Kursa kods VeteP028

Kredītpunkti 21

Klīniskā rotācija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā567

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits567

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Aija Mālniece

Dr. med. vet.

author doc.

Armands Vekšins

Dr. med. vet.

author

Inga Pigiņka-Vjačeslavova

Dr. med. vet.

author lekt.

Kristīne Drevinska

Mg. med. vet.

author pasn.

Dana Laizāne

Pirmā cikla profesionālā(līm.)

author pasn.

Oskars Kozinda

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4022, Lielo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4024, Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4099, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Vete4101, Radioloģija II

Vete4106, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna III

Vete4114, Anestezioloģija un neatliekamā palīdzība

Vete4119, Sīkdzīvnieku slimības II

Vete4122, Infekcijas slimības II

Vete4124, Diplomdarbs II

Vete5015, Veterinārā darba organizācija II

Vete6023, Fizioloģija II

Vete6039, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija III

Vete6040, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

VeteP029, Klīniskā prakse III

Kursa anotācija

Iekšējā prakse, kuras laikā studenti praktizējas universitātes veterinārā klīnikā, Veterinārmedicīnas fakultātē, lauksaimniecības dzīvnieku un zirgu novietnēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par laboratoriskās diagnostikas metodēm un to pielietojumu; par dažādu sugu dzīvnieku slimību etiopatoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas iespējām. Zināšanas par veterinārā darba organizāciju veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs. Vērtēšana – tests katrā prakses blokā.
Prasmes: patstāvīgi veikt dažādu sugu dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu, veikt diagnostikas metodes, uzstādīt diagnozi un nozīmēt ārstēšanu. Vērtēšana – prakses laikā, darbā ar dzīvniekiem saņemot ierakstus klīnisko manipulāciju uzskaites grāmatiņā.
Kompetence: spēja novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus, lai uzstādītu diagnozi un noteiktu ārstēšanu. Vērtēšana – tests un klīniskā gadījuma analīze katrā prakses blokā, kā arī prakses laikā, darbā ar dzīvniekiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mazo dzīvnieku veterinārmedicīnas bloks. Četras nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
2. Zirgu veterinārmedicīnas bloks. Četras nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
3. Lauksaimniecības dzīvnieku veterinārmedicīnas bloks. Četras nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
4. Patologmorfoloģiskās izmeklēšanas bloks. Divas nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saņemta sekmīga atzīme visos prakses blokos. Saņemti vismaz 70% ieraksti Klīnisko manipulāciju uzskaites grāmatiņā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā visos prakses blokos jāveic klīnisko gadījumu analīze; mazo dzīvnieku veterinārmedicīnas blokā jāsagatavo rentgenogrammu apraksti un pacientu izraksti; mazo dzīvnieku un zirgu veterinārmedicīnas blokā jāveic zinātniskā publikāciju/klīnisko gadījumu aprakstu analīze; patologmorfoloģiskās izmeklēšanas blokā jāsagatavo sekciju protokoli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu "ieskaite ar atzīmi", visiem pārbaudījumiem katrā blokā jābūt nokārtotiem ar sekmīgu atzīmi. Gala atzīmi sastāda vidējā atzīme no visiem prakses blokiem.

Obligātā literatūra

1. Nelson R.W., Couto Guillermo C. Small Animal Internal Medicine., Canada: Elsevier, 2014., 1473 Ir LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centrs - Šifrs: 636/39:61/719.7/9 -
2. Anjou M., Penninck D., Atlas of Small animal ultrasonography., Blackwele Publishing, 2015., 511 lpp. Ir LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centrs - Šifrs: 636/39:61/619 -
3. Brūvers Z. Mājdzīvnieku anatomija: mācību grāmata. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007., 783 LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centrs - Šifrs: 636.034 -
4. Dirksen G., Grunder H.-D.,Grunert E., Stober M, Mack R., Clinical Examination of Cattle, Berlīne, 1979., 453 lpp.
Clinical Examination of Farm Animals: Cockcroft, Peter D. United Kingdom: Blackwell Science, 2002. 313 p. LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centrs - Šifrs: 636/39:61/6 -
5. Ettinger J.S., Feldman E.C., Textbook of veterinary internal medicine. Volume 1. a Harcourt Health Sciences Company, 2000., 1983
Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and cat. Edited by S. J. Ettinger, E. C. Feldman. 4th ed. Philadelphia etc.: Saunders, 1995. 2 vol.
Ettinger J.S., Feldman E.C. Textbook of Veterinary Internal Medicine: Diseases of the Dog and the Cat. Volume 2. Edward C.Feldman. Seventh Edition. Canada: Saunders Elsevier, 2010. 1164 p.
Ir LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centrs - Šifrs: 636/39:61/6
6. Zachary J. F., McGavin M. D. Pathological basis of veterinary disease. 5th ed. USA: Elsevier, 2012., 1322 lpp. LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centrs - Šifrs: 636/39:61/31

Periodika un citi informācijas avoti

LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzes

Piezīmes

Obligātais studiju kurss II līmeņa profesionālā augstākā izglītībā Veterinārmedicīnā