Код курса VidZ3011

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса24.03.2021

Разработчик курса

author

Olga Šķiste

Предварительные знания

BūvZ3135,

BūvZ3138,

LauZ2056,

Предыдущая версия курса

VidZB001 [GVIDB001]

Учебная литературa

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2016. 239 lpp.
2. Strūbergs J. Meliorācijas sistēmu uzturēšana. Rokasgrāmata. Jelgava, 2005. 31 lpp.

Дополнительная литература

1. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts 12.03.2021.]. Pieejams: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/
2. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves”: MK noteikumi Nr. 329. [Tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 12.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-

Периодика и другие источники информации

Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Pieejams: http://www.agrotops.lv/. ISSN 1417-5164