Kursa kods Vete4095

Kredītpunkti 4.50

Dzemdniecība un ginekoloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareDzemdniecība un ginekoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Vita Antāne

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

LauZ3046, Govkopība

LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana

LauZ3146, Dzīvnieku ēdināšana

Vete2022, Dzīvnieku fizioloģija

Vete2023, Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Kursa anotācija

Studenti apgūst un attīsta problēmu risināšanas pieredzi lauksaimniecības dzīvnieku dzemdniecībā un ginekoloģijā. Veterinārās dzemdniecības kurss sniedz priekšstatu par sievišķo dzīvnieku dzimumorgānu un piena dziedzeru fizioloģiju pirms grūsnības iestāšanās, grūsnības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā, kā arī par grūsnības, dzemdību un pēcdzemdību perioda, piena dziedzeru un jaunpiedzimušo patoloģiju. Ginekoloģijas kurss apskata sievišķo un vīrišķo dzīvnieku neauglību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: padziļinātas zināšanas un izpratne par sievišķās un vīrišķās kārtas dzīvnieku dzimumorgānu neirohumorālo regulāciju, apaugļošanās, grūsnības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisēm, kā arī piena dziedzeru un tesmeņa fizioloģiju un slimībām. Zināšanu pārbaudes veids - 7 kontroldarbi.
Prasmes: organizēt un veikt veterinārmedicīnas un zootehniskos pasākumus, dzīvnieku reproduktīvo orgānu slimību un neauglības profilaksē, tai skaitā piena dziedzeru un tesmeņa darbībā un ieteikt pasākumus, kas nodrošina dzīvnieku turpmāko izmantošanu ražošanā. Prasme sniegt pirmo nepieciešamo palīdzību dzemdībās. Praktisko iemaņu pārbaude pie dzīvnieka.

Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi novērtēt un risināt ar dzīvnieku auglību un/vai piena kvalitātes izmaiņām saistītās problēmas kādā no brīvi izvēlētiem ganāmpulkiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sievišķā dzimuma dzīvnieku dzimumorgānu attīstība, funkcionālās anatomijas un fizioloģijas kursa padziļināta apguve. Lekcijas – 4 h, lab. darbi – 2 h.
1. kontroldarbs Dažādu sugu sievišķā dzimuma dzīvnieku dzimumorgānu attīstība, reproduktīvo orgānu funkcionālā anatomija.
2. Vīrišķā dzimuma dzīvnieku dzimumorgānu attīstība, funkcionālā anatomija, mikromorfoloģija. Lekcijas – 2 h, lab. darbi – 1 h.
2. kontroldarbs. Vīrišķā dzimuma dzīvnieku dzimumorgānu attīstība, funkcionālā anatomija, mikromorfoloģija.
3. Dzimumgatavība, dzimumcikls, tā neirohumorālā regulācija, meklēšanās un tās noteikšanas metodes. Govju vaginālā un rektālā izmeklēšana (darbs pie dzīvnieka VMF klīnikā vai izbraukums uz saimniecību). Lekcijas – 3 h, lab. darbi – 3 h.
3. kontroldarbs. Dzimumgatavība, dzimumcikls, tā neirohumorālā regulācija, meklēšanās un tās noteikšanas metodes.
4. Spermas iegūšanas metodes. Buļļu un kuiļu spermas iegūšana, makroskopiskā un mikroskopiskā spermas novērtēšana, atšķaidīšana. Dabīgā aplecināšana un mākslīgā apsēklošana, tās darba organizācija. Apaugļošanās un grūsnība, tās rezultātu izvērtējums. Mācību ekskursija uz kādu no republikas mākslīgās apsēklošanas stacijām (Jaunpils vai Sigulda). Lekcijas – 3 h, lab. darbi – 6 h.
4. kontroldarbs. Spermas iegūšanas, novērtēšanas metodes, spermas fizioloģija, bioķīmija, kustības. Dabīgā aplecināšana un mākslīgā apsēklošana. Apaugļošanās rezultātu izvērtējums.
5. Grūsnības ilgums. Grūsnības ietekme uz mātes organismu. Grūsno dzīvnieku turēšana, ēdināšana. Grūsnības patoloģija. Dzemdību tuvošanās pazīmes un dzemdības. Pēcdzemdību periods. Jaundzimušo kopšana, slimības. Apgrūtinātas dzemdības un palīdzības sniegšana. Lekcijas – 3 h, laboratorijas darbi – 3 h.
5. kontroldarbs Praktiska dzemdību palīdzības sniegšana izmantojot fantomu.
6. Pēcdzemdību patoloģija un tās ietekme uz turpmāko reprodukciju. Lekcijas – 3 h, lab. darbi – 3 h.
6. kontroldarbs. Pēcdzemdību periods un tā patoloģija.
7. Tesmeņa funkcionālā anatomija un fizioloģija. Govs tesmeņa izmeklēšana un piena pārbaude uz mastītiem VMF klīnikā. Lekcijas – 3 h, lab.darbi – 3 h.
7. kontroldarbs. Tesmeņa un piena dziedzeru funkcionālā anatomija un fizioloģija. Mastīti, to diagnostika un profilakse.
Patstāvīgā darba aizstāvēšana – 6 h (lekcijas 3 h, lab.darbi – 3 h.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 7 kontroldarbi.
Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba, par lauksaimniecības dzīvnieku reprodukciju vai piena kvalitātes izmaiņām kādā no brīvi izvēlētām saimniecībām, apraksts jāpapildina ar zinātniskās un speciālās literatūras izpēti (ne mazāk kā 10 avoti) un rakstiskā veidā jāiesniedz priekšmeta docētājiem. Apjoms līdz 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā mutiski jāprezentē ar 5 – 7 min ilgu, ilustrētu prezentāciju, paužot būtiskāko informāciju par savu tēmu, atbildot uz jautājumiem un pamatojot sniegto informāciju. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mutiska un rakstiska zināšanu pārbaude (10 ballu sistēmā) lekciju un laboratorijas darbu laikā. Praktisko iemaņu kontrole pie dzīvniekiem. Praktisko darbu ar dzīvniekiem kavēšanas gadījumā students tos atstrādā MPS "Vecauce", iepriekš laiku saskaņojot ar saimniecības veterinārārstu.
Gala vērtējuma atzīmi veido mutiska eksāmena, 7 kontroldarbu un patstāvīgā darba vērtējuma vidējā vērtība.
Ja kavēto lekciju un nodarbību skaits nepārsniedz 10%, un kolokviji nokārtoti uz labi un teicami, eksāmens var tikt ieskaitīts automātiski. Pārējiem eksāmens jākārto mutiski.

Obligātā literatūra

1. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. 360 lpp. Grāmatas atrodas LLU abonementā.
2. Akers R. Michael & Denbow D. Michael. Anatomy & Physiology of Domestic Animals. Blackwell Publishing, first edition, 2008. 612 p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
3. Brūveris Z., Baumane S., Dūrītis I. Mājdzīvnieku praktiskā anatomija. Medicīnas apgāds, 2018.634 lpp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā un LLU abonementā.
4. Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Medicīnas apgāds 2015. 527 lpp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā un LLU abonementā.
5. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.
6.Peter J. Chenoweth, Steven P. Lorton. Animal Andrology Theories and Applications. FSC, 2014. 568 pp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
7. Thomas J. Divers, Simon F.Peek. Diseases of Reproductive Diseases (2008). Saunders Elsevier. Chapter Dairy Cattle pp 395 – 443 pp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
8.Richard M. Hopper Bovine reproduction (2015).- 800 pp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
9. Kanska I. Govju mākslīgā apsēklošana. Rīga, 2007. 144 lpp.
10. Horst Erich Koning, Hans-Georg Liebich. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas, Sixth Edition Hardcover, 2014. http://www.amazon.co.uk/Veterinary-Anatomy-Domestic-Mammals-Textbook/dp/3794528336
11. Angus O. McKinnon, ‎Edward L. Squires, ‎Wendy E. Vaala. Equine Reproduction, 2011. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
12. Morel M.C.G.D. Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management. 2015. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
13. Noakes D.E. et al. Veterinary Reproduction and Obstetrics. 2009. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
14.Moderna piena ražošanas ferma tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana/ J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012, 240.lpp.
15. Senger P.L. Pathways to Pregnancy and Parturition. Current Conceptions, Inc. 2003.pp.373.

16. Eddie Straiton. Calving the Cow& Care of the Calf (2002) The Crowood Press - 132 pp. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.

Papildliteratūra

1. Jackson Peter G.G, Cockcroft Peter D. Handbook of pig medicine. Saunders Elsevier, 2007.-296 p. Grāmata atrodas LLU lasītavā.
2. Laura Lawson. Lamb Problems (2004). LDF Publications. Chapter Genitourinary system Disorders, pp 156 – 170. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
3. Steven McOrist. Pig Disease Identification and Diagnosis Ouide (2014) Cabi. Part 10. Fertility problems in pigs.- P.197 – 225. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
4. Radostits Otto M. Diseases of the Mammary Gland. Veterinary Medicine: A textbook of Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats, 10th Edition, Saunders Elsevier, 2007- from pages 673 to 762. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
5. Markus Sandholm, Tuula Hankanen-Buzalski, Liisa Kaartinen, Satu Pyorala. The Bovine Udder and Mastitis. University of Helsinki Faculty of Veterinary Medicine, Helsinki, 1995.-312 p. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
6. Phillip R. Scott. Sheep Medicine (2015) CRC press. Chapter 2. Husbandry pp 9 – 20. Chapter 3. Reproductive system pp 21 – 95. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.
7. Sandra G. Solaimon. Goat Science and Production (2010). Wiley – Blackwell. Chapter Applied Reproductive Physiology P. 139 – 156. Grāmata atrodas VMF Informācijas centrā.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. ISSN1407-0065. No 2008. gada. Žurnāli atrodami VMF Informācijas centrā.
2. Žurnāls Agrotops 2017 un 2018 gads. Žurnāli atrodami VMF Informācijas centrā.

3. Žurnāls Latvijas lopkopis 2017 un 2018 gads. Žurnāli atrodami VMF Informācijas centrā.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība”, kvalifikācijas „Ciltslietu zootehniķis” ieguvei, pilna laika studijās 5. semestrī un nepilna laika studijās 6. semestrī.