Course code VadZP019

Credit points 8

Business and Management

Total Hours in Course320

Independent study hours320

Date of course confirmation29.10.2018

Responsible UnitInstitute of Business and Management Science

Course developer

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Prior knowledge

VadZ2043, Business Ethics, Etiquette

VadZ3017, Team Management

VadZ3021, Competitiveness in Entrepreneurship

VadZ3029, Analysis of Economic Activities

VadZ3052, Quality Management

VadZ3056, Institutional Environment for Entrepreneurship

VadZ4010, Management

VadZ4033, Logistics

VadZ4036, Project Management

VadZ4078, Innovation in Business

VadZ4079, Customer Relationship Management

VadZ4080, Sales (Komerce) Management

Course abstract

During their practice placements, students strengthen their theoretical knowledge and acquire practical skills in the field of business and management and specific competences in line with the practice curriculum

Learning outcomes and their assessment

1. Students will be able to: demonstrate the knowledge of how to apply theoretical aspects of business and management in practical operational and management processes at enterprises and institutions in various industries - practical training report, a reference of the work placement coach, the presentation of the report
2. Integrate and apply the acquired knowledge to take part in business and management processes in enterprises and institutions - practical training report, a reference of the work placement coach, the presentation of the report
3. Analyse, compare and assess various business and management processes in enterprises and institutions and identify opportunities for enhancing the processes - practical training report, a reference of the work placement coach, the presentation of the report
4. Explain and present the results of their work to others - presentation of the practical training report
5. Cooperate with the personnel of the work placement organisation - reference of the work placement coach
6. Responsibly plan the completion of the assignments given - practical training report, a reference of the work placement coach, the presentation of the report
7. Independently educate themselves and build up professional skills - reference of the work placement coach
8. Demonstrate an awareness of, comprehend, assess, explain and creatively apply the acquired theoretical knowledge and practicals skills in the processes of business and management in various industries, participate in implementing and managing these processes - practical training report, a reference of the work placement coach, the presentation of the report

9. Independently focus themselves on building up competences - practical training report

Course Content(Calendar)

1. Getting familiarized with the work placement organization as well as the kind of activity performed by and the historical background of the organization. The strategy, mission and goals of the work placement organization. The organizational structure of, the decision-making process and the information management process at the organization. The legal framework for entrepreneurship.
2. SWOT analysis of the work placement organization. Implementation of the management functions. Planning process management.
3. Personnel management. Labour force analysis.
4. Assessment of the competitiveness of the enterprise, personnel and goods. Competitor analysis.
5. Enterprise financial management process. Business financing. Cost, break-even point and profit analysis. Bankruptcy probability diagnosis.
6. Production (service provision) process management. Output analysis.
7. Analysis of long-term investments and current assets.
8. Logistics process organization.
9. Risk management process at the organization.
10. Quality management.

11. Project management.

Requirements for awarding credit points

Assessment with a mark. The mark consists of the following pieces of assessment:
• the practical training report,
• a reference of the work placement coach,
• the presentation of the report.
The practical training has to be undergone within the period specified, a practical training report has to be produced and defended at the Institute of Business and Management Science before the Practice Defence Committee. Failure to undergo or complete the practical training or produce or defend the report within the specified period represent outstanding course requirements. Any practical training missed or not completed may be undergone in the next academic year.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

The student has to produce a practical training report during the placement in line with the practice curriculum. A fully completed report together with a reference from the placement supervisor has to be submitted to the supervisor appointed by the Institute at the final stage of the training – on the date prescribed by the semester plan.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

The student’s practical training is assessed with a mark by the Practice Defence Committee based on the quality of the report, the student’s presentation and defence result and the reference of the placement supervisor.

Compulsory reading

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes/ 2., pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
3. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika /Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: 2004. 330 lpp.
5. Hofs K.G. Biznesa ekonomika/ Kjells Guunars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu; no norvēģu valodas tulkojusi Iveta Medvida. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
6. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika (praktisks palīglīdzeklis).- Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
7. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
8. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
9. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
10. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
11. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
12. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
13. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
14. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai/ Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
15. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
16. George E. W. Rural tourism development: localism and cultural change / E. Wanda George, Heather Mair and Donald G. Reid. Bristol, England; Buffalo, NY; Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p.
17. Freyer W. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers; [zinātniskās līdzautores latviešu izdevumam Aija Van der Steina un Ilze Medne; no vācu valodas tulkojušas Ilze Salna un Sandra Skuja]. [Rīga]: Biznesa augstskola "Turība", 2011. 621 lpp.
18. Tourism: the key concepts / edited by Peter Robinson. London: Rutledge, 2012, 336 p. (e-grāmata)

19. Кане, М.М., Иванов, Б.В., Корешков, В.Н., Схиртладзе, А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. 560c.

Further reading

1. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp.
3. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 504 lpp.
4. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: BA „Turība”, 2003. 167 lpp.
5. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
6. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā: māc. līdz. lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.
7. Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata / Strupišs A., Endziņš J., Dzerele S. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
8. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību / Helera R. redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp.

9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Periodicals and other sources

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290

3. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. - ISSN 1407-5709.

Notes

Practice in the specialisation (Part B) for the ESAF academic bachelor programme Economics, specialisation Business Process Management