Kursa kods VadZP037

Kredītpunkti 6

Projektu izstrāde

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums10.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ5078, Projektu portfeļu vadīšana

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

VadZ5084, Projektu praktiskā vadīšana

Kursa anotācija

Profesionālā prakse paredzēta teorētisko zināšanu projektu izstrādē nostiprināšanai, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšanai. Tā aptver visus projektu izstrādes posmus un projektu izstrādes procesa sastāvdaļas. Studenti padziļināti apgūst projektu izstrādes principus, specifiku, dažādas metodes praktiskā projektu izstrādes darbībā. Teorētiskās pieejas tiek nostiprinātas praksē, lai iegūtu profesionālu kompetenci projektu izstrādē, pielietotu projektu izstrādes darba pilnveidē dažādās iestādēs un organizācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iekaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Prakse jāiziet un jāaizstāv paredzētajā laikā.
Praksi vērtē pēc prakses uzdevumu izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.
Praksi vērtē prakses vērtēšanas komisija.

Kursa saturs(kalendārs)

Atbilstoši izvēlētajai prakses vietai, praktikantam nepieciešams iepazīties un analizēt:
1. Prakses vietas darba organizāciju, struktūru, atbildību un kompetenci, mērķus, uzdevumus un to kontekstu projektu vadības jomā;
2. Prakses vietas darbību un projektu izstrādi ietekmējošo dažāda līmeņa tiesisko un normatīvo regulējumu, mūsdienu tehnoloģiju projektu izstrādē izmantošanu prakses vietā;
3. Projekta izstrādes posmus un projekta izstrādes sastāvdaļas: pirmsprojekta situācijas apzināšanu; projekta priekšlikumu izstrādi; projekta mērķu un uzdevumu definēšanu; projekta struktūras plānošanu; projekta laika plānošanu; projektu budžeta plānošanu; projekta personāla resursu plānošanu; projekta komandas veidošanu; projekta darbu apjomu noteikšanu; projekta dzīves ciklu; projekta risku noteikšanu, izvērtēšanu un analīzi; projekta rokasgrāmatas izstrādi; projekta pieteikuma izstrādi/sagatavošanu; projekta pieteikuma iesniegšanu;
4. Projektu izstrādes procesu un projektu izstrādes specifiku prakses vietā;
5. Projektu izmaiņu prognozēšanu, korekciju izstrādi;
6. Projektu izstrādes organizatoriskās struktūras izveidi, koordinēšanu;
7. Projektu izstrādes vides izvērtēšanu, mārketinga plānu un pasākumu izstrādes;
8. Projekta izstrādes plānu izpildes uzraudzību un regulēšanu;
9. Konfliktu un risku vadību, projekta krīzes situāciju vadīšanas iespējas;
10. Projektu izstrādes dokumentāciju (sākot no projekta idejas līdz projektu noslēgšanas dokumentu sagatavošanas);
11. Projekta izstrādes produkta nodošanu ekspluatācijā;
12. Projektu izstrādes ilgtspējas aspektus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Tiek vērtēta - studenta sagatavotā prakses atskaite, prakses aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošais prakses laikā pilda prakses norīkojumā definētos uzdevumus, kā arī veic darbus, kurus praktikantam uztic izvēlētās prakses vietas vadītājs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Iekaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Prakse jāiziet un jāaizstāv paredzētajā laikā.
Praksi vērtē pēc prakses uzdevumu izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.
Praksi vērtē prakses vērtēšanas komisija.

Obligātā literatūra

1. Levin G., Wyzalek J. (eds) Portfolio Management: A Strategic Approach. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2015 360 p.
2. Moustafaev J. Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2017. 315 p.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 5th Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2004. 589 p. ISBN13: 9781935589679. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. 7th edition. NY: McGrow-Hill Education, 2008. 659 p.

Papildliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). ISBN 9789984826059.
2. Haugan T.G. The Triple Constraints for Sustainable Projects, Programs and Portfolios. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2013. 404 p.
3. Project Management Institute. Corporate Author. The Standard for Program Management. 3 edition. Newtown Square, PA: Project Management Inst, 2013. 176 p. ISBN-10: 1935589687, ISBN-13: 978-1935589686.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal. Pieejams: https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA). Pieejams: http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI). Pieejams: https://www.pmi.org/
4. International Project Management Association (IPMA). Pieejams: https://www.ipma.world/ 2.

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”