Kursa kods Valo5008

Kredītpunkti 3

Angļu valoda meža nozarē

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Tatjana Šinkus

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar meža nozares saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- meža darbi un tehnika; meža ekonomika un politika (Kontroldarbs Nr. 1);
- ekoloģija un mežkopība; koksnes materiāli un tehnoloģijas (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski– lietišķās vēstules, kopsavilkums, anotācija; mutiski ¬¬– piedaloties gadījumu izpētē, diskusijās, lomu spēlēs, debatēs; uzstājoties ar prezentāciju, sadarbojoties ar grupas biedriem uzdevuma mērķa sasniegšanai, analizējot un izvērtējot savu mācīšanos.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniski pētnieciskais darbs, tā nozīme ikvienā tautsaimniecības nozarē un specifika globalizācijas apstākļos. 2h
2 Pētnieciskā darba veidi un metodes. Maģistra darbs, tā struktūra.2h
3 Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiātisms. Plaģiātisma veidi.2h
4 Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana.2h
5 Maģistra darba aktualitāte un novitāte. Pētījumu tematikas izvēles pamatojums.2h
6 Zinātnisko tekstu analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.2h
7 Esejas izstrāde angļu valodā. Eseju rakstīšanas specifika, sastāvdaļas, valodas elementu izvēle.2h
8 Kontroldarbs Nr. 1 (Terminoloģija).2h
9 Kopsavilkumu analīze.2h
10 Anotāciju analīze.2h
11 Saimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšana darba tirgū.2h
12 Pētījuma metodes. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts.2h
13 Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā.2h
14 Kontroldarbs Nr. 2 (Terminoloģija).2h
15 Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Zinātniska raksta anotācija.2h
16 Anotācijas parauga izstrāde maģistra darbam. Efektīvās prezentācijas svarīgākie faktori. Prezentāciju analīze un pašvērtējums.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
• terminu tests,
• uzstāšanās ar prezentāciju par maģistra darbu.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota prezentācija par izvēlēto zinātnisko rakstu, terminu vārdnīca). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 40 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma, un atzīmes eksāmenā.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem (prezentācija par maģistra darbu un terminu tests). Sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. De Chazal, E., Rogers, L. Oxford EAP. Oxford University Press, 2013. 224 p. ISBN 9780194001939
2. Godfrey, J. The Academic Phrase Book: Vocabulary for Writing at University, 2013. Basingstoke. Palgrave. Macmillan. 217 p. ISBN-13: 978-0230289338
3. Evans, V., Dooley, J., Styles, N. Career Paths: Natural Resources III – Forestry. Express Publishing, 2015. 120 p. ISBN13 9781471539435
4. McCarthy, M., O'Dell, F. Academic Vocabulary in Use: 50 units of academic vocabulary reference and practice: self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 p. ISBN 9780521689397

Papildliteratūra

1. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] [skatīts 17.03.2021.]. Pieejams: http://termini.lza.lv/
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. (Proceedings of the Latvia University of Agriculture). [tiešsaiste]. ISSN 1407-4427. [skatīts 17.03.2021.] Pieejams: http://www.llu.lv/llu-raksti
3. International Journal of Forest Engineering. [tiešsaiste]. Publisher: Taylor & Francis. ISSN 0843-5243 (print) ISSN 1913-2220 (online). [skatīts 17.03.2021.] Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tife20
4. Journal of Environmental Economics and Management. [tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN 0095-0696 (print): ISSN 1096-0449 (online). [skatīts 17.03.2021.] Pieejams ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00950696

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sustainable Forest Management in Europe. Countryside. [tiešsaiste] [skatīts 17.03.2021.] Pieejams:
https://www.europeanlandowners.org/images/CS_Magazines/CS173_GB.pdf
2. Latvijas valsts meži. [tiešsaite]. [skatīts 17.03.2021.]Pieejams: http://www.lvm.lv/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā maģistra programmā
„Meža darbi un tehnika”, „Meža ekonomika un politika”, „Meža ekoloģija un mežkopība”, „Koksnes materiāli un tehnoloģijas” studijās.