Code du cours VidZ3011

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours24.03.2021

Auteur du cours

author

Olga Šķiste

Connaissances de base

BūvZ3135,

BūvZ3138,

LauZ2056,

Manuels

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2016. 239 lpp.
2. Strūbergs J. Meliorācijas sistēmu uzturēšana. Rokasgrāmata. Jelgava, 2005. 31 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts 12.03.2021.]. Pieejams: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/
2. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves”: MK noteikumi Nr. 329. [Tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 12.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-

Périodiques et d`autres ressources d`information

Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Pieejams: http://www.agrotops.lv/. ISSN 1417-5164