Kursa kods Vete4077

Kredītpunkti 3

Radioloģija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Armands Vekšins

Dr. med. vet.

author pasn.

Evija Eihvalde

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursā apskata jonizējošā starojuma izmantošanu veterinārmedicīnā, radiācijas drošības jautājumus, dažādu vizuālās diagnostikas iekārtu uzbūvi un pielietošanu, rentgenogrāfiskās izmeklēšanas un attēlu interpretācijas pamatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par jonizējošo starojumu, veterinārmedicīnā pielietotiem jonizējošā starojuma avotiem, magnētiskās rezonanses un ultrasonogrāfijas pamatprincipiem un pielietojumu; izmeklējumu rezultātu interpretāciju, aprakstu sagatavošanu. Vērtēšana – divi kontroldarbi.
Prasmes: rīkoties ar rentgena iekārtām, ultrasonogrāfu, datortomogrāfu; pielietot dozimetrus praktiskajā darbā; sagatavot rentgenogrammu aprakstu. Vērtēšana laboratorijas darbos.
Kompetence: izprast radiācijas drošības jautājumus, izvēlēties nepieciešamo diagnostikas metodi, sagatavot izmeklējuma aprakstu. Vērtēšana – divi kontroldarbi, laboratorijas darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

Studiju kursa saturs sadalīts IV daļās:
1. I daļa. Ievads, studiju kursa izklāsts. Radioloģijas vēsture. Jonizējošais starojums. Rentgenstari. Jonizējošais starojums – veidi, avoti, mērīšana, izmantošana. Radioaktivitātes mērvienība, dozu jēdzieni un mērvienības. Rentgena staru izmantošana diagnostikai. Radiācijas bojājumi organismā, dozimetrija. Radiācijas aizsardzības principi, likumdošana. – 4 h lekcijas, 6 h laboratorijas darbi.
2. II daļa. Rentgena aparāta uzbūve, rentgenogrammas veidošanās principi. Invazīvā radioloģija – angiogrāfija, fluoroskopija, radioterapijas pamati. Datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse. Kontrastēšanas procedūras. 3 h lekcijas, 4 h laboratorijas darbi.
3. III daļa. Rentgenogrammu interpretācijas pamati. Artefakti. Vispārējie noteikumi dzīvnieka sagatavošanai rentgenogrāfiskai izmeklēšanai. Aprakstu sagatavošanas pamati. Dažādu anatomisko apvidu anatomija rentgenogrammās. Mugurkaulāja rentgenogrāfiskā izmeklēšana. 5 h lekcijas, 8 h laboratorijas darbi.
4. IV daļa. Ultrasonogrāfija – ievads, ultraskaņa, attēlu veidošanās. Mājas (istabas) dzīvnieku ultrasonogrāfija. Zirgu ultrasonogrāfija. Lauksaimniecības dzīvnieku ultrasonogrāfija – 4 h lekcijas, 6 h laboratorijas darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto divi rakstiski kontroldarbi. Pirmais kontroldarbs par I un II daļu; otrais kontroldarbs par III un IV daļu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu izpilde; mācībspēku izsniegto papildu informācijas avotu apgūšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu "ieskaitīts", visiem kontroldarbiem jābūt
novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Thrall D.E. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. 6th Edition. USA: Elsevier, 2013. 845 p.
2. Holloway A., McConnell. BSAVA Manual of Canine and Feline Radiography and Radiology. UK: British Small Animal veterinary Association, 2013. 392 p.

Papildliteratūra


1. Brien R., Barr F. BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging. UK: British Small Animal veterinary Association, 2012. 252 p.
2. Barr F., Kirberger R. BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging. UK: British Small Animal veterinary Association, 2006. 286 p.
3. Clinical radiology of the horse. J.A. Butler ... [et al.]. 3rd ed. Oxford, UK; Ames, Iowa: Willey-Blackwell, 2008. 748 p.

Periodika un citi informācijas avoti

LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzes

Piezīmes

Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna 6.semestrī. Semināri notiek akadēmiskajās grupās.