Kursa kods Vete6039

Kredītpunkti 1.50

Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija III

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Līga Kovaļčuka

Dr. med. vet.

author pasn.

Laura Voiko

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

author pasn.

Jana Vanaga

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete4023, Mazo dzīvnieku ķirurģija I

Vete4024, Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4098, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības I

Vete4099, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4109, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Vete6040, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

Aizstātais kurss

VeteB050 [GVETB050] Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija III

Kursa anotācija

Studiju kursa apakšprogrammas Klīniskā farmakoterapija mērķis ir padziļināti apgūt pareizus, uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus zāļu izvēles taktikas principus dzīvniekiem, zāļu mijiedarbību un kombināciju farmakoloģiskos un toksikoloģiskos aspektus; zāļu blakusreakcijas un to izziņošanas kārtību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par iespējamām zāļu mijiedarbībām, blakusparādībām un zāļu lietošanas juridiskajiem aspektiem, t.sk. zāļu lietošanas pasaules vadlīnijām – 2 kolokviji.
Prasmes: spēt saprast un izrakstīt dažādu grupu zāļu līdzekļus, ņemot vērā individuāla dzīvnieka zāļu vielu ietekmējošos faktorus, zāļu iespējamo mijiedarbību un klīnisko saslimšanu kompleksu ietekmi uz zāļu izrakstīšanas vadlīnijām – prakstiskie darbi, aprēķini, uzdevumi.

Kompetence: pielietot iegūtās zināšanas klīnisko gadījumu izvērtēšanā un dzīvnieka ārstniecībā, ņemot vērā zāļu lietošanas vadlīnijas un racionālu zāļu izvēles principus - KEGA.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Zāļu blaknes to ziņošana, aktuālā likumdošana. Lekcija 1 h.
Praktiska zāļu blakņu ziņošana. Laboratorijas darbi 1 h.
2.Zāļu kombināciju, mijiedarbību farmakoloģija. Lekcija 1h.
Šķīduma terapijas klīniskie aspekti. Laboratorijas darbi 1 h.
3.Antiseptisko un antibakteriālo līdzekļu izvēles vadlīnijas un principi. Lekcija 1 h+ seminārs 1h.
4.Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu izvēles principi un vadlīnijas veseliem un aknu, nieru slimību gadījumos, lekcija 1h +seminars 1h + kolokvijs.
Kolokvijs: Zāļu blaknes, kombinācijas, mijiedarbības, antibiotiku lietošanas vadlīnijas.
1.Klīniskās farmakoterapijas principi suņu un kaķu medicīnā. Lekcijas 2h, Seminārs 2 h.
2.Klīniskās farmakoterapijas principi zirgu un atgremotāju medicīnā. Lekcijas 2h.
3.Zāļu izvēles nosacījumi ādas, acu, ausu slimību ārstēšanā. Lekcija 1h.
4.Zāļu izvēles nosacījumi jaunpiedzimušiem, veciem – gerantoloģiskiem, laktējošiem un grūsniem dzīvniekiem. Lekcija 1 h.
Noslēguma seminārnodarbība – klīniskā gadījuma (KEGA) analīze – prezentācija + kolokvijs 4 h
Kolokvijs: Sugu farmakoretapijas principi, zāļu lietošanas principi ausu, acu, ādas ārstēšanai, nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu, glikokortikoīdu lietošanas vadlīnijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Divi kolokviji ar vērtējumu ne zemāk kā 5 balles un klīniskā un epidemioloģiskā gadījuma analīzes darbs (KEGA) kā pamatojums ieskaitei.
1. Apmeklētas lekcijas, vismaz 70%, par kavētām nodarbībām sagatavots tēmas referāts. Ja neattaisnoti kavēti vairāk kā 30% lekciju un laboratorijas darbu un nav iesniegts kavēto nodarbību referāts, kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

KEGA mērķis ir iemācīties analizēt, izstrādāt un interpretēt individuāla klīniskā gadījuma ārstēšanas plānu, protokolu. Uzsākot studiju kursu studentiem tiek piešķirts klīniskā gadījuma apraksts, kas iegūts no LLU Veterinārās klīnikas klīnisko gadījumu datu bāzes, konsultējoties ar studiju kursa docētāju. Studenta uzdevums ir sastādīt un analizēt klīniskā gadījuma ārstēšanas kursa protokolu, sagatavot ārstēšanas protokola individualizētu pieeju, analizēt informācijas avotos pieejamo informāciju par zāļu līdzekļu savstarpējo mijiedarbību.
Darba sākumā jāatspoguļo klīniskā gadījuma apraksts pēc LLU Veterinārās klīnikas izstrādātā aprakstu protokola, analizējot potenciālos farmakoterapijas aspektus. Pēc apraksta sagatavošanas, tas elektroniski jāiesūta atbildīgajam mācībspēkam. Ja farmakoterapijas apraksts ir pareizs, tad mācībspēks studentam dod atļauju sākt gatavot izvērstu farmakoterapijas plānu, apskatot pielietotos medikamentus un to mijiedarbību. Ja aprakstā konstatētas būtiskas neatbilstības, tad studentam tas jāuzlabo un jāiesūta atkārtoti. Klīniskā gadījuma analīze metodiski jāsagatavo pēc LLU VMF Mācību metodiskās komisijas izstrādātajiem noteikumiem. Analīzē jāiekļauj sekojošas sadaļas: titullapa, ievads, klīniskā gadījuma apraksts, teorētiskā daļa, secinājumi, ieteikumi, izmantotā literatūra. Teorētiskajā daļā jāiekļauj sekojoša informācija:
1. Īss slimības, diagnozes apraksts, ietverot slimības cēloņus, etioloģiju, epizootioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, diagnostiku
2. Farmakoterapijas plāns, ietverot zāļu izvēles principus, indikācijas, kontrindikācijas, blaknes, lietošanas ierobežojumus, īpatnības
3. Farmakoterapijā izmantoto līdzekļu mijiedarbības aprakstu
Rakstiska KEGA analīze jāiesniedz atbildīgajam mācībspēkam vismaz divas nedēļas pirms ieplānotās aizstāvēšanas.
Klīnisko gadījumu aizstāvēšana notiek mutiski, semināra nodarbību laikā. Mutiskās aizstāvēšanas laiks vienam studentam ir līdz 10 minūtēm. Studentam mutiski jāprot īsi analizēt slimība, farmakoterapijas plāns un iespējamās zāļu mijiedarbības un terapijas aktualitātes. Ar detalizētu informāciju par aizstāvēšanas gaitu students tiek informēts, uzsākot studiju kursu.
KEGA vērtēšana balstīta uz sekojošiem kritērijiem:
1. klīniskā gadījuma un farmakoterapijas plāna analīze
2. noteikumiem atbilstoša rakstiska KEGA analīze.
3. laicīga KEGA analīzes iesniegšana.
4. mutiskā prezentācija – vizuālais noformējums, saturs, spēja atbildēt uz jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu praksmes tiek vertētas atbilstoši uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kolokviji un KEGA darbs tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītajau 10 baļļu sistēmas skalas skritērijiem. KEGA tiek pielīdzināta kontroldarba vērtējumam, t.i., students saņem ieskaiti ar atzīmi. Ja KEGA noteikumi netiek izpildīti, tad students netiek pielaists pie ieskaites.
Ja KEGA netiek izstrādāta noteiktajā laikā, tad par atkārotu pārbaudījumu vai papildu laiku izstrādei, students individuāli vienojas ar mācībspēku.
Kolokvijs par ieskaitītu, tik uzskatīt no 5 ballēm.
Studiju kursā paredzētie kolokviji:
1. Zāļu blaknes, kombinācijas, mijiedarbības, antibiotiku lietošanas vadlīnijas.
2. Zāļu lietošanas principi ausu, acu, ādas ārstēšanai, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, glikokortikoīdi lietošanas vadlīnijas.

Obligātā literatūra

1.Plumb D.C. Veterinary Drug Handbook. USA: Pharma Vet. Publ., 2008. 1485 p.
2. Plumb D.C. Plumb's veterinary drug handbook. 8th edition. Stockholm, Wisconsin: PharmaVet Inc., 2015. 1279 p.
3. Veterinary Pharmacology and Therapeutics., edited by Jim E. Riviere and Mark G. Papich. 10th edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc., 2018.

Papildliteratūra

1. Plumb D.C. Veterinary Drug Handbook. USA: Pharma Vet. Publ., 2008. 1485 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. J Vet Pharmacol Therapeut. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0140-7783. ISSN (electronic): 1365-2885.

2.http://cliniciansbrief.com

Piezīmes

VMF 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna”, 10.semestrī. Semināri notiek pa akadēmiskajām grupām.