Kursa kods Valo3031

Kredītpunkti 6

Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda)

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums17.04.2023

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Pušinska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studējošo svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, akcentējot ar viesmīlības un tūrisma nozari saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot viesmīlības un tūrisma nozarēs lietotu terminoloģiju, saīsinājumu izmantošanu. Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- studijas universitātē; profesionālā profila izveide; viesmīlības, ēdināšanas nozares, pārtikas drošības terminoloģijas apguve (Pārbaudes darbs);
- tūrisma un viesnīcu darbības nozares terminoloģijas apguve (Noslēguma pārbaudes darbs).
Prasmes: 1) spēj izmantot svešvalodu informācijas meklēšanai un prezentēt patstāvīgā darba rezultātus;
2) spēj tulkot un analizēt tehnisko un profesionālo tekstu
- praktisko darbu izpilde, mutvārdu prezentācijas, patstāvīgais darbs.
Kompetence – informatīvā, komunikatīvā, profesionālā.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski (esejā, tulkojumos, akadēmiskajā rakstīšanā) un mutiski (piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju)
- praktisko darbu izpilde, patstāvīgais darbs, mutvārdu prezentācijas, komandas darbs.
Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studijas universitātē, motivācija, studiju līmeņi un programmas. Teksta analīze, diskusija. Akadēmiskā valoda, rakstīšanas stils, zinātniski žurnāli, autortiesības. Linkedin profila izveide. 4h
2. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi. Virtuve un tajā strādājošie. Restorānu darbība, Mišelin zvaigžņu restorāni, to raksturojums. Ēdienreizes. Ēdienu pasniegšana. Prezentāciju veidošanas principi, prezentācijas māksla. 4h
3. Augļu, dārzeņu sagatavošana. Maizes izstrādājumi un kondetoreja. 4h
4. Gaļas, jūras velšu sagatavošana, pasniegšana. Preparing Meats, seafood, dairy products. Pasaules zināmākie sieri un deserti, to raksturojums. 4h
5. Dzērieni un bāra darbība. Vīni, to pasniegšana un saskaņošana ar ēdienu. Klientu apkalpošana, problēmu risināšana, sūdzību uzklausīšana. 4h
6. Sanitārija. Pārtikas drošība. Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadība. Darba drošība. 4h
7. Pārbaudes darbs (runāšana, lasīšana, terminoloģija, klausīšanās). 4h
8. Tūrisma nozare. Pasaules tūrisma organizācijas, tās funkcijas. Tūrisma tipi – ienākošais, izejošais, vietējais tūrisms, to raksturojums. Nišas tūrisms. Efektīva komunikācija starptautiskā vidē. 4h
9. Tūrisma resursi. Dabas, vēsturiskie, kultūras un komerciālie resursi to raksturojums 4h
10. Tūrisma veidi, ceļotāju motivācija, ceļošanas iemesli. Biznesa ceļojumi, brīvdienu ceļojumi, draugu un radu apmeklējums. 4h
11. Tūrisma operatori. Kompleksie ceļojumi. Maršrutu izstrāde. Mārketings. Starpkultūru komunikācijas īsa teorijas un prakse (E.T. Hols, G. Hofstede, R. Breidžers). 4h
12. Naktsmītnes, to veidi, raksturojums un pakalpojumi. Pasākumu, konferenču organizēšana. Komunikācija ar klientu, problēmu risināšana. Transporta veidi tūrismā. 4h
13. Darbs un karjera viesmīlības un tūrisma jomā. Strādājošo darba pienākumi, prasmes un nepieciešamā kvalifikācija. Darbs starptautiskā uzņēmumā. Starpkultūru kompetences novērtēšana. 4h
14. Individuālā darba rezultātu prezentācija un diskusija. 4h
15. Individuālā darba (zinātniskā raksta, glosārija) prezentācija un diskusija. 4h
16. Noslēguma pārbaudes darbs (lasīšana, klausīšanās, terminoloģija, runāšana). 4h


Nepilna laika neklātiene.Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtēšanas veids: eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums.
Noslēguma pārbaudes darba (Eksāmena) uzdevumu veido:
• terminu tests,
• lasīšanas uzdevumi,
• klausīšanās uzdevumi,
• mutiskais jautājums.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīts pārbaudes darbs, izstrādāti semestra grupu un individuālie darbi (eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze, mājas lasīšana 10 A4 lappuses). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi un uzdevumi:
• Individuālie patstāvīgie darbi ir eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze. Individuālo patstāvīgo darbu mērķis ir attīstīt studentu prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai un profesionālo tekstu analīzei, kā arī novērtēt zināšanas par viesmīlībā, sabiedriskajā ēdināšanā un tūrismā lietoto terminoloģiju un saīsinājumiem, profesionālo tekstu tulkošanu un akadēmisko plaģiātu.
• Grupu darba prezentācijas ir komandas darba rezultāts. Atkarībā no uzdevuma prezentācijas var tikt sagatavotas auditorijā vai mājās. Grupu darba prezentāciju mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, mutvārdu prezentācijām, komandas darbam; informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci, kā arī novērtēt zināšanas par viesmīlībā, sabiedriskajā ēdināšanā un tūrismā lietotu terminoloģiju un prezentāciju veidošanu.
Mājas lasīšana (10 A4 lappuses) ir patstāvīgi izvēlēts profesionāls teksts ar studiju jomu saistītu tēmu. Mājas lasīšanas analīze iekļauj prezentāciju ar īsu teksta izklāstu, teksta analīzi un atbildes uz jautājumiem. Mājas lasīšanas mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, profesionālo tekstu analīzei un mutvārdu prezentācijām, kā arī informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci; novērtēt zināšanas par viesmīlībā, sabiedriskajā ēdināšanā un tūrismā lietotu terminoloģiju, prezentāciju veidošanu, akadēmisko plaģiātu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvs vērtējums: pārbaudes darbi (15%) + grupu darba prezentācijas (20%) + individuālie darbi (40%) + mājas lasīšanas analīze (5%) + eksāmens (20%)
Vērtēšana 10 ballu skalā.

Obligātā literatūra

1.Evans V., Dooley J., Hallum R. Food Service Industries. Express Publishing, 2020. 130 p. ISBN 978-1-4715-2025-9
2.Stott T., Pohl A. Highly Recommended 2. Oxford: Oxford University Press, 2014. 111 p. ISBN 978-019-457463 -1
3.Walker R., Harding K. Tourism 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103-8.
4.Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford: University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103-8.

Papildliteratūra

1.Dignen B. Communicating Across Cultures. Cambridge University Press: Cambridge Business Skills, 2011. 96 p. ISBN 978-0521-18198-3
2.Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2012. 254 p. ISBN 978 -019-462004 8.
3.Morrison T.& Conaway W.A. Kiss, Bow or Shake Hands. 2nd Edition. Adams Media USA 2002. 593 p. ISBN 978-1-59337-368-9
4.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp. ISBN 978-9984-9370-8-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Restorānu un viesmīlības jomas apskate, kritika, analīze. Michelin zvaigžņu restorāni, to vēsture un attīstība. [Tiešsaiste] [skatīts 11.04.2023.] Pieejams: https://www.andyhayler.com/
2. UN World Tourism Organization [Tiešsaiste] [Skatīts 11.04.2023.] Pieejams: https://www.unwto.org/

Piezīmes

Profesionālā angļu valoda Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība