Code du cours VidZ5024

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours30.03.2021

Auteur du cours

author

Fredijs Dimiņš

Le cours remplacé

Ķīmi5003 [GKIM5003]

Manuels

1. Cunningham, William P. Environmental Science. New York : McGraw-Hill Higher Education, 2010. 616 lpp.
2. Vides zinātne. M. Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
3. Kļaviņš M., Cimdiņš P. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 204 lpp.
4. Kļaviņš M. u.c. Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 173 lpp.
5. Manahan S.E. Environmental chemistry. 7th edition. Boca Raton etc.: Lewis Publishers, 2000. 898 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Bliefert C. Umweltchemie, zweite, erweiterte Auflage. – Weinheim etc.: Wiley – VCH, 1997. - 510 S.
2. Connell D.W. Basic concepts of environmental chemistry. – Boca Raton etc.: Lewis Publishers, 1997. - 506 p.
3. Klimata pārmaiņas: izaicinājumi Latvijai starptautiskajā vidē (zinātniskā redaktore G. Reire). – Rīga: Zinātne, 2008. - 222 lpp.
4. Kļaviņš M. Atmosfēras ķīmija un gaisa piesārņojums. – Rīga: Elpa 2, 2000. -
166 lpp.
5. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Ekotoksikoloģija. – Rīga: LU, 2005. - 357 lpp.
6. Pastare S., Gigele R., Vīksna A. Dzeramais ūdens. – Rīga: LU, 2007. - 199 lpp.
7. Tyagi A. Climate change and global warming. – New Delhi: Rajat Publications, 2006. - 273 p.
8. Vides veselība Sastādījusi M. Eglīte. – Rīga: RSU, 2008. - 696 lpp.
9. Vircavs M. Vide, ietekmes un novērtējums: principi un analīze. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. - 248 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Ilustrētā Zinātne. Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X
3. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv