Kurs-Code VidZ3043

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)20.03.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Linda Grinberga

Vorkenntnisse

Biol3015,

HidZ2010,

HidZ2012,

VidZ3005,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU, 2007. 208 lpp.
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. Red. M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
3. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 239 lpp.
4. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, 2008. 183 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Vides veselība. Sast. M. Eglīte. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
2. Vymazal J. Water and Nutrient Management in Natural and Constructed Wetlands. Czech University of Life Sciences. Prague, 2009. 330 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: LR MK noteikumi Nr.214. Pieņemts 15.06.1999. Stājas spēkā 01.10.1999. Zaudē spēku 01.07.2015. . [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=19996
2. Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: LR MK noteikumi Nr.38. Pieņemts 01.02.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=801
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 221-99 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" [tiešsaiste]: LR MK noteikumi Nr. 256. Pieņemts 21.07.1998. Stājas spēkā 01.08.1998. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=49286