Kursa kods Vete4077

Kredītpunkti 2

Radioloģija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Armands Vekšins

Dr. med. vet.

author pasn.

Evija Eihvalde

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Radioloģijas I kurss apskata jonizējošā starojuma izmantošanu veterinārmedicīnā, kā arī dažādu diagnostikas iekārtu uzbūvi un izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par jonizējošo starojumu, rentgena aparātiem, datortomogrāfa, magnētiskās rezonanses, ultrasonogrāfa darbību un pielietojumu veterinārmedicīnā; pamatzināšanas par dažādu ķermeņa anatomisko apvidus rentgenogrāfisko, datortomogrāfijas un ultrasonogrāfijas izmeklēšanu. Vērtēšana – trīs kontroldarbi.
Prasmes: rīkoties ar rentgena aparātiem, ultrasonogrāfu, datortomogrāfu; pielietot dozimetrus praktiskajā darbā. Vērtēšana – praktiskajās nodarbībās.
Kompetence: izprast radiācijas drošības jautājumus, izvēlēties nepieciešamo diagnostikas metodi. Vērtēšana – trīs kontroldarbi, praktiskās nodarbības.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads, studiju kursa izklāsts. Radioloģijas vēsture. Jonizējošais starojums. Rentgenstari. Jonizējošais starojums – veidi, avoti, mērīšana, izmantošana. Radioaktivitātes mērvienība, dozu jēdzieni un mērvienības. Rentgena staru izmantošana diagnostikai. Radiācijas bojājumi organismā, dozimetrija, pacienta devas diagnostiskajā radioloģijā. Radiācijas aizsardzības principi, pacienta radiācijas aizsardzība – 6 h lekcijas, 8 h laboratorijas darbi. Viens kontroldarbs.
2. Rentgena aparāta uzbūve, rentgenogrammas veidošanās principi. Invazīvā radioloģija – angiogrāfija, fluoroskopija, radioterapijas pamati. Datortomogrāfija – ievads, detektoru sistēma, attēlu rekonstrukcija, tehniskie parametri, artefakti, pozicionēšana. Magnētiskā rezonanse. Kontrastēšanas procedūras.
5 h lekcijas, 8 h laboratorijas darbi. Viens kontroldarbs.
3. Ultrasonogrāfija – ievads, ultraskaņa, attēlu veidošanās. Mājas (istabas) dzīvnieku ultrasonogrāfija. Zirgu ultrasonogrāfija. Lauksaimniecības dzīvnieku ultrasonogrāfija – 5 h lekcijas, 8 h laboratorijas darbi. Viens kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jānokārto trīs rakstiski kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem jālasa un jāanalizē mācībspēku izsniegtās zinātniskās publikācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikuma norādītajiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu "ieskaitīts", visiem kontroldarbiem jābūt
novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Brien R., Barr F. BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging. UK: British Small Animal veterinary Association, 2012. 252 p.
2. Barr F., Kirberger R. BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging. UK: British Small Animal veterinary Association, 2006. 286 p.
3. Holloway A., McConnell. BSAVA Manual of Canine and Feline Radiography and Radiology. UK: British Small Animal veterinary Association, 2013. 392 p.
4. Clinical radiology of the horse. J.A. Butler ... [et al.]. 3rd ed. Oxford, UK; Ames, Iowa: Willey-Blackwell, 2008. 748 p.
5. Thrall D.E. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. 6th Edition. USA: Elsevier, 2013. 845 p.

Papildliteratūra

Periodika un citi informācijas avoti

LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzes

Piezīmes

Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna 6.semestrī. Semināri notiek akadēmiskajās grupās.