Kursa kods Vete4099

Kredītpunkti 4.50

Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā120

Semināru un praktisko darbu stundu skaits60

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Kristīne Drevinska

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4098, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības I

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4114, Anestezioloģija un neatliekamā palīdzība

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB038 [GVETB038] Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku (suņu un kaķu) iekšķīgās slimības tiek apgūtas pēc orgānu sistēmu izmaiņām: sirds asinsrites traucējumi, respiratorās, gastrointestinālās, uroģenitālās sistēmas slimības, dermatoloģija, oftalmoloģijas pamati, endokrīnās slimības, neatliekamā palīdzība un intensīvā aprūpe. Studenti apgūst slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, kā arī dažādu diagnostisko metožu pielietojumu un ārstēšanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pamatzināšanas par dažādu orgānu sistēmu slimībām, to pazīmēm, diagnostikas un ārstēšanas iespējām suņiem un kaķiem – 4 kontroldarbi
Prasmes: iegūta prasme ievākt anamnēzi, novērtēt dzīvnieka klīnisko stāvokli un, vadoties no klīniskajām pazīmēm, izvēlēties piemērotākās diagnostikas metodes – laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi
Kompetence: kompetenti uzstādīt diagnozi un noteikt dzīvniekam ārstēšanas kursu, nozīmēt nepieciešamos profilakses pasākumus – laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi, KEGA

Kursa saturs(kalendārs)

1. Gremošanas orgānus sistēmas slimības – 10 h lekcijas un 15 h laboratorijas darbi. 1.kontroldarbs – Gremošanas sistēmas slimības
2. Uroģenitālās sistēmas slimības – 8 h lekcijas un 12 h laboratorijas darbi. 2.kontroldarbs – Uroģenitālās sistēmas slimības
3. Sirds un asinsrites sistēmas slimības – 4 h lekcijas un 6 h laboratorijas darbi. 3.kontroldarbs – sirds un asinsrites sistēmas slimības.

4. Ievads oftalmoloģijā – 2 h lekcijas un 3 h laboratorijas darbi. 4.kontroldarbs – acu slimības

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti četri kontroldarbi, sekmīgi izpildīti mājas (pastāvīgie) darbi, laicīgi izpildīts un sekmīgi novērtēts KEGA darbs (klīniskā un epidemioloģiskā gadījuma analīze) un semestra beigās eksāmens
Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.
Semestra laikā ir jāizpilda KEGA darbs (klīniskā un epidemioloģiskā gadījuma analīze)
KEGA mērķis ir iemācīties analizēt klīnisko gadījumu pēc simptomiem, izmeklējumu rezultātiem, izvirzīt diferenciāldiagnozes, interpretēt un analizēt nozīmēto ārstēšanas plānu. Salīdzināt praktisko gadījumu ar literatūrā pieejamo informāciju.
Klīnisko gadījumu students izvēlas LLU Veterinārajā klīnikā, saskaņojot ar veterinārārstu terapeitu. Klīniskā gadījuma teorētiskā analīze metodiski jāsagatavo pēc LLU VMF Mācību metodiskās komisijas izstrādātajiem noteikumiem.
Analīzē jāiekļauj sekojošas sadaļas: titullapa, ievads, klīniskā gadījuma apraksts, teorētiskā daļa (Izmantojot zinātnisko, mācību un specializēto literatūru, ne mazāk kā 5 avotus), secinājumi, ieteikumi, izmantotā literatūra. Darba apjoms ne lielāks par 15 lapaspusēm datorrakstā, neskaitot pielikumus
Teorētiskajā daļā jāiekļauj sekojoša informācija:
1. Slimības apraksts, ietverot slimības cēloņus, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, diagnostiku.
2. Literatūrā pieejamās informācijas un klīniskā gadījuma salīdzinājums un analīze.
3. Klīniskā gadījuma ārstēšanas plāna analīze.
Rakstiska KEGA analīze jāiesniedz atbildīgajam mācībspēkam līdz teorētisko studiju beigām, kursa vadītāja noteiktajā termiņā (pirms prakses uzsākšanas).
KEGA tiek vērtēts 10 ballu sistēmā kā norādīts LLU studiju nolikumā.
KEGA vērtēšana balstīta uz sekojošiem kritērijiem:
1. Klīniskā gadījuma analīze, spēja kritiski izvērtēt simptomus, izmeklējumu rezultātus, uzstādīto diagnozi un nozīmēto ārstēšanu
2. Noteikumiem atbilstošs rakstisks KEGA darba noformējums.

3. Laicīga KEGA darba iesniegšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un izpildītiem patstāvīgajiem darbiem, sekmīgi novērtētai KEGA.
Eksāmens tiek kārtots rakstiski un ietver sevī:
1. Testa jautājumus,
2. Atvērtos jautājumus,
3. Klīnisko gadījumu analīzi.
Eksāmenu atļauts kārtot 3 reizes, trešajā reizē Klīniskā institūta nozīmētas komisijas klātbūtnē. Ja students nenokārto eksāmenu tekošajā mācību gadā nākamajā gadā atkārtoti jākārto visi kolokviji. Nenokārtojot eksāmenu nākošajā mācību gadā, kurss jāapmeklē atkārtoti.
Eksāmens tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai sekmīgi nokārtotu eksāmenu, jābūt pareizi atbildētiem 60% jautājumu.
Ir iespēja iegūt kumulatīvo eksāmu, ja ir izpildītas sekojošas prasības:
1.Apmeklējums nav mazāks par 75%
2.Kontroldarbu vidējā atzīme nav mazāka par 7 ballēm
3.Visi kontroldarbi ir nokārtoti ar pirmo reizi
4.Laicīgi iesniegts KEGA darbs, kas novērtēts ne zemāk par 7 ballēm
5.Students ir aktīvi piedalījies nodarbībās, iesaistījies patstāvīgo (mājas) darbu veikšanā un prezentējis darba rezultātus nodarbībās.

Obligātā literatūra

1. Birchard S.J., Sherding R.G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders Elsevier. 2006.
2. Bistner S.I., Ford R.B., Raffe M.R. Kirk and Bistner’s Handbook of Veterinary Procedures and Emergency Treatment W.B. Saunders Comp. 2000.
3. Bonagura J.D., Twedt D.C. Kirk’s Current Veterinary Therapy XV. Saunders Elsevier. 2014.
4. Ettinger S. Textbook of Veterinary Internal Medicine – diseases of dog and cat W.B. Saunders comp. 7th ed. 2009.
5. Nelson R.W., Couto C.G. Small Animal Internal Medicine. Mosby, 5th ed.2014.
6. Silverstein D.C., Hopper K. Small Animal Critical Care Medicine. Second Edition Saunders Elsevier. 2015.
7. Tilley L.P., Smiths F.W.K. The 5 Minute Veterinary Consult. Second Edition Williams & Wilkins. 2000.

Papildliteratūra

1. Muller G. Kirk., R., Scott D. Small Animal Dermatology W.B. Saunders comp. 7th ed.2012.
2. Nelson R.W. Couto C.G. Essentials of Small Animal Medicine. Mosby year Book. 2000.
3. Plumb D.C. Plumb’s Veterinary Drug Handbook. 8th ed. Blackwell Publishing Ltd. 2015
4. Willard M.D., Tvedten H., Turnwald G.H. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. 5th ed. W.B.Saunders Company. 2011 ISSN:1939-1676.

5. Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E., Textbook of Veterinary Internal Medicine Expert Consult, 8th Edition, 2017

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Internal Medicine, ISSN: 1939-1676
2. Journal of Veterinary Medicine and Critical Care, ISSN: 1476-4431
3. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233
4. http://cliniciansbrief.com
5. http://www.iris-kidney.com/guidelines/index.html

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 8.semestrī. Praktiskie darbi notiek laboratorijas darbu grupās.