Kursa kods Vete6038

Kredītpunkti 1.50

Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Laima Liepa

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Biol1003, Botānika un farmakognozija

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete1001, Latīņu valoda I

Vete1002, Latīņu valoda II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4098, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības I

Vete4099, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4109, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB019 [GVETB019] Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursa apakšprogrammas Toksikoloģija mērķis ir izzināt vispārējās toksikoloģijas pamatjautājumus: indīgo vielu iekļūšanas, izplatīšanās, iedarbības un izdalīšanās veidus dzīvnieku organismā; vielu toksiskās iedarbības laboratoriskās diagnostikas metodes, vispārējos toksikožu ārstēšanas pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par indīgo vielu vispārējiem izplatīšanās, iedarbības un izdalīšanās veidiem organismā, dzīvnieku bīstamāko intoksikāciju cēloņiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, laboratorisko diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi, -kontroldarbs.
Prasmes: veikt dzīvnieku toksikožu anamnēzes faktu iegūšanu, diagnostiku (klīnisko diagnostiku, indīgo vielu saturošu paraugu sagatavošanas metodiku nosūtīšanai laboratoriskai diagnostikai) un diferenciāldiagnostiku, izvēlēties un pielietot nepieciešamās ārstēšanas metodes specifisku un nezināmu intoksikāciju gadījumā. Patstāvīgi atrast informāciju par mazpazīstamu augu, citu toksisku savienojumu iedarbību uz dzīvniekiem un izstrādāt ārstēšanas stratēģiju – praktiskie darbi.
Kompetence: izskaidrot intoksikācijas attīstības gaitu, noteikt pacientam saindēšanās diagnozi, veikt speciālo un vispārējo veterināro palīdzību intoksikācijas gadījumā; izstrādāt ganāmpulkam konkrētas intoksikācijas novēršanas plānu un produkcijas izmantošanas ierobežojumus – kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Kurss sadalīts divās daļās: 8 nedēļas - toksikoloģijas vispārējie jautājumi, lauksaimniecības dzīvnieku toksikozes; un 8 nedēļas – mīļdzīvnieku toksikozes. Kursā apskata sekojošas tēmas:
1. Vispārējās un speciālās veterinārās toksikoloģijas pamati. Terminoloģija. Toksisko vielu absorbcija, izplatīšanās, mērķorgāni, izdalīšanās. Konvencionālās toksikožu laboratoriskās diagnostikas metodes. Vielas toksiskā un letālā deva. Lekcijas - 2 h.
Intoksikācijas diagnozes noteikšanas principi. Laboratorisko paraugu sagatavošana. Rīcība un neatliekamā veterinārmedicīniskā palīdzība individuāla dzīvnieka un ganāmpulka saindēšanās gadījumā. Praktiskie darbi - 4h
2. Ārējās vides piesārņojuma iedarbība uz dzīvniekiem: gaisa, barības, ūdens piesārņojums. Lekcijas – 3 h.
Rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas radītās toksiskās vielas: pesticīdi (herbicīdi, insekticīdi, rodenticīdi, repelenti); organiskie šķīdinātāji (heksāns, benzēns, etanols, hloroforms, glikols, ēteri); organiskie savienojumi un vielu degšanas, sadalīšanās produkti (bifenoli, slāpekļa, fosfora, sēra oksīdi, CO, metāna gāzes, zilaļģu toksīni); smagie metāli (Pb, Hg, Cd, As, Cr, Cu); to iedarbība uz dzīvajiem organismiem, diagnostika, pirmā palīdzība. Antidoti. Praktiskie darbi – 4 h.
3. Saindēšanās ar barību un dzeramo ūdeni – ar barības līdzekļiem vai piedevām, ar sugai nepiemērotiem vai bojātiem produktiem. Lekcijas -3 h.
Saindēšanās ar savvaļas un dekoratīviem augiem (velnarutks, papardes, maijpuķītes, liliju dzimtas augi u.c.); bojātu, netīru barību (sasalušu, sakarsušu; ar zemēm, mikotoksīniem kontaminētu -Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp., Claviceps purpurea u.c. toksīniem, ar nitrītiem), mīļdzīvniekiem - ar cilvēku pārtikas produktiem (šokolāde, garšvielas, sīpoli u.c.); ar barības līdzekļiem, piedevām (kartupeļiem, rapšu un kokvilnas raušiem, linsēklām, NaCl, urīnvielu, amonjaku, ārstnieciskajiem līdzekļiem u.c.); ar sadzīves ķīmiskajiem līdzekļiem (skābēm, bāzēm, etilēnglikolu, trauku dezinfekcijas līdzekļiem). Praktiskie darbi – 4 h.
2 Kontroldarbi (testa veidā). 1. kontroldarbs 8. nedēļā – par toksikoloģijas vispārējiem jautājumiem un lauksaimniecības dzīvnieku toksikozēm.

2. kontroldarbs 16. nedēļā – par mīļdzīvnieku toksikozēm.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Divi kolokviji ar vērtējumu ne zemāk kā 4 balles kā pamatojums ieskaitei (ar atzīmi). Atzīmi nosaka 2 kontroldarbu vidējais vērtējums ballēs.
Ja neattaisnoti kavēti vairāk kā 30% laboratorijas darbu, kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi apgūst toksisko augu noteikšanu, latīnisko nosaukumu un toksikozes apraksta atrašanu veterinārās toksikoloģijas grāmatās un internetā, toksikožu ārstēšanas un profilakses plāna izstrādi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kolokviji tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu ieskaite (ar atzīmi), atzīmi ballēs veido kontroldarbu vidējā vērtība. Atsevišķi patstāvīgo darbu jautājumi iekļauti kolokvijos.
Abiem kolokvijiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Roder J. D. Veterinary Toxicology.USA: Butterworth-Heinemann, 2001. 403 p.
2. Lu F.C. Lu's Basic toxicology: fundamentals, target organs, and risk assessment. 3rd Edition., London; New York: Taylor &Francis, 2001. 358 p.
3. Lorgue G., Lechenet J., Chapmant A. Clinical Veterinary Toxicology. USA: Backwell Science, 1996. 210 p.
4. Silverstein D.C., Hopper K. Small Animal Critical Care Medicine. 2nd Edition. Canada: Elsevier, 2015. 1130 p.
5. Tilley L.P., Smith F.W.K. The 5-minute veterinary consult. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Willams & Wilkins, 2000. 1428 p.

6. Gfeller G.W., Messonnjer S.P. Handbook of Small Animal Toxicology and Poisonings. 2003.

Papildliteratūra

1. The Merck Veterinary Manual. Editor-in-chief: S.E. Aiello. 11th edition. Kenilworth: Merck Sharp & Dohme, 2016. 3325 p.

2. Radositis O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.C. Veterinary Medicine. 10th edition. Bailliere Tindall, 2008. 1435 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233

2. Journal of Toxicology. Hindawi. Pieejams: https://www.hindawi.com/journals/jt/ai/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītībasa studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 9.semestrī. Laboratorijas darbi notiek pa laboratorijas darbu grupām.