Kursa kods Valo1053

Kredītpunkti 3

Latviešu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits0

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits0

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek veidotas sarunvalodas prasmes latviešu valodā. Pēc kursa apguves studenti saprot vienkāršus monologus un dialogus, prot iepazīstināt ar sevi, savu dzīvesvietu, prot īsiem teikumiem stāstīt par ģimeni, pilsētu, iepirkšanos. Izprot vienkāršas gramatiskās konstrukcijas. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaikus sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju projektā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetence) un to vērtēšana

Studiju rezultāts Novērtēšanas metode Apguves līmenis
vidējs augsts ļoti augsts
ZINĀŠANAS
Zina un izprot vienkāršu leksiku un frāzes par sasveicināšanos, iepazīšanos, ģimeni, dzīvesvietu, pilsētu, iepirkšanos, atbilstoši gramatikas likumiem
1. kontroldarbs
2. kontroldarbs 55-74% jautājumu atbildēti pareizi
75-90% jautājumu atbildēti pareizi 91-100% jautājumu atbildēti pareizi
Zina un izprot personu un norādāmo vietniekvārdu lietojumu, lietvārdu galotnes maiņu nominatīvā un lokatīvā, īpašības vārda un lietvārda saskaņu, atbilstošu darbības vārda lietojumu
Grupu darbi, diskusijas Nepilnīga zināšanas un izpratne par personu un norādāmo vietniekvārdu, darbības vārdu un lietvārda un īpašības vārda lietojumu Ir zināšanas un izpratne par personu un norādāmo vietniekvārdu, darbības vārdu un lietvārda un īpašības vārda saskaņotu lietojumu, bet ir grūtības to lietošanā Teicamas zināšanas un izpratne par personu un norādāmo vietniekvārdu, darbības vārdu lietojumu, lietvārda galotnes maiņu nominatīvā un lokatīvā, īpašības vārda un lietvārda saskaņu
PRASMES
Profesionālās prasmes
Prot sasveicināšanās frāzes, iepazīstināt ar sevi, aizpildīt vienkāršas veidlapas Grupu darbi, diskusijas Nepilnīgas sasveicināšanās un iepazīšanās prasmes, daļēji prot aizpildīt vienkāršas veidlapas Prot sasveicināšanās frāzes, iepazīstināt ar sevi, bet ir grūtības vārdu izvēlē. Prot aizpildīt vienkāršas veidlapas
Teicami prot pielietot sasveicināšanās frāzes, raiti un pārliecinoši iepazīstināt ar sevi. Prot ātri aizpildīt vienkāršas veidlapas
Spēj veidot monologu, dialogu un vienkāršiem teikumiem diskutēt par dzīvesvietu, ģimeni,
iepirkšanos, orientēšanos pilsētā Grupu darbi, diskusijas
Daļēji spēj veidot monologu, dialogu un diskutēt par dzīvesvietu, ģimeni,
iepirkšanos, orientēšanos pilsētā. Grūtības atbilstošo vārdu lietošanā
Spēj veidot monologu, dialogu un diskutēt par dzīvesvietu, ģimeni, iepirkšanos, orientēšanos pilsētā, bet ir grūtības teikumu izveidē Teicami spēj veidot monologu, dialogu un vienkāršiem teikumiem raiti diskutēt par dzīvesvietu, ģimeni,
iepirkšanos, orientēšanos pilsētā
Izprot piederības vietniekvārda un īpašības vārda locījuma saskaņu ar lietvārdu, prievārdu lietošanu, darbības vārda locīšanas būtību
Grupu darbi, diskusijas Nepilnīga izpratne par savstarpējo vārdu locījumu saskaņu Izprot piederības vietniekvārda un īpašības vārda locījuma saskaņu ar lietvārdu, prievārdu nozīmi, darbības vārda locīšanu, bet ir grūtības to lietošanā
Pilnībā izprot piederības vietniekvārda un īpašības vārda locījuma saskaņu ar lietvārdu, prievārdu lietošanu, darbības vārda locīšanas būtību
Prot veidot vienkāršus jautājumus, lasīt vienkāršu tekstu Grupu darbi, diskusijas Daļēji prot veidot jautājumus, ar grūtībām lasa vienkāršu tekstu Prot veidot vienkāršus jautājumus, lasīt vienkāršu tekstu, bet ir neprecizitātes
Teicami prot veidot vienkāršus jautājumus, lasīt pareizi vienkāršu tekstu
Vispārīgās prasmes
Prot atbildīgi plānot laiku un izpildīt uzdotos uzdevumus Grupu darbi, diskusijas Ir grūtības plānot laiku un neiekļaujas uzdevumiem noteiktajos termiņos Prot plānot laiku, taču darbu izpildē vērojama paviršība un neprecizitātes Teicami iekļaujas noteiktajā laika termiņā un uzdevumi izpildīti precīzi
Spēj atrast nepieciešamo informāciju internetā, vārdnīcās u.c. Grupu darbi, diskusijas Ar grūtībām atrod sev nepieciešamo informāciju Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju, bet nespēj kritiski izvērtēt atbilstošāko variantu
Spēj mērķtiecīgi meklēt, atrast un kritiski izvērtēt nepieciešamo informāciju internetā, vārdnīcās u.c.
KOMPETENCE
Spēj vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Spēj veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu Diskusijas, ieskaite Ar grūtībām veido teikumus. Daļēji izprot vienkāršu tekstu Spēj veidot vienkāršu stāstījumu par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Izprot vienkāršu tekstu. Ir grūtības atbilstošo vārdu un locījumu lietošanā. Teicami spēj veidot vienkāršu stāstījumu par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Spēj to norunāt grupas biedriem. Ātri prot veidot nelielus dialogus. Labi izprot vienkāršu tekstu

Studiju kursa pēctecība (priekšzināšanas): priekšzināšanas nav nepieciešamas

Zināšanu kontrole un nosacījumi pārbaudījuma kārtošanai

Tēma Zināšanu vērtējuma forma Vērtējuma īpatsvars, % Novērtējuma termiņš Patstāvīgo studiju apjoms stundās
Pilna laika
Latviešu alfabēts. Iepazīšanās leksika. Informācija par sevi. Iepazīšanās ar citām personām - dialogu veidošana. Vieta un laiks. Monologu, dialogu veidošana 1.kontroldarbs
40 Kontroldarbam paredzētajā laikā
20
Dzīvesvieta, dzīvoklis. Ģimene. Iepirkšanās. Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi. Ceļošana. Dienas plāns. Dialogu veidošana 2.kontroldarbs 40 Kontroldarbam paredzētajā laikā
20
Personu un norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārds "būt". Lietvārdu galotnes nominatīvā un lokatīvā. Jautājumu veidošana. Īpašības vārdi. Piederības vietniekvārdi. Prievārdi. Darbības vārda laiki Grupu darbi, diskusijas,
aktivitāte 20 Nodarbību laikā 12
Ieskaite - akumulējošs studiju rezultātu vērtējums
Prasības un kārtība nokavēto nodarbību atstrādāšanai:
Nokavēto nodarbību atstrādāšana notiek saskaņā ar LBTU Studiju nolikumu un studiju kursa programmā paredzētajām prasībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Latviešu alfabēts. Burti. Skaņu izruna. (1 stundas)
2. Iepazīšanās leksika. Sasveicināšanās frāzes. Personu un norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārds "būt". (3 stundas)
3. Informācija par sevi. Lietvārdu galotnes nominatīvā. Latvijas ģeogrāfija. (2 stundas)
4. Iepazīšanās ar citām personām - dialogu veidošana. Jautājumu veidošana. (2 stundas)
5. Vieta un laiks. Lietvārdu galotnes lokatīvā. 1.kontroldarbs. (2 stundas)
6. Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums. Dialogi par dzīvesvietu. Īpašības vārdi. (2 stundas)
7. Ģimene. Monologs. Darbības vārds "būt" piederēt nozīmē. (2 stundas)
8. Latvijas valsts svētki un svinamās dienas. (2 stundas)
9. Iepirkšanās vārdu krājums. Darbības vārda locīšana. (2 stundas)
10. Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi. Dialogi. Piederības vietniekvārdi. (2 stundas)
11. Ceļošanas leksika. Prievārdi. (2 stundas)
12. Kultūras pasākumi. Brīvlaiks. Darbības vārda laiki. (2 stundas)
13. Dienas plāns. 2.kontroldarbs. (2 stundas)
14. Ēdienu un dzērienu nosaukumi. Vārdu darināšana. (2 stundas)
15. Maltīte restorānā. Leksika. Ēdienkarte. Teikumu struktūra. (2 stundas)
16. Sarunas: intervijas, dialogi un jautājumi. Teksta lasīšana ar izpratni. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Aktīvs darbs nodarbībās, sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi, ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums


Veikti mājas darbi pēc prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos un aktivitātes nodarbībās. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
2. Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1. Rīga, LVA, 2014.
3. Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
4. Auziņa I., Berķe M., Lazarea A., Šalme A.. A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA, 2014.
5. Auziņa I., Berķe M., Lazareva A., Šalme A. A1 Laipa. Latviešu valoda Darba burtnīca. Rīga, LVA, 2014.
6. Cīrule L. It’s time for Latvian! Basic Latvian for beginners. Rīga, Zvaigzne ABC, 2020.
7. Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2


Papildliteratūra

1. Dumpe D. Latvian in Three Months. Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.
2. Latviešu valodas apguve internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/
3. Ko Tu teici? Interaktīvs līdzeklis iesācējiem. Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
4. Koluža R. Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata. Rīga, Zvaigzne ABC, 2018.
5. Latvian folktales in Latvian and English. Rīga, Zvaigzne ABC, 2017.
6. Learn Latvian Language. Pieejams: https://learnlatvian.wordpress.com/
7. Sarma I., Ābola S. Latviešu valoda studentiem. Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums I. Rīga, LVA, 2017.
8. Skujiņa V., Anspoka Z., Kalnbērziņa V., Šalme A. Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2011. Pieejams https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/E-Gramatas/08-Vardnica.pdf
9. Svarinska A. Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
10. Talce Ā. Mācos latviešu valodu. Rīga, Zvaigzne ABC, 2018.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Angļu-latviešu vārdnīca 5. izdevums. Cēsis, Design & Printing Services, 2007.
2. Latviešu-angļu valodas vārdnīca internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/
3. Latviešu–angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” ārvalstu studējošajiem.