Kursa kods VadZ6009

Kredītpunkti 4.50

Finanšu un investīciju vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ingrīda Jakušonoka

Dr. oec.

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Aizstātais kurss

VadZM007 [GVADM007] Finanšu un investīciju vadīšana

Kursa anotācija

Maģistranti padziļināti studē uzņēmējdarbības un inovāciju finansēšanas, uzņēmuma finanšu pārvaldības teorētiskos, metodoloģiskos un praktiskos jautājumus, izmantojot starptautiskās prakses un teorijas atziņas, kā arī pētot ES un Latvijas normatīvos aktus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Izpratne par finansēšanas pamatprincipiem, finanšu vadības lēmumiem, inovāciju finansēšanu un finanšu riskiem – diskusija nodarbībā.
2) Izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa finansēšanas paņēmieniem; naudas plūsmu un tās vadību - kontroldarbs ar aprēķiniem.
3) Zināšanas par svarīgāko aktīvu vadības metožu pielietošanu, reālo un finanšu investīciju ekonomisko novērtēšanu – kontroldarbs ar aprēķiniem.
4) Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai vai situācijas uzlabošanai – kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens, aprēķini nodarbībā.
5) Prot izvēlēties projektam piemērotāko finansējuma veidu un izvērtēt veikto finanšu ieguldījumu efektivitāti salīdzinājumā ar citiem projektiem vai investīcijām, analizēt un novērtēt projektu finansiālos un ekonomiskos rādītājus, kā arī plānot un novērtēt projekta naudas plūsmu, inflācijas un finanšu risku ietekmi, izstrādāt projekta budžetu – kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā.
6) Spēj pastāvīgi novērtēt cita cilvēka veikumu un par to sagatavot rakstveida slēdzienu (izstrādāto projekta naudas plūsmu, piedāvāto praktisko risinājumu, kā arī izteikto priekšlikumu atbilstību sasniedzamajam rezultātam) – patstāvīgais darbs.
7) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus – patstāvīgais darbs.

8) Prot pielietot iegūtās zināšanas, sekmīgi darboties projektu izstrādē, pielietojot mūsdienīgas projektu finanšu vadības metodes un maksimāli efektīvi plānojot un vadot projektu finanses. Spēj izteikt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai atbilstoši ekonomiskajai situācijai (inflācijas izmaiņām, finanšu risku un nenoteiktības apstākļos) – praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Finanšu vadības vieta uzņēmuma menedžmentā. (lekcijas 1 h)
2. Finanšu analīze un tās loma lēmumu pieņemšanā. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
3. Apgrozāmie līdzekļi un krājumi, to vadīšana. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
4. Debitoru un naudas līdzekļu vadīšana. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
5. Uzņēmējdarbības un inovāciju finansēšanas avoti. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
6. Kapitāla struktūra un tās optimizēšana uzņēmumā. (praktiskie darbi 2 h)
7. Uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšana. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
8. Investīciju process, lēmumu par investīciju projektiem pieņemšanas kritēriji. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
9. Investīciju projektu finanšu aprēķini un prognozējamās naudas plūsmas analīze. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
10. Investīciju projektu vērtēšanas rādītāju sistēma un to aprēķināšanas metodes. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
11. Investīciju projektu jutīguma analīze. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
12. Finanšu investīciju vadības etapi. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)

13. Aktīvu novērtēšanas metodes. CAPM modelis. Risks un ienesīgums. (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi: 1) Projektu finansēšanas un novērtēšanas teorētiskie jautājumi. Naudas plūsmas diskontēšana. Projektu izvērtēšana pēc NPV, DPP, IRR, ARR. Projekta novērtēšanas metožu rezultātu aranžēšana (20%). 2) Finanšu investīciju politika, aktīvu novērtēšanas modelis CAPM, akciju un obligāciju aprēķini (20%).
Individuāli veikta pētījuma prezentācija seminārā vai studentu zinātniskajā konferencē - Nozares vai uzņēmuma finansēšanas modeļu analīze un prezentācija (20%).
Sekmīgi nokārtots rakstiskais eksāmens (40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, atrisinot uzdevumus un pārbaudījumus. Sagatavošanās kontroldarbiem un eksāmenam. Individuāli veikts pētījums - Nozares vai uzņēmuma finansēšanas modeļu analīze un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena, kontroldarbu un prezentācijas – vidējais svērtais vērtējums ballēs (10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā).

Obligātā literatūra

1. Alexander J. Financial Planing and Analysis and Performance Management. Canada, 2018. 612.p.
2. Bekaert, G., Hodrick, R. International Financial Management. International Edition. 2014.
3. Madura J., Fox R. International Financial Management. UK: Cengage Learning EMEA, 2014. 671.p.
4. Pike R, Neale B., Linsley P. Corporate Finance and Investment. UK: Pearson Education limited, 2015. 867 p.
5. Bodie Z., Kane A. Investment. 5th ed. Boston: McGraw-Hill/Irvin, 2002. 1015 p.
6. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: LHZB 2005. 131 lpp.
7. Pelšs A. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2000. 155 lpp.
8. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, 2012. 313 lpp.
9. Sharpe W.S., G.J.Alexander G.J., J.V.Bailey J.V. Investments. 5th ed. M.Infra-M. 2009. 1028 p.
10. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga:Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
11. Vulfs G. Ievads projektu vadībā. Rīga: RTU, 2008. 96 lpp.
12. Энциклопедия финансового pиck – менеджмента. Под ред. kанд. экон. наук A. A. Лобанова и A. B. Чугунова. Mockвa: Альпина Бизнес Букс, 2009. 932 c.

Papildliteratūra

1. Alsiņa R., Bojarenko J., Zolotihina K. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga: IU "RaKa", 2000. 140.lpp.
2. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām; 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2007. 230 lpp.
3. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007.
4. Kasale M., Šneidere R. Finanšu pārskatu loma uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšanā. Latvijas Universitātes Raksti: zinātnisko rakstu krājums, Nr. 671, 2004, 126.-134.lpp.
5. Kasalis J. Uzņēmumu finanšu pārskatu analīzes modeļi un to pielietojums dažādām lietotāju grupām. Promocijas darbs. Rīga: LU, 2005. 213 lpp.
6. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. 4-е изд. Москва: 2002. 984 с.
7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е изд. Москва: ТК Велби, Проспект, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Business Week. Bloomberg L.P.Businessweek. ISSN 0007-7135. Pieejams: http://www.businessweek.com.
2. Dienas Bizness. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005- .ISSN 1407-2041
3. Finanšu portāls. Pieejams: http://www.financenet.lv
4. Finanšu vadības rokasgrāmata. Lietišķās informācijas dienests. Rīga.
5. International Journal of Managerial Finance. Pieejams: http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijmf&PHPSESSID=9c0rsst1q6f4vhln4lesbbnav0
6. Laikraksts Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. ISSN 1407-0391
7. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: http://www.liaa.lv
8. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: http://www.lad.gov.lv
9. LR Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmā "Uzņēmējdarbības vadība" 1,5 gadu un 2,0 gadu studiju maģistrantiem pilna laika studijās.