Код курса VidZ3047

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса16.02.2022

Разработчик курса

author

Ritvars Sudārs

Учебная литературa

1. Ekoloģija un vides aizsardzība: mācību līdzeklis. J. Švarcbahs ... [u.c.]; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un ūdenssaimniecības katedra. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.
2. Dabas aizsardzība. O. Nikodemus un G. Brūmeļa redakcijā.; Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 287 lpp.
3. Vides zinātne. M.Kļaviņš ... [u.c.]; M. Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
4. Vide un ilgtspējīga attīstība. Redaktori M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3
5. Fundamentals of Environmental Studies. Mahua Basu, S. Xavier. Cambridge University Press, 2016. 450 p. ISBN 978-1-107-53617-3.
6. Environmental science. L.Ryden, P.Migula & M.Anderson. The Baltic University Press. Uppsala, Sweden, 2003. 824 p. Pieejams: https://www.balticuniv.uu.se/publications/text-books-and-publications/environmental-science/
7. Environment and sustainable development. Edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. ; Riga: Academic Press of University of Latvia, 2010. 300 p. ISBN 978-9984-45-234-0
8. Ecology and Animal Health. Editors L. Norrgren and J. M.Levengood. , Uppsala Universitet. Uppsala: Uppsala University, 2012. 382 p. ISBN 978-91-86189-12-9.
9. Sustainable Agriculture. Editor: C.Jakobsson. Pages: 505 p. ISBN 978-91-86189-10-5.

Дополнительная литература

1. Living in the Environment. G.Tyler Miller. 12th edition. USA: Thomson learning. USA, 2002. 758 p.
2. Environment. P.H.Raven, L.R.Berg. USA: Harcourt College Publishers, 2001. 612 p.
3. Sustainable Water Management course that includes 3 textbooks in english and russian. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management
4. Sustainable Water Management in the Baltic Sea. Book 1: The Waterscape. Editor Lars-Christer Lundin. A Baltic University Programme. Uppsala University. 2000. 207 p. [Skatīts 22.02.2022.]. Pieejams: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:99898/FULLTEXT01.pdf

5. Sustainable Water Management in the Baltic Sea. Book 2: Water Use and Management. Editor Lars-Christer Lundin. A Baltic University Programme. Uppsala University. Uppsala: Baltic University Press, 2000. 224 p. [Skatīts 22.02.2022.]. Pieejams: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:99899/FULLTEXT01.pdf
6. Sustainable Water Management in the Baltic Sea. Book 3: River Basin Management. Editor Lars-Christer Lundin. A Baltic University Programme. Uppsala University. 2000. 239 p. [Skatīts 22.02.2022.]. Pieejams: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:99900/FULLTEXT01.pdf
7. Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas. 2018. Redaktore Dr.sc.soc. Baiba Bela. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 237 lpp. ISBN 9789934183065. Pieejams: http://www.sustinno.lv/userfiles/sustinno-gramata-C.pdf