Kursa kods Vete4098

Kredītpunkti 3

Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Kristīne Drevinska

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4114, Anestezioloģija un neatliekamā palīdzība

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku (suņu un kaķu) iekšķīgās slimības tiek apgūtas pēc orgānu sistēmu izmaiņām: sirds asinsrites traucējumi, respiratorās, gastrointestinālās, uroģenitālās sistēmas slimības, dermatoloģija, oftalmoloģijas pamati, endokrīnās slimības, neatliekamā palīdzība un intensīvā aprūpe. Studenti apgūst slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, kā arī dažādu diagnostisko metožu pielietojumu un ārstēšanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pamatzināšanas par dažādu orgānu sistēmu slimībām, to pazīmēm, diagnostikas un ārstēšanas iespējām suņiem un kaķiem – 8 kontroldarbi
Prasmes: iegūta prasme ievākt anamnēzi, novērtēt dzīvnieka klīnisko stāvokli un, vadoties no klīniskajām pazīmēm, izvēlēties piemērotākās diagnostikas metodes – laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi
Kompetence: kompetenti uzstādīt diagnozi un noteikt dzīvniekam ārstēšanas kursu – laboratorijas darbi, pastāvīgie darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Neatliekamā palīdzība – 3 h lekcijas
1.kontroldarbs – Neatliekamā palīdzība
2.Elpošanas sistēmas orgānu slimības – 5 h lekcijas
2.kontroldarbs – Elpošanas orgānu sistēmas slimības
3.Endokrinoloģija – 7 h lekcijas
3.kontroldarbs – Endokrinoloģiskās slimības
4.Dermatoloģija –5 h lekcijas
4.kontroldarbs – Ādas slimības
5. Gastroenteroloģija - 7 h lekcijas
5.kontroldarbs - gremošanas orgānu slimības
6.Uroģenitālās sistēmas slimības - 5h lekcijas
6.Kontroldarbs - uroģenitālās orgānu sistēmas slimības
7.Kardioloģijas - 5h lekcijas
7.kontroldarbs- sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanas
8. Oftalmoloģija - 3 h lekcijas

8. kontroldarbs - Oftalmoloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti septiņi kontroldarbi, sekmīgi izpildīti mājas (patstāvīgie) darbi un semestra beigās ieskaite.
Lekciju nav vairāk kā 25% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 25% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji


Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem vai atsevišķos gadījumos ar ieskaitīts
Lai iegūtu ieskaiti, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem, kā arī izpildītiem uzdotajiem patstāvīgajiem (mājas) darbiem.

Obligātā literatūra

1. Birchard S.J., Sherding R.G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders Elsevier. 2006.
2. Bistner S.I., Ford R.B., Raffe M.R. Kirk and Bistner’s Handbook of Veterinary Procedures and Emergency Treatment W.B. Saunders Comp. 2000.
3. Cote E. Clinical Veterinary Advisor Dogs and Cats. Mosby Inc. 2007.
4. Ettinger S. Textbook of Veterinary Internal Medicine – diseases of dog and cat W.B. Saunders comp. 7th ed. 2009.
5. Nelson R.W., Couto C.G. Small Animal Internal Medicine . Mosby, 5th ed.2013.
6. Silverstein D.C., Hopper K. Small Animal Critical Care Medicine. Saunders Elsevier. 2009.
7. Tilley L.P., Smiths F.W.K. The 5 Minute Veterinary Consult . Williams & Wilkins. 2015.

Papildliteratūra

1. Muller G. Kirk., R., Scott D. Small Animal Dermatology W.B. Saunders comp. 7th ed.2012.
2. Nelson R.W. Couto C.G. Essentials of Small Animal Medicine. Mosby year Book. 2000.
3. Plumb D.C. Plumb’s Veterinary Drug Handbook. 8th ed. Blackwell Publishing Ltd. 2015
4. Willard M.D., Tvedten H., Turnwald G.H. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. 5th ed. W.B.Saunders Company. 2011 ISSN:1939-1676

5.Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E., Textbook of Veterinary Internal Medicine Expert Consult, 8th Edition, 2017

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Internal Medicine, ISSN: 1939-1676.
2. Journal of Veterinary Medicine and Critical Care, ISSN: 1476-4431.
3. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233
4. http://cliniciansbrief.com

5. http://www.iris-kidney.com/guidelines/index.html

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 7.semestrī. Praktiskie darbi notiek laboratorijas darbu grupās.