Code du cours VadZ6009

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant84

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteurs du cours

author

Ingrīda Jakušonoka

author

Romēna Šulca

Le cours remplacé

VadZM007 [GVADM007]

Manuels

1. Alexander J. Financial Planing and Analysis and Performance Management. Canada, 2018. 612.p.
2. Bekaert, G., Hodrick, R. International Financial Management. International Edition. 2014.
3. Madura J., Fox R. International Financial Management. UK: Cengage Learning EMEA, 2014. 671.p.
4. Pike R, Neale B., Linsley P. Corporate Finance and Investment. UK: Pearson Education limited, 2015. 867 p.
5. Bodie Z., Kane A. Investment. 5th ed. Boston: McGraw-Hill/Irvin, 2002. 1015 p.
6. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: LHZB 2005. 131 lpp.
7. Pelšs A. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2000. 155 lpp.
8. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, 2012. 313 lpp.
9. Sharpe W.S., G.J.Alexander G.J., J.V.Bailey J.V. Investments. 5th ed. M.Infra-M. 2009. 1028 p.
10. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga:Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
11. Vulfs G. Ievads projektu vadībā. Rīga: RTU, 2008. 96 lpp.
12. Энциклопедия финансового pиck – менеджмента. Под ред. kанд. экон. наук A. A. Лобанова и A. B. Чугунова. Mockвa: Альпина Бизнес Букс, 2009. 932 c.

Ouvrages supplémentaires

1. Alsiņa R., Bojarenko J., Zolotihina K. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga: IU "RaKa", 2000. 140.lpp.
2. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām; 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2007. 230 lpp.
3. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007.
4. Kasale M., Šneidere R. Finanšu pārskatu loma uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšanā. Latvijas Universitātes Raksti: zinātnisko rakstu krājums, Nr. 671, 2004, 126.-134.lpp.
5. Kasalis J. Uzņēmumu finanšu pārskatu analīzes modeļi un to pielietojums dažādām lietotāju grupām. Promocijas darbs. Rīga: LU, 2005. 213 lpp.
6. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. 4-е изд. Москва: 2002. 984 с.
7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е изд. Москва: ТК Велби, Проспект, 2007.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Business Week. Bloomberg L.P.Businessweek. ISSN 0007-7135. Pieejams: http://www.businessweek.com.
2. Dienas Bizness. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005- .ISSN 1407-2041
3. Finanšu portāls. Pieejams: http://www.financenet.lv
4. Finanšu vadības rokasgrāmata. Lietišķās informācijas dienests. Rīga.
5. International Journal of Managerial Finance. Pieejams: http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijmf&PHPSESSID=9c0rsst1q6f4vhln4lesbbnav0
6. Laikraksts Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. ISSN 1407-0391
7. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: http://www.liaa.lv
8. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: http://www.lad.gov.lv
9. LR Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv