Kursa kods VidZ3043

Kredītpunkti 3

Vides inženierija

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Linda Grinberga

Ph.D.

Priekšzināšanas

Biol3015, Ekoloģija

HidZ2010, Hidraulika I

HidZ2012, Inženierhidroloģija

VidZ3005, Ietekmes uz vidi novērtēšana

Kursa anotācija

Vides inženierijas jautājumu risināšana izpaužas, saskaņojot teoriju un praksi, risinot vides sanitārijas problēmas, jo īpaši, nodrošinot drošu, ērtu un plašai sabiedrībai pieejamu ūdensapgādi, pareizu notekūdeņu un cieto atkritumu pārstādi vai uzglabāšanu, piemērotu kanalizāciju pilsētās un lauku teritorijās, sistēmu ūdens, augsnes un atmosfēras piesārņojuma kontrolei, kā arī sociālo un vides ietekmi uz šiem risinājumiem. Studenti apgūst iespējamos tehniskos risinājumus inženierijas problēmām, kas attiecas uz sabiedrības veselību, un tehnoloģiskās attīstības ietekmi uz vidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentam būs zināšanas un izpratne par iespējamiem tehniskajiem risinājumiem ūdens, gaisa un grunts piesārņojuma kontrolēšanā un novēršanā. Studentu teorētiskās zināšanas tiks novērtētas, rakstiski atprasot lekciju laikā apgūto teorētisko materiālu divos kontroldarbos, novērtējot ar atzīmi.
Studentam būs prasmes sagatavot ūdenssaimniecības iekārtu un būvju būvprojektu, tai skaitā paskaidrojuma raksta daļu ar aprēķiniem un grafisko materiālu. Studentu prasmes tiks vērtētas pēc patstāvīgi izstrādātā un semestra noslēgumā iesniegtā kursa projekta.

Kompetence vides inženierijas jautājumos, kas uzskaitīti studiju kursa aprakstā, dos iespēju patstāvīgi pieņemt lēmumus un rīkoties vides un ūdenssaimniecības jomā, risinājumos līdzsvarojot ekonomiskos, sociālos un vides aspektus, ņemot vērā aktuālos normatīvos aktus Latvijā. Studentu kompetences tiks vērtētas kursa projekta mutiskās aizstāvēšanas laikā, uzdodot papildu jautājumus par dažādiem vides risinājumiem. Kompetence tiks vērtēta arī ar mutisku prezentāciju par norādīto tēmu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vides inženierijas sastāvdaļas un darbības virzieni. (2 stundas)
2. Lietus notekūdeņu caurplūduma noteikšana. Lietusūdens apsaimniekošana. (3 stundas)
3. Profikaltiskie ugunsdrošības pasākumi iekšējo UK tīklu projektēšanā. (2 stundas)
4. Iekšējā un ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde. (2 stundas)
5. Attīrītu notekūdeņu atgriešana apritē. (2 stundas)
6. Alternatīvā kanalizācija. (2 stundas)
7. Notekūdeņu energoefektīva attīrīšana dabīgos apstākļos. Ūdens pašattīrīšanās. (2 stundas)
8. 1. kontroldarbs (1 stunda)
9. Zemes, gaisa un ūdens siltumsūkņi. To darbības princips, efektivitāte un pielietojums. (2 stundas)
10. Organisko atkritumu pārstrādes iespējas. Biogāze. (2 stundas)
11. Skaņas piesārņojums. Trokšņa ietekmes samazināšana. Gaismas piesārņojums. (2 stundas)
12. Videi draudzīgu un ekonomiski izdevīgu materiālu un tehnoloģiju izvēle. (2 stundas)
13. Sertificēta inženiera atbildība projektēšanā. (2 stundas)
14. Projektēšanas normas un prasības. (3 stundas)
15. Vides sanācija. Piesārņojuma seku likvidēšana. (2 stundas)
16. 2. kontroldarbs (1 stunda)

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai sekmīgi nokārtotu šo studiju kursu, jāiegūst minimālais noteiktais punktu skaits. 10% no kopējo punktu skaita veido nodarbību apmeklējums, 50% veido kontroldarbi par teorētisko daļu, 40% veido praktiskie un laboratorijas darbi, tai skaitā dalība seminārā ar prezentāciju par pasniedzēja norādīto tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentu patstāvīgais darbs tiek organizēts ārpus kontaktstundu laika. Tas ietver lekciju materiāla apgūšanu, papildus studējot pasniedzēja norādīto literatūru. Praktisko un laboratorijas darbu, kā arī kursa projekta izstrāde tiek organizēta patstāvīgi, ar iespēju uzdot neskaidros jautājumus nodarbību laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi nokārtoti 2 ieskaites darbi par lekcijās apskatītajām tēmām, dalība seminārā ar prezentāciju par norādīto tēmu, izstrādāti praktiskie un laboratorijas darbi.

Obligātā literatūra

1. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU, 2007. 208 lpp.
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. Red. M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
3. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 239 lpp.
4. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, 2008. 183 lpp.

Papildliteratūra

1. Vides veselība. Sast. M. Eglīte. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
2. Vymazal J. Water and Nutrient Management in Natural and Constructed Wetlands. Czech University of Life Sciences. Prague, 2009. 330 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: LR MK noteikumi Nr.214. Pieņemts 15.06.1999. Stājas spēkā 01.10.1999. Zaudē spēku 01.07.2015. . [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=19996
2. Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" [tiešsaiste]: LR MK noteikumi Nr.38. Pieņemts 01.02.2000. Stājas spēkā 01.06.2000. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=801
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 221-99 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" [tiešsaiste]: LR MK noteikumi Nr. 256. Pieņemts 21.07.1998. Stājas spēkā 01.08.1998. Zaudē spēku 01.07.2015. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=49286

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdensaimniecība" vispārizglītojošā kursa daļā.