Kursa kods Vete4113

Kredītpunkti 4.50

Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits52

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums04.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Astra Ārne

Ph.D.

author pasn.

Gusts Indāns

Pirmā cikla profesionālā(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB024 [GVETB024] Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Kursa anotācija

Operatīvā ķirurģija pēta vispārīgās ķirurģijas pamatprincipus, ķirurģiskās iejaukšanās likumus un paņēmienus, lai atjaunotu slimo dzīvnieku produktivitāti un darba spējas, vai arī palielinātu veselo dzīvnieku produktivitāti. Operatīvās ķirurģijas priekšmetā apskata tādus jautājumus kā: ķirurģiskās infekcijas profilakse, ķirurģiskā darba pamati, dzīvnieku fiksēšana, narkoze, injekciju elementi, traumas un traumatismu. Topogrāfiskās anatomijas nodarbībās jāprot identificēt, kā arī noteikt kaulu, saistaudu, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojums attiecīgajā apvidū.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ķirurģisko slimību diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas iespējām. Kā arī zināšanas par dažādu sugu mājdzīvnieku ķermeņa apvidiem, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojumu – 8 kontroldarbi (4 Operatīvajā ķirurģijā un 4 Topogrāfiskajā anatomijā).
Prasmes: Būs prasmes, kas saistītas ar ķirurģisko manipulāciju veikšanu. Praktiski noteikt konkrētu muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu lokalizāciju mājdzīvnieku ķermeņos – praktiskie darbi.
Kompetence: Būs kompetenti par profilaktiskajiem pasākumiem, lai novērstu ķirurģisko slimību un komplikāciju attīstību. Spēs izvērtēt orgānu topogrāfijas atbilstību, analizēt iespējamās novirzes un traucējumus, precīzi noradīt un aprakstīt ārstniecisko manipulāciju lokalizācijas vietu – KEGA darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursu plāns apakšnodaļai –
Operatīvā ķirurģija:
1. Kaulu slimības, lūzumi – lekcija - viena akadēmiskā stunda, praktiskie darbi: divas akadēmiskās stundas
2. Locītavu slimības - viena akadēmiskā stunda, praktiskie darbi: divas akadēmiskās stundas.
3. Neiroloģijas pamati, neiroloģiskā izmeklēšana - viena akadēmiskā stunda, praktiskie darbi: divas akadēmiskās stundas. Pirmais tests (iepriekšējā semestra 16. Tēma – 2. Tēma)
4. Operācijas galvas apvidū - viena akadēmiskā stunda, praktiskie darbi: divas akadēmiskās stundas
5. Trūces - viena akadēmiskā stunda, praktiskie darbi: divas akadēmiskās stundas Otrais tests (3.-4. Tēma)
6. Operācijas krūškurvja apvidū - viena akadēmiskā stunda, praktiskie darbi: divas akadēmiskās stundas. Trešais tests. (5.-6. Tēma)
7. Zarnu trakta ķirurģija - viena akadēmiskā stunda, praktiskie darbi: divas akadēmiskās stundas
8. Kuņģa un urīnpūšļa ķirurģija - viena akadēmiskā stunda, praktiskie darbi: divas akadēmiskās stundas. Ceturtais tests. (7.-8. Tēma)

Kursu plāns apakšnodaļai –
Topogrāfiskajā anatomijā:
1.Priekškājas apvidus (plecs, apakšplecs, karpālais, metakarpālais, pirkstu apvidus), pakaļkājas apvidus (gūžas, ciskas, apakšciskas, tarsālais, metatarsālais, pirkstu apvidus), kaulu, muskuļu, artēriju, vēnu, limfcentru, limfmezglu un nervu topogrāfija - 6 stundas (1. kolokvijs).
2.Galvas apvidus (sejas un smadzeņu daļas) muskuļu, asinsvadu, limfmezglu un limfcentru, nervu, siekalu dziedzeru topogrāfija. Blakusdobumi – 6 stundas (2. kolokvijs).
3.Kakla un krūšu apvidus muskuļu, artēriju, vēnu, limfmezglu, limfcentru un nervu topogrāfija. Krūšu dobuma orgānu topogrāfija – 4 stundas (3. kolokvijs).
4.Vēdera apvidi, vēdera dobuma orgānu topogrāfija apasiņošana un inervācija. Bļodas dobuma orgānu topogrāfija apasiņošana un inervācija – 4 stundas (4. kolokvijs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ne vairāk kā divi kavējumi lekcijās vai praktiskajos darbos semestra laikā operatīvās ķirurģijas daļai. Topogrāfiskajā anatomijā neattaisnoti kavēti ne vairāk kā četras praktiskās nodarbības jeb 20% no akadēmisko stundu skaita.
Sekmīgi nokārtoti četri teorētiskie testi operatīvās ķirurģijas blokā un četri topogrāfiskās anatomijas blokā līdz pavasara sesijas sākumam.
Sekmīgi uzrakstīts KEGA darbs, kas tiek aizstāvēts ar prezentāciju semestra beigās. Sestā semestra beigās students saņem vērtējumu ar kumulatīvi iegūtu atzīmi atbilstoši iegūtajam punktu skaitam veiksmīgi izpildot visas prasības kursa ietvaros vai kā vērtējumu par mutisku eksāmenu, kas sastāv no klīniskā gadījuma analīzes un teorijas jautājumiem par vielu no kursa I un II daļas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs: Klīniskā gadījuma analīzes (KEGA) teorētiskā darba izstrāde, izmantojot docētāju piedāvātās tēmas vai studenta izvēlēto darba tēmu, saskaņojot ar priekšmeta vadītāju. Darbā jābūt izmantotiem vismaz pieciem literatūras avotiem un tas jāprezentē 6. semestrī. KEGA darba noformēšana jāveic saskaņā ar VMF metodiskās komisijas pieņemtajiem normatīviem. Darbs tiek novērtēts ar punktiem (no 1 līdz10). Lai students tiktu pielaists pie Operatīvās ķirurģijas un topogrāfiskās anatomijas kursa noslēguma eksāmena, tam jābūt iesniegtam un prezentētam KEGA darbam. Ja darbs novērtēts ar vismaz 7 punktiem, tad students var pretendēt uz kumulatīvo eksāmenu. Ja darbs nav uzrakstīts un prezentēts līdz sestā semestra beigām un pavasara sesijas sākumam, tad students netiek pielaists pie noslēguma eksāmena kārtošanas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. nostrādāti praktiskie darbi;
2. kavēto lekciju skaits nepārsniedz divas
3. savlaicīgi un atbilstoši notiekumiem nokārtoti visi pārbaudes darbi;
4. nokārtota topogrāfiskās anatomijas ieskaite 6. semestra beigās, kas sastāv no 4 kolokvijiem.
5. Aizstāvēts KEGA teorētiskais darbs.
Kumulatīvā vērtējuma ieguvei nepieciešams savlaicīgi izpildīt visus kursa nosacījumus un sakrāt attiecīgo punktu daudzumu visu pārbaudījumu kopsummā līdz sestā semestra beigām. Par nepieciešamo punktu skaitu un kursa prasībām studenti tiek informēti kursa “Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I” pirmajā praktiskajā nodarbībā.
Darbam ar dzīviem dzīvniekiem studiju kursa ietvaros tiek pielaisti tikai tie studenti, kas ir, sekmīgi nokārtojuši plānā paredzētos pārbaudījumus un kursa ietvaros pierādījuši savas zināšanas, un ir, gatavojušies darbam pirms nodarbības, izrādot augstu atbildības sajūtu.
Studentam, kas nav spējis pilnībā izpildīt kursa prasības tam paredzētajā laikā, ir pilnībā jāatkārto kurss nākamajā gadā.

Obligātā literatūra

1. Auer J.A., Stick J. (2011) Equine surgery. Fourth Edition. ELSVIER.1536 p.
2. Colville T.P., Bassert J.M. Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd Revised edition. Mosby: Elsevier-Heatth Sciences Division, 2015.
3. Fossum T. W. Small Animal Surgery. 4th Edition. Mosby, 2013. 1618 p.
4. Fubini L. S., Ducharme N. (2004). Farm Animal Surgery. Second Edition. ELSVIER. 662 p.
5. Gardiner A. Dog Anatomy Workbook:a guide to the canine body. London: J.A.Allen, 2014. 200 p.

6. Tobias K.M., Johnston S.A. Veterinary Surgery Small Animal. 2 Volume. Philadelphia: Saunders comp. 2012. 2128 p.

Papildliteratūra

1. Colville T.P., Bassert J.M. (2015) Clinical Anatomy and Physiology for Veterinaty Technicians 3rd Revised edition. published by Elsevier-Heatth Sciences Division.
2. Muir W.W., Hubbell J.A.E., Skarda R.T., Bednarski R.M. Handbook of Veterinary Anestesia. Third edition. Mosby. 2000. 574 lpp.
3. Raynor M. Horse Anatomy Workbook: A Learning Aid for Students. 2006. 144 p.
4. The Merck Veterinary Manual. (2010) 10th Ed. Merck * Co., Inc. Rahway. N.J., V.S.A. p.1832.

5. Wayne C.M., Frisbie D.D., Kawcak C.E., Weeren P.R. (2016) Joint disease in the horse. Second edition.352p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233.
2. Journal of Veterinary Anatomy, ISSN 2357-0504.
3. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2016, USA: American Medical Assoc., ISSN 0003-1488.
4. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2016, UK: British Small Animal Veterinarian Association, ISSN 0022-4510.
5.https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1532950x

6. https://www.acvs.org/veterinary-surgery-journal

Piezīmes

Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna