]. Rīga, 2018. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://drive.google.com/file/d/1GwOKxmRYhXvrVzWJaUu-OdG77riwZEke/view
3. Urtāne L. Urtāns A.V. Videi draudzīga meliorācija. 2. daļa: Ūdensnoteku apsaimniekošana, to bioloģisko funkciju nodrošināšanai. Vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un plūdu risku mazināšanai. Rīga: 2018. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://drive.google.com/file/d/1FsuYy
MoWZ6Gi_rXaGhnMJiOWRPrQ_VIT/view
4. Carolus J. F., Bartosova A., Olsen S. B., Jomaa S., Veinbergs A., Zilāns A., … Tonderski K. Nutrient mitigation under the impact of climate and land-use changes: A hydro- economic approach to participatory catchment management. Journal of Environmental Management, , No. 271, 2020, p. 1-13. Pieejams: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110976
5. Carstensen M. V., Hashemi F., Hoffmann C. C., Zak D., Audet J., Kronvang B. Efficiency of mitigation measures targeting nutrient losses from agricultural drainage systems: A review. Ambio, No. 64, 2020, p. 1-18. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.]. Helloo (The Netherlands): The SCAPE Advisory Board; 2006. Pieejams: https://doi.org/10.1007/s13280-020-01345-5
6. Imeson A., Arnoldussen A., De la Rosa D., Montanaralla L., Dorren L., Curfs M., Arnalds O., van Asselen S. Soil Conservation and Protection in Europe - The Way Ahead. The SCAPE Advisory Board. 2006. Pieejams: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC32727
7. Povilaitis A., Rudzianskaite A., Miseviciene S., Gasiunas V., Miseckaite O., Živatkauskiene I. Efficiency of Drainage Practices for Improving Water Quality in Lithuania. American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE), No. 61(1), 2018, p. 179-196. Pieejams: https://doi.org/10.13031/trans.12271
8. Lennartz B., Janssen M., Tiemeyer B. Effects of Artificial Drainage on Water Regime and Solute Transport at Different Spatial Scales. In: M. K. Shukla (Ed.), Soil hydrology, land use and agriculture: measurement and modelling. Wallingford: CABI, 2011, p. 384-414. Pieejams: https://doi.org/10.1079/9781845937973.0000