Kursa kods VidZ5031

Kredītpunkti 7.50

Zinātniskās aktualitātes

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits54

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Artūrs Veinbergs

Ph.D.

Aizstātais kurss

VidZM001 [GVIDM001] Zinātniskās aktualitātes

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veicināt studentu iesaisti aktuālu zinātnisku pētījumu īstenošanā, kas rosinās studentus izraudzīties aktuālas un studenta interesēm atbilstošas specializācijas un maģistra darba tēmas izvēli.
Studenti tiek iepazīstināti ar galvenajiem aspektiem maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” uzbūvē un programmā ietverto specializāciju specifiku.
Kursa īstenošanas laikā potenciālie maģistra darbu vadītāji iepazīstina ar sevi, pastāsta par aktualitātēm zinātnē, savu īstenoto vai iecerēto pētījumu tēmām, rezultātiem, nākotnē potenciāli pētāmajiem jautājumiem.
Kursa īstenošanas laikā studenti, saskaņojot ar konkrēto mācībspēku, izvēlās maģistra darba vadītāju, definē maģistra darba tēmu, darba mērķi un uzdevumus, izvirza sākotnējo hipotēzi.
Studenti izvēlās specializāciju, kurā vēlās turpināt maģistrantūras studijas. Savu izvēli apstiprina ar iesniegumu, kuru paraksta, students, darba vadītājs, programmas direktors.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students iegūs zināšanas par zinātnisku pētījumu nepieciešamību, aktuāliem pētījumiem un pētāmajiem jautājumiem ar maģistra programmu saistītās nozarēs praktiskie darbi.
Students būs kompetents izvirzīt aktuālus pētāmos jautājumus un definēt pētījuma tēmu – diskusija, praktiskie darbi
Students iegūs prasmes definēt zinātniskam pētījumam atbilstošu mērķi un uzdevumus - praktiskie darbi, diskusija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads, studiju kursa saturs un izmantojamie materiāli (1h);
2. Maģistra studiju programmas un izvēlei pieejamo specializāciju vispārējs raksturojums (1h);
3. Iepazīšanās ar Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras mācībspēkiem (potenciālajiem maģistra darbu vadītājiem), par aktualitātēm zinātnē, savu īstenoto vai iecerēto pētījumu tēmām, rezultātiem, nākotnē potenciāli pētāmajiem jautājumiem (24 h);
4. Iepazīšanās ar Vides un ūdenssaimniecības katedras mācībspēkiem (potenciālajiem maģistra darbu vadītājiem), par aktualitātēm zinātnē, savu īstenoto vai iecerēto pētījumu tēmām, rezultātiem, nākotnē potenciāli pētāmajiem jautājumiem (24 h);
5. Iepazīšanās ar Arhitektūras un būvniecības katedras mācībspēkiem (potenciālajiem maģistra darbu vadītājiem), par aktualitātēm zinātnē, savu īstenoto vai iecerēto pētījumu tēmām, rezultātiem, nākotnē potenciāli pētāmajiem jautājumiem (4 h);
6. Praktiskais darbs. Pētījuma tēmas un mērķa izvirzīšana (2h);
7. Praktiskais darbs. Pētījuma uzdevumu un potenciālo secinājumu definēšana (2h);
8. Praktiskais darbs. Maģistra darba uzdevuma sagatavošana. Maģistra darbā potenciāli izmantojamo datu raksturojums (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi; Izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi. Maģistra darba vadītāja un maģistra programmas direktora aptirpināts maģistra darba uzdevums un iesniegums par maģistra darba tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba mērķis ir: 1) iegūt padziļinātu izpratni par zinātniski praktisku jautājumu problemātiku ar maģistra studiju programmu saistītās nozarēs; 2) studentam izprast individuāli interesējošos jautājumus un atbilstošo specializāciju.
Students patstāvīgi veic padziļinātu nodarbībās pārrunāto tēmu izpēti, ievācot informāciju par saistīto nozaru aktualitātēm un neatrisinātiem jautājumiem. Atlasāma atbilstoša zinātniskā un praktiskā literatūra un veicama literatūrā iegūto rezultātu apkopošana, salīdzināšana un analīze, izdarāmi individuāli secinājumi. Atbilstoši kursa vadošā pasniedzēja norādēm, studentam individuāli jāpabeidz un jānoformē nodarbību laikā uzsāktie praktiskie darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistrants saņem vērtējumu par izstrādāto praktisko darbu rezultātiem 10 ballu skalā. Paveiktais tiek vērtēts summējot iegūtos punktus:
• saskaņa starp maģistra darba tēmu un mērķi (2p);
• izvirzītās tēmas un mērķa aktualitātes pamatojums (2p);
• izvirzītā hipotēze (1p);
• darba uzdevumu saskaņa ar mērķi un zinātniskā nozīmība (3);
• maģistranta spēja diskutēt un pamatot praktiskajos darbos paveiktos uzdevumus (2p).

Obligātā literatūra

1. Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://helcom.fi/
2. Projekts “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas”. Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums. [Tiešsaiste]. CLEANTECH LATVIA. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/
3. Inovatīvi ģeotelpiskie risinājumi. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.gim-international.com/
4. "Mikro-g LaCoste absolūtie gravimetri". Mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://microglacoste.com/absolutemeters.php)
5. Interreg Centrālbaltijas projekts tīrākai jūrai. Projekta mājaslapa. [Tiešsaiste]. NUTRINFLOW. Pieejams: http://nutrinflow.eu/
6. Pasākumi ūdenī noritošo aiztures procesu veicināšanai Projekta Natural Water Retention Measures (NWRM) mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://nwrm.eu/
7. Latvijas mērnieku biedrības mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://lmb.lv/
8. Latvijjas zinātnes padome. Mājaslapa, jaunumi. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://lzp.gov.lv/jaunumi/
9. Lauku drenēšanas prakses transformācija [Transforming drainage]. Projekta mājas lapa par inovatīvu drenāžas plānošanas un ieviešanas praksi. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://transformingdrainage.org/
10. Klimatam draudzīga lauksaimniecība. [Tiešsaiste]. LLU. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/klimatam-draudziga-lauksaimnieciba
11. Valsts zemes dienesta mājas lapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv
12. “Waterdrive”. Projekta mājaslapa. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://water-drive.eu/

Papildliteratūra

1. Lagzdiņš A. Grinberga L. Veinbergs A. Trifane A. (2018) Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija Zemgales Plānošanas reģions, 2018. ISBN 978-9934-19-755-0. Ir LLU FB 54 eks. Pieejams: https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2019/03/Gr%C4%81mata_Par-videi-draudz%C4%ABgu-elementu-ier%C4%ABko%C5%A1anu-melior%C4%81cijas-sist%C4%93m%C4%81s.pdf
2. Urtāne L., Urtāns A.V. Videi draudzīga meliorācija. 1. daļa: Ūdenstecēm raksturīgo bioloģisko funkciju nodrošināšana ūdensnotekās. Vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un plūdu risku mazināšanai. [tiešsaiste]. Rīga, 2018. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://drive.google.com/file/d/1GwOKxmRYhXvrVzWJaUu-OdG77riwZEke/view
3. Urtāne L. Urtāns A.V. Videi draudzīga meliorācija. 2. daļa: Ūdensnoteku apsaimniekošana, to bioloģisko funkciju nodrošināšanai. Vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un plūdu risku mazināšanai. Rīga: 2018. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://drive.google.com/file/d/1FsuYy
MoWZ6Gi_rXaGhnMJiOWRPrQ_VIT/view
4. Carolus J. F., Bartosova A., Olsen S. B., Jomaa S., Veinbergs A., Zilāns A., … Tonderski K. Nutrient mitigation under the impact of climate and land-use changes: A hydro- economic approach to participatory catchment management. Journal of Environmental Management, , No. 271, 2020, p. 1-13. Pieejams: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110976
5. Carstensen M. V., Hashemi F., Hoffmann C. C., Zak D., Audet J., Kronvang B. Efficiency of mitigation measures targeting nutrient losses from agricultural drainage systems: A review. Ambio, No. 64, 2020, p. 1-18. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.]. Helloo (The Netherlands): The SCAPE Advisory Board; 2006. Pieejams: https://doi.org/10.1007/s13280-020-01345-5
6. Imeson A., Arnoldussen A., De la Rosa D., Montanaralla L., Dorren L., Curfs M., Arnalds O., van Asselen S. Soil Conservation and Protection in Europe - The Way Ahead. The SCAPE Advisory Board. 2006. Pieejams: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC32727
7. Povilaitis A., Rudzianskaite A., Miseviciene S., Gasiunas V., Miseckaite O., Živatkauskiene I. Efficiency of Drainage Practices for Improving Water Quality in Lithuania. American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE), No. 61(1), 2018, p. 179-196. Pieejams: https://doi.org/10.13031/trans.12271
8. Lennartz B., Janssen M., Tiemeyer B. Effects of Artificial Drainage on Water Regime and Solute Transport at Different Spatial Scales. In: M. K. Shukla (Ed.), Soil hydrology, land use and agriculture: measurement and modelling. Wallingford: CABI, 2011, p. 384-414. Pieejams: https://doi.org/10.1079/9781845937973.0000

Piezīmes

Obligāts kurss maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”