Kursa kods Valo2057

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Valo1055, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo angļu valodas zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lietišķo dizainu un amatniecību saistītu terminoloģiju. Apgūtās zināšanas un prasmes ir nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- Dizaina process un metodoloģija, grafiskais dizains un datorizdevniecība
(Kontroldarbs Nr. 1),
- Materiālu veidi, interjera un vides dizains, reklāmas un korporatīvais dizains
(Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar produkta dizaina izstrādes procesu un metodoloģiju, dizaina veidiem, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Terminoloģija dizainā un amatniecībā. Vārdu savienojumi. Jaunvārdu darināšana. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.2h
2. Mākslinieka portfolio. Struktūra, fonti, noformējums. 2h
3. Dizainera darbība. Dizaina procesa apraksts.2h
4. Plānošana, koncepcija, ideju planšete, idejas izstrāde, tikšanās ar klientiem, paraugi. 2h
5. Grafiskais dizains. Grafiskais dizains un datorizdevniecība (DTP). Argumentēta eseja.2h
6. Dizainera prakses un darba iespējas. Motivācijas vēstule. Lomu spēle: darba intervija.2h
7. Kontroldarbs Nr1. (dizaina process un metodoloģija, grafiskais dizains, datorizdevniecība).2h
8. Materiāli un izstrādājumu dizains. Metālu un nemetālu salīdzinājums. Tērauda veidi.2h
9. Oglekļa šķiedra, tās īpašības. Oglekļa šķiedras praktiskā pielietojuma risinājumi. 2h
10. Interjera dizains. Materiāli, ko izmanto interjera dizainā. Lietišķā sarakste ar klientiem.2h
11. Vides dizains. Ilgtspējības princips patēriņa produktos un rūpnieciskos procesos.2h
12. Reklāmas dizains. Dažādu reklāmas veidu raksturojums. 2h
13. Korporatīvais dizains. Divu uzņēmumu salīdzinājums.2h
14. Interaktīvs dizains. Diskusija.2h
15. Kontroldarbs Nr. 2 (materiālu veidi, interjera un vides dizains, terminoloģija).2h
16. Seminārs: studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un abu semestru darba vērtējumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. Whitehead G. (2018). Cambridge IGCSE Art & Design. 302 p., ISBN: 978-0-00-825096-6.
2. Evans V., Dooley J., Rogers H.P. (2020) Career Paths: Art & Design. Express Publishing. 120 p., ISBN: 978-1-4715-18886-7
3. Ibbotson M. Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. CUP, 2009, 144 p. ISBN 978-0-521-73488-2
4. Mary E. Ward (2012). English for the Fashion Industry. 96. P. Oxford Business English Express.
0194579603 (ISBN13: 9780194579605)
5. Berge, P. (2008). Yves Saint Laurent Style. Harry N. Abrams Inc.: New York. 350 p., ISBN: 9 780-0-810 9-7120-2.
6. Design Portfolio Handbook [tiešsaiste] (skatīts 10.12.2020.). http://www.martijnvandenbroeck.com/book.pdf

Papildliteratūra

1. Harris J., Bell D., Hughes C., McLain M., Stewart Ross S., Wooff D. (2018). Design & Technology Student’s Book: Second edition. 380 p., ISBN: 978-0-00-829327-7.
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2010). Eighth edition. Oxford University Press: Oxford. 846 p., ISBN: 978-0-19-479902-7.
3. Scott, K. (1995) The Rococo Interior. Yale University press. ISBN 9780300045826
4. The Visual Dictionary [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2020.) www.visualdictionaryonline.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Fashion Design, Technology and Education [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2020.) www.emeraldinsight.com/loi/jfmm
2. Journal of Fashion Technology & Textile Engineering [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.scitechnol.com/fashion-technology-textile-engineering.php
3.International Journal of Design. http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2020.)

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība.