Kursa kods VeteP026

Kredītpunkti 3

Klīniskā rotācija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Armands Vekšins

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete3026, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna II

Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4022, Lielo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4024, Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4045, Epidemioloģija

Vete4097, Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II

Vete4099, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Vete4100, Dzīvnieku patologanatomiskās sekcijas

Vete4101, Radioloģija II

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4108, Infekcijas slimības II

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Vete4114, Anestezioloģija un neatliekamā palīdzība

Vete4115, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Vete6038, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II

Vete6039, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija III

Vete6040, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

VeteP022, Klīniskā rotācija I

Kursa anotācija

Iekšējā prakse, kuras laikā studenti praktizējas Universitātes veterinārajā klīnikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par laboratoriskās diagnostikas metodēm un to pielietojumu; par dažādu sugu dzīvnieku slimību etiopatoģenēzi, diagnostikas un ārstēšanas iespējām. Zināšanas par veterinārā darba organizāciju veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs. Vērtēšana – tests katrā prakses blokā.
Prasmes: patstāvīgi veikt dažādu sugu dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu, veikt diagnostikas metodes, uzstādīt diagnozi un nozīmēt ārstēšanu. Vērtēšana – prakses laikā, darbā ar dzīvniekiem.
Kompetence: izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus; novērtēt ganāmpulka veselību. Spēja novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un izvēlēties nepieciešamos diagnostikas testus, lai uzstādītu diagnozi un noteiktu ārstēšanu. Vērtēšana – tests katrā prakses blokā, kā arī prakses laikā, darbā ar dzīvniekiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mazo dzīvnieku terapijas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
2. Mazo dzīvnieku ķirurģijas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
3. Zirgu veterinārmedicīnas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
4. Lauksaimniecības dzīvnieku medicīnas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
5. Mobilā klīnika. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.
6. Patologmorfoloģiskās izmeklēšanas bloks. Trīs nedēļas. Teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības, noslēgumā tests un klīniskā gadījuma analīze.

Klīniskās rotācijas prakses II laikā studenti apgūst vienu no prakses blokiem (trīs nedēļas), rotācijas kārtībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saņemta sekmīga atzīme visos prakses blokos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā uzsākt darbu pie Klīniskās rotācijas prakses noslēguma darba izstrādes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu "ieskaite", visiem pārbaudījumiem katrā blokā jābūt nokārtotiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Nelson R.W., Couto Guillermo C. Small Animal Internal Medicine, Elsevier, 2014., 1473 lpp
2. Anjou M.,Penninck D., Atlas of Small animal ultrasonography, Blackwele Publishing, 2008., 511 lpp.
3. Brūvers Z. Mājdzīvnieku anatomija: mācību grāmata. Medicīnas apgāds, 2007, 783 lpp.
4. Dirksen G,Grunder H.-D.,Grunert E.,Stober M,Mack R., Clinical Examination of Cattle, mācību grāmata. Berlīne, 1979, 453 lpp.
5. Ettinger J.S., Feldman E.C., Textbook of veterinary internal medicine volume 1, a Harcourt Health Sciences Company, 2000,1983 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna