Kursa kods Vete4124

Kredītpunkti 6

Diplomdarbs II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2022

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Kovaļenko

Dr. med. vet.

author pasn.

Lelde Tītmane

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete4123, Diplomdarbs I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir diplomdarba izstrāde, ar kuru studenti apliecina savu teorētisko un praktisko sagatavotību un spēju patstāvīgi risināt ar veterinārmedicīnas nozari saistītus jautājumus, izdarīt argumentētus slēdzienus. Studentam jāsagatavo diplomdarba melnraksts atbilstoši metodisko noteikumu prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo jautājumu, zināšanas par diplomdarba izstrādes nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi;
Prot apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt diplomdarbu
Studenti spēj veikt pētniecisko darbu Veterinārmedicīnas nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Diplomdarba struktūras precizēšana;
2. Eksperimentālās daļas izstrāde;
3. Datu ievākšana atbilstoši metodikai;
4. Datu apstrāde atbilstoši metodikai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Diplomdarba jābūt izstrādātam 60 % apjomā (jābūt izstrādātai metodikai, kā arī pabeigtam literatūras apskatam), diplomdarba melnraksta priekšaizstāvēšana attiecīgajā institūtā noslēdzas ar ieskaiti bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs organizēts ir atbilstoši kursa saturam, saskaņā ar darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek novērtēts ar ieskaiti, ja:
• izpildīta darba eksperimentāla daļa atbilstoši metodikai;
• darba vadītāja apstiprināts diplomdarba melnraksts, kas ietver pabeigtu literatūras apskatu un metodoloģiju, kā arī daļēji rezultātu sadaļu (t.i. 60 % no kopēja diplomdarba apjomā);
• diplomdarba melnraksta priekšaizstāvēšana un apstiprināšana attiecīgā Institūta akadēmiskā sēdē.

Obligātā literatūra

1. Riffenburgh R., Gillen D. Statistics in Medicine. Amsterdam: Academic Press, 2020. 822 p.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Metodiskie norādījumi veterinārmedicīnas diplomdarba izstrādē.
4. Maxie G. M. Jubb, Kennedy, and Palmer's Pathology of Domestic Animals., Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3., 6th ed., China: Elsevier Saunders Ltd, 2016., 2456 p.

Papildliteratūra

1. Russo M., Ferrari A. Microsoft PowerPivot for Excel 2010 [elektroniskais resurss CD]: give your data meaning. Redmond, WA: Microsoft Press, 2011. 384 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal. ISSN: 1090-0233. Pieejams LLU FB abonētajā e-žurnālu datubāzē Science Direct ar LLU IS lietotājkontu (e-studiju parolēm) https://www.journals.elsevier.com/the-veterinary-journal
2. Journal of the American Veterinary Medical Association Online ISSN: 0003-1488 1943569X
3. Annual Review of Animal Biosciences. eISSN: 2165-8110
4. Journal of Veterinary Internal Medicine Online ISSN:1939-1676 Pieejams LLU FB abonētajā e-žurnālu datubāzē Wiley Journals ar LLU IS lietotājkontu (e-studiju parolēm) kā arī Open Access vidē https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19391676
5. Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858.
6. Journal of Comparative Pathology. ISSN 0021-9975.

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālā programma “Veterinārmedicīna”