Kursa kods VeteP019

Kredītpunkti 1

Klīniskā prakse II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Elīna Kaņka

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Klīniskā prakse II notiek: LLU VK Mazo dzīvnieku klīnikā, Lauksaimniecības dzīvnieku klīnikā, Zirgu Klīnikā, kā arī Mobilās klīnikas ietvaros, Klīniskā institūta un LLU VK laboratorijās. Prakse norit VMF mācībspēku, LLU Klīnikas veterinārārstu vadībā. Konkrētu prakses darba vietu nosaka atbildīgais veterinārārsts atkarībā no konkrētās dienas veicamajiem darbiem. Prakses laikā studenti apgūst komunikāciju ar dzīvnieku īpašniekiem, dzīvnieku izmeklēšanu, slimību diagnostiku, ārstēšanu, slimo dzīvnieku turēšanu, ēdināšanu, kopšanu, kā arī slimību profilaksi. Prakse tiek organizēta mācību procesa gaitā pēc grafika, ko sastāda kursa vecākais.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zināt anamnēzes ievākšanas pamatprincipus, diagnostiku, speciālo izmeklēšanu, izmeklējumu rezultātu interpretāciju, prast pamatoti izvēlēties ārstēšanas līdzekļus; zināt neatliekamās palīdzības pamatprincipus un pielietojamos līdzekļus; Pirmās dienas zināšanas un prasmes.
Prasmes - teorētisko zināšanu pielietošana praksē; praktisko iemaņu nostiprināšana darbā ar produktīvajam dzīvniekiem, zirgiem un mazajiem dzīvniekiem; prast ievākt anamnēzi, izmeklēt dzīvniekus un pielietot speciālās izmeklēšanas metodes, izmeklējumu rezultātu interpretāciju un izvēlēties piemērotāko ārstēšanas pasākumu un līdzekļu klāstu; prakses vadītāja akceptētam prast izskaidrot dzīvnieku īpašniekiem nepieciešamos profilaktisko pasākumus, to nepieciešamību, pielietošanas veidu; prast biežāk pielietojamās laboratoriskās diagnostikas metodes;
Kompetence - būt kompetentam par dažādu sugu dzīvnieku prakses menedžmentu; būt informētam un interesēties par jaunākajām tendencēm dažādu slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses iespējām.
Zināšanu, prasmju un kompetences pārbaude notiek darbojoties ar veterinārārstu, atbildot uz jautājumiem pirms lēmumu pieņemšanas, lai rīcību saskaņotu ar atbildīgo veterinārārstu un klīnisko gadījumu prezentācijās piedaloties diskusijās par kursabiedru prezentētajiem klīniskajiem gadījumiem. Vērtēšana atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Klīniskā prakse II notiek diennakts dežūru veidā, kurās ietilpst gan praktiskais darbs (~80%) atbildīgā veterinārārsta vadībā, gan patstāvīgais darbs (~20%). Stundu precīzs sadalījums ir pakārtots un atkarīgs no konkrētajā dienā veicamo darbu klāsta, saskaņojot ar atbildīgo veterinārārstu..
Saskaņā ar kursa vecākā sastādīto plānu, kādā secībā studenti ierodas darba veikšanas vietā saskaņojot ar Klīniskā prakses I vadītāju un LLU VK direktoru LLU VK Mazo dzīvnieku klīnikā (atsevišķos gadījumos, saskaņā ar atbildīgā veterinārārsta norīkojumu, Mobilās klīnikas vai LLU VK Lielo dzīvnieku, vai LLU VK Zirgu Klīnikā) darbojās atkarībā no konkrētajā dienā veicamajiem darbiem un pasākumiem atbildīgā veterinārārsta vadībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Klīniskā prakse II tiek novērtēta ar “ieskaitīts”, kura iegūšanai jāsaņem pozitīvs vērtējums vismaz “gandrīz labi” jeb “6” par praktisko darbošanos un atbildīgā veterinārārsta vadībā un ar atbildīgo veterinārārstu saskaņota Klīniskā gadījuma orālu un vizuālu prezentāciju, kas novērtēta ar vismaz gandrīz labi “6”. Prezentācija notiek klīniskās stundas ietvaros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā, saskaņojot ar praktisko darbu vadītāju-veterinārārstu, izstrādā un padziļināti izpēta vienu klīnisko gadījumu.
Klīniskās prakses gadījumu aizstāv noorganizētās Klīniskās stundas ietvaros sava kursa biedru un Klīniskās prakses II koordinatora klātbūtnē, kā arī var tikt pieaicināti veterinārārsti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai. Lai iegūtu Klīniskā prakse II gala vērtējumu “ieskaitīts”, studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu veikšanas kvalitātei, kā arī pēc klīniskā gadījuma aizstāvēšanas un diskusiju ietvaros, prezentējot gan par savu, gan par kursabiedru klīniskajiem gadījumiem.

Obligātā literatūra

Adams H. R. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 7th Edition. USA: Iowa State University Press/Ames, 1995. 2. August J.R. Consultations in Feline internal medicine. Elsevier Saunders, 2006. 772 p. 3. Birchard S. J., Sherding R. G. Saunders manual of small animal practice. W.B.Saunders company, 1994. 4. Birchard S. J., Sherding R. G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders, Elsevier. 2006.

Papildliteratūra

1. The Merck Veterinary Manual. 11th ed. Whitehouse Station. NJ : Merck & Co, 2016. 2305 p. 2. Muller G., Kirk R., Scott D. Small Animal Dermatology. Philadelphia: Saunders, 1989. 1007 p. 3. Nelson R.W., Couto C.G. Essentials of Small Animal Medicine. Mosby year Book. 2000. 4. Schaer M. Clinical Medicine of the Dog and Cat. Florida: Manson, Veterinary Press, 2010. 792 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian". USA, 2010. ISSN 0193-1903. 2. “Australian Veterinary Journal". Australia, 2010. ISSN 0005-0423. 3. "Journal of Veterinary Medicine". USA, 2004. ISSN 8750-7943. 4. “Journal of Veterinary Internal Medicine”. J Vet Intern Med. Published John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0891-6640. ISSN (electronic): 1939-1676.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.