Kursa kods Vete4097

Kredītpunkti 4.50

Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareDzemdniecība un ginekoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Guna Ringa-Ošleja

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

author prof. (Emeritus)

Vita Antāne

Dr. med. vet.

author pasn.

Evija Eihvalde

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete3013, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete3036, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4096, Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I

Vete4109, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Vete4115, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Kursa anotācija

Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcijas II kursa daļā apgūsim lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģiju, kura apskata dzīvnieku dzimumorgānu slimības, kas novērojamas ārpus grūsnības laika, dzemdībām un normālā pēcdzemdību perioda un to nozīmi neauglības izcelsmē, kā arī piena dziedzeru (tesmeņa) fizioloģiju un slimības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par lauksaimniecības dzīvnieku dzimumorgānu iedzimtām un iegūtām slimībām, kas var izraisīt to neauglību, un piena dziedzeru (tesmeņa) fizioloģiju un slimībām, kas var radīt izmaiņas piena dziedzeru (tesmeņa) sekrēcijā un piena sastāvā - 4 kontroldarbi
Prasmes: veikt reproduktīvo orgānu un piena dziedzeru un tesmeņa klīnisko izmeklēšanu un sniegt neatliekamo pirmo palīdzību, identificēt un izskaidrot patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas, tai skaitā piena dziedzeru un tesmeņa, darbībā un ieteikt pasākumus, kas nodrošina dzīvnieku turpmāko izmantošanu ražošanā -praktiskie darbi.

Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi veikt klīniskā un epidemioloģiskā gadījuma aprakstu (KEGA), izvēloties vienu gadījumu no Lielo dzīvnieku prakses II, saistītu ar lauksaimniecības dzīvnieku pēcdzemdību periodu un turpmāko reprodukciju vai ar patoloģiskiem procesiem piena dziedzeros (mastīti, traumas, piena atdeves traucējumi u.c.).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pēcdzemdību perioda patoloģija (traumas, olnīcu funkciju traucējumi, dzemdes iekaisumi) – 6 h lekcijas un 8 h praktiskie darbi
1.kontroldarbs Pēcdzemdību perioda patoloģija
2. Aitu, kazu, cūku, ķēvju, slaucamo un gaļas govju reprodukcija, reprodukcijas rādītāju izvērtējums – 6 h lekcijas un 10 h praktiskie darbi
2.kontroldarbs Aitu, kazu, cūku, ķēvju, slaucamo un gaļas govju reprodukcija
3. Tesmeņa funkcionālā anatomija, histoloģija, fizioloģija, izmeklēšana. Mastītu klasifikācija, diagnostika, ārstēšana, profilakse – 6 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi
3.kontroldarbs Tesmeņa veselība, mastīti
4. Neauglība (simptomi, iedzimtā, funkcionālā neauglība). Infekcijas un invāzijas slimības kā neauglības cēloņi – 6 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi
4.kontroldarbs Neauglība
KEGA aizstāvēšana – 6 h praktisko darbu laikā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti četri kontroldarbi un viens Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs.
Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.
Praktisko darbu ar dzīvniekiem kavēšanas gadījumā students tos atstrādā MPS "Vecauce", iepriekš laiku saskaņojot ar saimniecības veterinārārstu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par lauksaimniecības dzīvnieku reprodukciju (slimība, reprodukcijā pielietotās metodes u.c.), kura ietvaros studentam jāveic padziļināta literatūras analīze un gadījuma apraksts, vadoties pēc KEGA vadlīnijām. Gadījuma apraksts jāpapildina ar zinātniskās un speciālās literatūras izpēti (ne mazāk kā 10 avoti) un rakstiskā veidā jāiesniedz priekšmeta docētājiem. Apjoms līdz 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā mutiski jāprezentē ar 5 – 7min ilgu, ilustrētu PowerPoint prezentāciju, paužot būtiskāko informāciju par savu tēmu, atbildot uz jautājumiem un pamatojot sniegto informāciju. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mutiska un rakstiska zināšanu pārbaude (10 ballu sistēmā) lekciju un praktisko darbu laikā. Praktisko iemaņu kontrole pie dzīvniekiem.
Gala vērtējuma atzīmi veido mutiska eksāmena, 4 kontroldarbu un KEGA darba vērtējuma vidējā vērtība.

Obligātā literatūra

1.Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. - 360 lpp. Grāmatas atrodas LLU abonementā.
2.Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Medicīnas apgāds 2015.- 527 lpp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
3. Duce K.M., Sack W.O., Wensing C.J.G. Textbook of Veterinary Anatomy. Saudess, 2010.-833p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
4. Akers R. Michael & Denbow D. Michael. Anatomy & Physiology of Domestic Animals. Blackwell Publishing, first edition, 2008. - 612 p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
5. Horst Erich Koning, Hans-Georg Liebich. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas, Sixth Edition Hardcover, 2014. http://www.amazon.co.uk/Veterinary-Anatomy-Domestic-Mammals-Textbook/dp/3794528336
6. Mine C.B. Davics Morel (2015). Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management, 427 p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
7. Carla L. Carleton, Chenowelth Lorton. Equine Theriogenology (2011), 1207 p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
8. Samper Juan C. Current therapy in equine reproduction. Saunders Elsevier, 2007.- 492 p. Grāmata atrodas LLU lasītavā.
9. David E Noakes et all. (2009) Veterinary Reproduction and Obstetrics. 950pGrāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
10. HOOPER. Bovine reproduction (2015). 800p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
11. Eddie Straiton. Calving the Cow& Care of the Calf (2002) The Crowood Press- 132 pp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
12. Thomas J. Divers, Simon F.Peek. Diseases of dairy cattle. (2008). Saunders Elsevier. Chapter Dairy Cattle pp 395 – 443. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
13. Robert S. Youngquist. Current Terapy in Large Animal Theriogenelogy (2007), pp 1061. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
14. Carlos A. Risco, Pedro Melendez Retamal. Dairy Production Medicine. Wiley-Blackwell, 2011.- 363 p. Grāmata atrodas LLU lasītavā.
15. Steven Mc Orist. Pig Disease Identification and Diagnosis Ouide (2014) Cabi. Part 10. Fertility problems in pigs.- pp197 – 225. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
16. Jackson Peter G.G, Cockcroft Peter D. Handbook of pig medicine. Saunders Elsevier, 2007.-296 p. Grāmata atrodas LLU lasītavā.
17. Phillip R. Scott. Sheep Medicine (2015) CRC press. Chapter 2. Husbandry pp 9 – 20. Chapter 3. Reproductive system pp 21 – 95. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā
18. Laura Lawson. Lamb Problems (2004). LDF Publications. Chapter Genitourinary system Disorders, pp 156 – 170. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
19. Sandra G. Solaimon. Goat Science and Production (2010). Wiley – Blackwell. Chapter Applied of reprudactive physiology. pp 139-156. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
20. Radostits Otto M. Diseases of the Mammary Gland. Veterinary Medicine: A textbook of Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats, 10th Edition, Saunders Elsevier, 2007.- from pages 673 to 762. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.

21. Markus Sandholm, Tuula Hankanen-Buzalski, Liisa Kaartinen, Satu. The Bovine Udder and Mastitis. University of Helsinki Faculty of Veterinary Medicine, Helsinki, 1995.-312 p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.

Compulsory reading

1. Duce K.M., Sack W.O., Wensing C.J.G. Textbook of Veterinary Anatomy. Saudess, 2010.-833p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
2. Peter D. Cockcroft. Bovine Medicine (2015)- Wiley Blackwell- Chapter 42. Reproductive Technologies on – Farm Applications P. 418 – 435. Chapter 43. Optimizing Herd Fertility; the Farm Audit.- P. 436 – 449
3. Akers R. Michael & Denbow D. Michael. Anatomy & Physiology of Domestic Animals. Blackwell Publishing, first edition, 2008.- 612 p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
4. Horst Erich Koning, Hans-Georg Liebich. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas, Sixth Edition Hardcover, 2014. http://www.amazon.co.uk/Veterinary-Anatomy-Domestic-Mammals-Textbook/dp/3794528336
5. Mine C.B. Davics Morel (2015). Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management-427p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
6. David E Noakes et all. (2009) Veterinary Reproduction and Obstetrics. 950 p.The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
7. Carla L. Carleton, Chenowelth Lorton. Equine Theriogenology. 2011. 1207.p.The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
8. HOOPER. Bovine reproduction (2015). 800 p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
9. Eddie Straiton. Calving the Cow& Care of the Calf (2002) The Crowood Press. - 132 pp. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
10. Thomas J. Divers, Simon F.Peek. Diseases of dairy cattle (2008). Saunders Elsevier. Chapter Dairy Cattle pp 395 – 443. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
11. Robert S. Youngquist, Current Terapy in Large Animal Theriogenelogy (2007), 1061p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine.
12. Carlos A. Risco, Pedro Melendez Retamal. Dairy Production Medicine. Wiley-Blackwell, 2011. - 363 p. The book is in Fundamental Library or LULST.
13. Roger W.Blowey, A.David Weaver. Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle (third edition) Edinburgh, London, New York. 2011. 267 p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
14. Diseases of the Mammary Gland/in Radositits Otto M. Veterinary Medicine: A textbook of Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats, 10th Edition, Saunders Elsevier, 2007.- from pages 673 to 762. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
15. Hafez E.S.E. Reproduction in Farm Animals. LEA&FEBIGER, 1993.-572 p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
16. Jackson Peter G.G, Cockcroft Peter D. Handbook of pig medicine. Saunders Elsevier, 2007.-296 p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
17. Phillip R. Scott. Sheep Medicine (2015) CRC press. Chapter 2. Husbandry pp 9 – 20. Chapter 3. Reproductive system pp 21 – 95. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
18. Laura Lawson. Lamb Problems (2004). LDF Publications. Chapter Genitourinary system Disorders, pp 156 – 170. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
19. Sandra G. Solaimon. Goat Science and Production (2010). Wiley – Blackwell. Chapter Applied of reproductive physiology. pp 139-156. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
20. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. W.B.Saunders Company. 1997. - 897 p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
21. Samper Juan C. Current therapy in equine reproduction. Saunders Elsevier, 2007. - 492 p. The book is in the Reading room of Latvia University of Life Science and Technologies.

22. The Bovine Udder and Mastitis/Editors Markus Sandholm, Tuula Hankanen-Buzalski, Liisa Kaartinen, Satu Pyorala/ University of Helsinki Faculty of Veterinary Medicine, Helsinki, 1995.-312 p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine

Papildliteratūra

1. Moderna piena ražošanas ferma/ J.Priekuļa redakcijā Jelgava: LLU, 2012, 240 lpp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā un LLU lasītavā.
2. Peter D. Cockcroft. Bovine Medicine. (2015) - Wiley Blackwell. - Chapter 42. Reproductive Technologies on – Farm Applications P. 418 – 435. Chapter 43. Optimizing Herd Fertility; the Farm Audit.- P. 436 - 449
3. Mozgis V. Govju tesmeņu slimības un to apkarošana. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, Ozolnieki, 1997. - 242 lpp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
4. Vētra J., Ligers J., Vaiders L. Govju tesmeņa slimības. Rīga: Zvaigzne, 1997. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
5. Compendium of animal reproduction: 3rd revised edition. – Intervet International B.V., 1997. – 279 p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
6. Geofferey H. Atrhur et. al. Veterinary Reproduction and Obstetrics. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. - 726 p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
7. Richter J., Gotze R. Tiergeburtshilfe.Verlag Paul Parey. Berlin und Hamburg. - 1993. - 642 s. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.

Further reading
1. Compendium of animal reproduction: 3rd revised edition. – Intervet International B.V., 1997. – 279 p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
2. Geofferey H. Atrhur et. al. Veterinary Reproduction and Obstetrics. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. - 726 p. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine
3. Richter J., Gotze R. Tiergeburtshilfe.Verlag Paul Parey. Berlin und Hamburg. - 1993.- 642 s. The book is in Informatics Centre of Faculty of Veterinary Medicine


Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Zurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. ISSN1407-0065.
2. Journal Veterinary Medicine.
3. Journal of Veterinary Science. ISSN 1229 - 845X.
4. Žurnāls Agrotops 2017. un 2018. gads.
5. Žurnāls Latvijas Lopkopis 2017. un 2018. gads.

Periodicals and other sources

1. AJAS (Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. www.ajas.info

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 9.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 studenti).