Kursa kods VidZ5024

Kredītpunkti 3

Vides ķīmija

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Fredijs Dimiņš

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

Ķīmi5003 [GKIM5003] Ūdens ķīmija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīt nozīmīgāko ķīmisko elementu un to savienojumu īpašības un pārvērtības apkārtējā vidē, galvenās vidi piesārņojošo vielu grupas, to avotus, iedarbību uz cilvēku veselību; vides sastāva un piesārņojuma analīzes pamatmetodes - ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās, analīzes rezultātu aprēķināšanu un kļūdu avotu noteikšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Spēj parādīt zināšanas par dažādiem šķīdumu koncentrāciju izteiksmes veidiem un šķīdumu pH. Prot patstāvīgi veikt aprēķinus, kas nepieciešami, lai pagatavotu dažādus šķīdumus - mājas darbs.
Spēj patstāvīgi iegūt un analizēt informāciju par vides ķīmiju saistītām problēmā. Spēj sagatavot prezentāciju par sava referāta tēmu un diskutēt ar vides ķīmijas speciālistiem - referāts.
Spēj parādīt zināšanas par dažādu ķīmisko elementu apriti dabā To savienojumu ietekmi uz apkārtējo vidi. Spēj patstāvīgi spriest par pasākumiem, kas veicami konkrētu savienojumu piesārņojuma neitralizācijai apkārtējā vidē - kontroldarbs.
Spēj patstāvīgi veikt eksperimentus, izmantojot apgūtās zināšanas un veikt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem - laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vides ķīmija un tās nozīme // Darba drošība laboratorijā, strādājot ar dažādām iekārtām. (2h)
2 Ķīmiskās analīzes metodes // Analīžu veikšanai nepieciešamo šķīdumu aprēķini un to pagatavošana (2h).
3 Fizikāli ķīmiskās analīzes optiskās metodes//Ūdens pārejošās un kopējās cietības noteikšana (2h).
4 Fizikāli ķīmiskās analīzes elektroķīmiskās metodes. Hromatogrāfija // Hlorīdjonu sedimetriska noteikšana (2h).
5 Vides sistēmas - atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra, biosfēra // Sulfātjonu satura turbidimetriska noteikšana (2h)
6 Atmosfēras sastāvs un tajā notiekošie procesi//Ūdens dzidruma un duļķainības turbidimetriska noteikšana (2h).
7 Atmosfēras piesārņojums un tā avoti//Dzelzs jonu satura spektrofotometriska noteikšana ūdenī (2h).
8 Sēra savienojumi atmosfērā // Kalcija un fosfātjonu satura spektrofotometriska noteikšana ūdenī (2h).
9 Slāpekļa savienojumi atmosfērā//Amonija jonu, nitrītjonu un nitrātjonu satura spektrofotometriska noteikšana ūdenī (2h).
10 Oglekļa savienojumi atmosfērā // Skābekļa ķīmiskā patēriņa spektrofotometriska noteikšana ūdenī (2h).
11 Organiskās vielas atmosfērā // Skābekļa satura oksimetriska noteikšana ūdenī (2h).
12 Aerosoli un putekļi atmosfērā, smoga veidošanās // Dažādu ūdens paraugu pH potenciometriska noteikšana (2h).
13 Ozona slānis, Zemes klimata mainība // Dažādu ūdens paraugu elektrovadītspējas konduktometriska noteikšana (2h)
14 Dabas ūdeņu sastāvs // Kontroldarbs par atmosfērā notiekošiem ķīmiskiem procesiem un piesārņojumu (2h)
15 Ūdens piesārņojums un tā avoti // Iepazīšanās ar "Dabas vielu analīzes laboratorijas" iekārtām (2h)
16 Augsnes sastāvs un tās piesārņojuma avoti // Ieskaite ar atzīmi. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi, iesniegts mājas darbs par kvantitatīvās analīzes aprēķinu uzdevumiem un pH aprēķiniem, sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs, uzrakstīts referāts par maģistra darbam tuvu vides ķīmijas tēmu. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs – sastāda 5 uzdevumi. 3 uzdevumi par šķīdumu koncentrācijām un 2 uzdevumi par šķīdumu pH aprēķiniem. Iesniedz drukātā veidā.
Referāts – referāts par maģistra darbam tuvu vides ķīmijas tēmu. Sagatavota prezentācija par referātu. Iesniedz drukātā un elektroniskā formā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, Sekmīgi uzrakstītam (ne zemāk kā 4 balles) kontroldarbam. Ieskaitītam ar atzīmi (ne zemāk kā 4 balles) mājas darbam un referātam. Ja minētie kritēriji ir izpildīti, tiek kārtots eksāmens. Ja vidējais vērtējums ir ne zemāka kā 6 balles, eksāmens nav jākārto. Tiek izlikts vidējais vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Cunningham, William P. Environmental Science. New York : McGraw-Hill Higher Education, 2010. 616 lpp.
2. Vides zinātne. M. Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
3. Kļaviņš M., Cimdiņš P. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 204 lpp.
4. Kļaviņš M. u.c. Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 173 lpp.
5. Manahan S.E. Environmental chemistry. 7th edition. Boca Raton etc.: Lewis Publishers, 2000. 898 p.

Papildliteratūra

1. Bliefert C. Umweltchemie, zweite, erweiterte Auflage. – Weinheim etc.: Wiley – VCH, 1997. - 510 S.
2. Connell D.W. Basic concepts of environmental chemistry. – Boca Raton etc.: Lewis Publishers, 1997. - 506 p.
3. Klimata pārmaiņas: izaicinājumi Latvijai starptautiskajā vidē (zinātniskā redaktore G. Reire). – Rīga: Zinātne, 2008. - 222 lpp.
4. Kļaviņš M. Atmosfēras ķīmija un gaisa piesārņojums. – Rīga: Elpa 2, 2000. -
166 lpp.
5. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Ekotoksikoloģija. – Rīga: LU, 2005. - 357 lpp.
6. Pastare S., Gigele R., Vīksna A. Dzeramais ūdens. – Rīga: LU, 2007. - 199 lpp.
7. Tyagi A. Climate change and global warming. – New Delhi: Rajat Publications, 2006. - 273 p.
8. Vides veselība Sastādījusi M. Eglīte. – Rīga: RSU, 2008. - 696 lpp.
9. Vircavs M. Vide, ietekmes un novērtējums: principi un analīze. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. - 248 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Ilustrētā Zinātne. Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X
3. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF maģistra studiju programmas "Vides inženierzinātne" obligātajā daļā.

Kurss paredzēts arī studiju
programmai "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes"