Kursa kods VadZ5099

Kredītpunkti 3

Organizāciju vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss aptver vadīšanas un organizāciju uzvedības zinātniskās domas un jaunāko tendenču izpratni, un pielietojumu lēmumu pieņemšanā, vadot organizācijas dinamiskos un nenoteiktības apstākļos. Kā arī vadīšanas procesa un vadīšanas funkciju pielietojumu dažāda tipa organizācijās, balstoties uz organizāciju iekšējās vides un apkārtējās vides ietekmes (tai skaitā resursu ierobežotības) apstākļiem. Studiju kursa apgūšanas mērķis – padziļināti izprast vadīšanas procesu organizācijā, lai spētu pieņemt lēmumus un vadītu organizācijas sarežģītos apstākļos, kas prasa jaunas stratēģiskas pieejas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Zina un izprot vadīšanas un organizāciju teorijas, to pielietojumu un mijiedarbību ar iekšējās un ārējās vides elementiem - tests, eksāmens
2. Zināšanas un izpratne par vadīšanas sistēmām organizācijās un vadītāja lomu lēmumu pieņemšanas procesā, tai skaitā motivāciju - gadījumu analīze, grupu darbs, eksāmens
Profesionālās prasmes:
1. Spēj izskaidrot citiem vadīšanas procesu un lēmuma pieņemšanas metodes - grupu darbs
2. Spēj iegūt informāciju, izstrādāt un novērtēt lēmumu pieņemšanas ceļu ietverot jaunas pieejas - gadījumu analīze, grupu darbs
3. Spēj attīstīt komandas darbu pielietojot radošās spējas un līderību – grupu darbs
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - Eksāmens, gadījumu analīze, tests
2. Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - grupu darbs
3. Prot izskaidrot citiem sava darba rezultātus - Gadījumu analīze, grupu darbs
Kompetence
1. Spēj kritiski izvērtēt un argumentēti diskutēt par vadīšanas un organizāciju teoriju pielietojumu vadīšanas procesos lēmumu pieņemšanai - eksāmens, grupu darbs, gadījumu analīze

2. Spēj patstāvīgi vadīt, motivēt un būt līderim un attīstīt organizāciju, dinamiski mainīgos apstākļos – eksāmens, grupu darbs, gadījumu analīze

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vadīšana un organizācijas, vadīšanas domas vēsture. Vadīšanas jēdzieniskais saturs. Vadīšanas zinātniskās domas veidošanās un likumsakarības. Organizāciju teorija: Organizāciju teorijas būtība, teoriju attīstība. (lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 2 stundas )
2. Organizāciju vide, kā vadīšanas objekts Ārējā vide, kas ietekmē vadīšanas procesus. Iekšējā vide, iekšējās vides veidošana pret ārējiem prasītājiem. (lekcijas 1 stunda; praktiskie darbi 2 stundas)
3. Lēmumu pieņemšana organizācijā. Lēmumu pieņemšanas process. (lekcijas 3 stundas; praktiskie darbi 2 stundas)
4. Organizēšanas (pārvaldības) funkcija organizācijās. Uzņēmuma strukturālā organizēšana. Strukturālās organizēšanas pieejas. Organizēšanas process un koordinācija. (lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 1 stunda)
5. Motivācijas un motivēšanas loma organizāciju vadīšanā. Motivācija kā viena no vadīšanas funkcijām. Motivēšanas veidi un to pielietojums organizācijās. (lekcijas 1 stunda; praktiskie darbi 2 stundas)

6. Vadītāja loma pārmaiņu procesos. Pārmaiņu process, pārmaiņu procesa modeļi. Organizācijas attīstības aktivitātes un to tipi. Organizācijas attīstības tehnika. Organizācijas attīstības novērtēšana. (lekcijas 3 stundas; praktiskie darbi 3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti tests, gadījumu analīze un grupu darbs, kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā. Studiju kursa noslēgumā paredzēts eksāmens -eksāmenam paredzētajā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts 56 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās testam (16 stundas); gatavošanās gadījumu analīzei un grupu darbam (8 stundas katram); gatavošanās eksāmenam (24 stundas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
20% tests: Vadīšanas un organizāciju jēdzieniskais saturs, zinātniskās domas veidošanās un likumsakarības
20% gadījumu analīze: Organizāciju vide, kā vadīšanas objekts . Organizāciju ietekmējošas vides analīze
20% grupu darbs: Lēmumu pieņemšana organizācijā Lēmumu pieņemšanas tehnikas.

40% eksāmens: Visas studiju kursa tēmas

Obligātā literatūra

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga, 2009, 384 lpp.
2. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Jāņa Rozes apgāds, 2007, 264 lpp.
3. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 2007.
4. Clegg, Stewart R., Power and organizations / Stewart R. Clegg, David Courpasson, Nelson Phillips. London. SAGE, 2006., 457 p.
5. Donnelly, James H. Fundamentals of management / James H. Donnelly, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich. 8th ed. Homewood, IL; Boston, MA: Irwin, 1992. 840 p.

6. Hofstede.G. Cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival / Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2010. 561 p

Papildliteratūra

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
3. Hendijs Č. Veiksmīgs darbs organizācijās. Zvaigzne ABC, 2009, 214 lpp.
4. Blančards K., Džonsons S. Efektīvas vadības noslēpumi. ZvaigzneABC, 2008, 117 lpp.
5. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Zvaigzne, 2009, 124 lpp.
6. Baye, Michael R., Managerial economics and business strategy / Michael R. Baye. 6th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 623 p.
7. Bierman, Harold. Quantitative analysis for business decisions / Harold Bierman, Jr., Charles P. Bonini, Warren H. Hausman. 8th ed. Homewood (IL); Boston (MA): Irwin, 1991. 742 p
8. Ford, Jackie. Leadership as identity: constructions and deconstructions / Jackie Ford, Nancy Harding, Mark Learmonth. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2008. 209 p.
9. Handbook of organization development / Thomas G. Cummings, editor. Los Angeles: Sage Publications, 2008. 720 p.
10. Scott, W. Richard. Institutions and organizations: ideas and interests / W. Richard Scott. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2008. 266 p.

11. Sinofsky, Steven. One Strategy: organization, planning, and decision-making / Steven Sinofsky, Marco Iansiti. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. 305 p. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119199786

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Research on Management and Business Economics: ISSN 2444-8834 Elsevier data base
2. Journal of Management and Strategy. ISSN 1923-3965, ISSN 1923-3973
3. International Journal of Business and Management. ISSN 1833-3850, ISSN 1833-8119 (Online)
4. Harvard Business Review: ISSN 0017-8012.
5. British Journal of Management ISSN 1467-8551

6. Dienas Bizness: ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obligātais studiju kurss: ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”.
Obligātais studiju kurss profesionālā maģistra studiju programmā "Cilvēkresursu vadība".