Kursa kods VadZP019

Kredītpunkti 8

Uzņēmējdarbība un vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ2043, Biznesa ētika, etiķete

VadZ3017, Komandas menedžments

VadZ3021, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā

VadZ3029, Saimnieciskās darbības analīze

VadZ3052, Kvalitātes vadība

VadZ3056, Uzņēmējdarbības institucionālā vide

VadZ4010, Vadīšana

VadZ4033, Loģistika

VadZ4036, Projektu vadīšana

VadZ4078, Inovācija uzņēmējdarbībā

VadZ4079, Klientu attiecību vadība

VadZ4080, Komercdarījumi

Kursa anotācija

Studenti prakses laikā nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas, apgūst praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības un vadīšanas jomā, iegūst studiju programmai atbilstošas kompetences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par uzņēmējdarbības un vadīšanas teorētisko aspektu izmantošanu praktiskos uzņēmuma darbības un vadīšanas procesos dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos un iestādēs - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija.
2. Spēj integrēt un izmantot zināšanas, lai piedalītos uzņēmējdarbības un vadīšanas procesu norisēs uzņēmumos un iestādē - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
3. Prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus uzņēmējdarbības un vadīšanas procesus uzņēmumos un iestādēs un noteikt to pilnveidošanas iespējas - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
4. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - prakses pārskata prezentācija
5. Spēj sadarboties ar prakses vietas personālu - prakses vietas vadītāja atsauksme
6. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
7. Spēj pastāvīgi pašizglītoties un pilnveidot profesionālās prasmes - prakses vietas vadītāja atsauksme
8. Pārzina, izprot, spēj izvērtēt, izskaidrot un radoši realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmējdarbībā un vadīšanas procesā dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedalīties šo procesu izpildē, to organizēšanā un vadīšanā - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

9. Spēj patstāvīgi virzīt savu darbību kompetenču pilnveidē - prakses pārskats

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses vietu, tās darbības veidu, attīstības vēsturi. Prakses vietas darbības stratēģija, misija un mērķi. Organizācijas struktūra. Lēmumu pieņemšanas process. Informācijas vadīšanas process. Uzņēmējdarbības tiesiskais pamats.
2. Prakses vietas darbības SVID analīze. Vadīšanas funkciju realizācija. Plānošanas procesa organizācija.
3. Personāla vadīšana. Darbaspēka analīze.
4. Uzņēmuma, personāla, preču konkurētspējas novērtēšana. Konkurentu analīze.
5. Uzņēmuma finanšu vadības process. Uzņēmējdarbības finansēšana. Izmaksu, bezzaudējuma punkta, peļņas analīze. Bankrota varbūtības diagnostika.
6. Ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) procesa organizācija. Ražošanas apjoma analīze.
7. Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu analīze.
8. Loģistikas procesa organizācija.
9. Risku vadība procesa organizācija.
10. Kvalitātes vadīšana.

11. Projektu vadīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• prakses pārskats,
• prakses vietas vadītāja atsauksme,
• prakses pārskata prezentācija.

Noteiktā termiņā izieta profesionālā prakse, prakses pārskata patstāvīga izstrāde un sekmīga aizstāvēšana Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā pie prakses aizstāvēšanas komisijas. Noteiktajā termiņā neizieta, nenokārtota vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais parāds. Nokavēto profesionālo praksi ir, iespējams, iziet nākamajā studiju gadā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā studentam jāizstrādā prakses pārskats atbilstoši prakses programmas saturam. Pilnībā nobeigts prakses pārskats kopā ar prakses vietas vadītāja atsauksmi jāiesniedz institūta nozīmētajam prakses vadītājām prakses noslēguma posmā – semestra plānojumā norādītājā datumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējumu ar atzīmi izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes/ 2., pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
3. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika /Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: 2004. 330 lpp.
5. Hofs K.G. Biznesa ekonomika/ Kjells Guunars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu; no norvēģu valodas tulkojusi Iveta Medvida. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
6. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika (praktisks palīglīdzeklis).- Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
7. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
8. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
9. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
10. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
11. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
12. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
13. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
14. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai/ Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
15. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
16. George E. W. Rural tourism development: localism and cultural change / E. Wanda George, Heather Mair and Donald G. Reid. Bristol, England; Buffalo, NY; Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p.
17. Freyer W. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers; [zinātniskās līdzautores latviešu izdevumam Aija Van der Steina un Ilze Medne; no vācu valodas tulkojušas Ilze Salna un Sandra Skuja]. [Rīga]: Biznesa augstskola "Turība", 2011. 621 lpp.
18. Tourism: the key concepts / edited by Peter Robinson. London: Rutledge, 2012, 336 p. (e-grāmata)

19. Кане, М.М., Иванов, Б.В., Корешков, В.Н., Схиртладзе, А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. 560c.

Papildliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp.
3. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 504 lpp.
4. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: BA „Turība”, 2003. 167 lpp.
5. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
6. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā: māc. līdz. lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.
7. Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata / Strupišs A., Endziņš J., Dzerele S. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
8. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību / Helera R. redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp.

9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290

3. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. - ISSN 1407-5709.

Piezīmes

Prakse specializācijas virzienā (B daļa), ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Ekonomika” specializācijas virzienā „Biznesa procesu vadība”