Kursa kods Vete4035

Kredītpunkti 3.75

Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Kursa papildus materiāli Vete4035_St.k.pr.Citil,histol.,embriol. izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareMorfoloģija

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits34

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits50

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Alma Plivča

Mg. biol.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par dzīvnieku organisma šūnu, audu un orgānu mikroskopisko uzbūvi un to funkcijām. Kursa pirmajā daļā studenti apgūst histoloģijas pamatus: histoloģijas attīstības vēsturi, histoloģiskā materiāla sagatavošanas pamatus, šūnas uzbūvi un funkcijas, audus un to īpatnības. Kursā tiek aplūkoti arī embrioloģijas pamati.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – students ir apguvis teorētiskās zināšanas par šūnas uzbūvi un tās funkcijām, visiem audu veidiem (epitēlijaudi, saistaudi, muskuļaudi un nervaudi) un to nozīmi, kā arī organisma embrionālās attīstības pamatus. 8 kolokviji.
Prasmes – students gaismas mikroskopā spēj atpazīt, aprakstīt un izskaidrot histoloģiskajos preparātos redzamo šūnu un audu (epitēlijaudu, saistaudu, muskuļaudu un nervaudu) uzbūvi un to īpatnības. Laboratorijas darbi.
Kompetence – students spēj patstāvīgi analizēt, salīdzināt un izvērtēt šūnu un audu histoloģiskos preparātus. Izprot dažādu šūnu un audu uzbūves likumsakarības un to funkcionālo nozīmi. Laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Histoloģijas attīstības vēsture. Histoloģijas pētīšanas metodes. Darbs ar mikroskopu – 1 h lekcijas, 2 h laboratorijas darbi.
2. Šūnas uzbūve – 2 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
3. Šūnas cikls, dalīšanās (mitoze) un šūnas nāve – 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
1.kolokvijs – šūnas uzbūve, šūnas cikls, dalīšanās un šūnas nāve.
4. Bioloģiskie procesi, kas norisinās šūnā. Šūnu komunikācija - 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
5. Audi, to klasifikācija. Epitēlijaudi – 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
2. kolokvijs – epitēlijaudi.
6. Saistaudi - 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
3. kolokvijs – saistaudi.
7. Balstaudi (skrimšļaudi, kaulaudi). Balstaudu attīstība - 2 h lekcijas, 4 h laboratorijas darbi.
4. kolokvijs – balstaudi.
8. Asinis. Hemopoēze - 2 h lekcijas, 6 h laboratorijas darbi.
5. kolokvijs – asinis, hemopoēze.
9. Muskuļaudi - 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
6. kolokvijs – muskuļaudi.
10. Nervaudi - 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
7. kolokvijs – nervaudi.
11. Embrioloģija – 3h lekcija, 8 h laboratorijas darbi.
8. kolokvijs – embrioloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti astoņi kolokviji. Visiem laboratorijas darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs tiek īstenots, liekot studentiem uz katru kolokviju patstāvīgi sagatavot noteiktus jautājumus. Patstāvīga darba izpilde tiek kontrolēta kolokviju atbildēšanas laikā, tā jautājumi tiek iekļauti eksāmenā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kolokviji tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kolokvijiem jābūt sekmīgi nokārtotiem.

Obligātā literatūra

1. Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 528 lpp.
2. Bacha W.J., Bacha l. M. Color Atlas of Veterinary Histology. Philadelphia ... [etc.]: Lippincot Williams & Wilkins, 2000. 318 p.

Papildliteratūra

1. Selga T. Šūnu bioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 344 lpp.
2. Dālmane A. Histoloģija. LU Akadēmiskais apgāds. Rīga, 2004. 319 lpp.
3. Dālmane A. Histoloģijas atlants. LU Akadēmiskais apgāds. Rīga, 2005. 304 lpp.
4. Eurell J.A, Ffrappier B. L. (ed.). Dellmann's textbook of veterinary histology, 6th ed.. John Wiley & Sons, 2013.

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta resurss: http://www.histologyguide.com/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.