Kursa kods VadZ5098

Kredītpunkti 3

Korporatīvā pārvaldība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā studējošie apgūst padziļinātas specializētas zināšanas par korporatīvās pārvaldības būtību, funkcijām, sistēmu un stratēģisko vadīšanu iestādēs un uzņēmumos. Kursā iekļautās tēmas sniedz niansētas zināšanas par korporatīvās pārvaldības normatīvo regulējumu nacionālā un starptautiskā līmenī, sistēmas elementiem, to uzdevumiem uzņēmuma sekmīgai funkcionēšanai, kā arī iekšējiem un ārējiem riska faktoriem, to cēloņiem un korporatīvās pārvaldības sistēmas sinerģiju ar uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības stratēģisko vadīšanu. Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie spēs definēt korporatīvās pārvaldības mērķus, īstenot to virzību un stratēģisko vadību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļinātas zināšanas par korporatīvās pārvaldības sistēmu un nozīmi mikrolīmenī, makrolīmenī un tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Profesionālas zināšanas par korporatīvās pārvaldības normatīvā regulējuma specifiku nacionālā un starptautiskā līmenī. Tests.
2. Prasmes patstāvīgi analizēt korporatīvās pārvaldības sistēmu, tās elementus, funkcionēšanas problēmjomas un to rašanās cēloņus. Profesionālas prasmes korporatīvās pārvaldības problēmu novēršanai uzņēmumā, izstrādājot konkrētam uzņēmumam atbilstīgu aktivitāšu plānu. Praktiskie darbi.

3. Kompetence korporatīvas pārvaldības sistēmas ieviešanas projekta izstrādē un prezentēšanā konkrēta uzņēmuma mērķa auditorojai. Patstāvīgais darbs, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Korporatīvās pārvaldības jēdziena attīstība un tā diskursi Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē. Labas korporatīvās pārvaldības izpratne un aktualitāte. Korporatīvās pārvaldības normatīvais regulējums nacionālā un starptautiskā līmenī. (2h)
2. Organizācijas korporatīvās pārvaldes sistēmas elementi un to mijiedarbība. Akcionāri, to tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs. Valde, tās pienākumi un atbildība, valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības. Padome, tās pienākumi un atbildība, padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības. Ārējais revidents, tā pienākumi un atlases kritēriji. (1h)
3. Organizācijas stratēģijas ietvars un tvērums. Stratēģijai pakārtotie dokumenti, uzņēmuma attīstības virzieni un mērķi, sasniedzamie rezultāti, riski un nepieciešamie resursi (finanšu un cilvēkresursus) stratēģijas īstenošanai. (1h)
4. Organizācijas iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss vadībai un darbiniekiem. Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits. (1h)
5. Uzņēmuma valdes un padomes locekļi. Locekļu ievēlēšana, atsaukšana, atalgojuma noteikšana, darba organizācija. Akcionāru sapulce, iesaiste lēmumu pieņemšanā. (1h)
6. Korporatīvās pārvaldības riski un to cēloņi. Iekšējie riski : interešu konflikti, likumu un normatīvā regulējuma neievērošana, profesionālās ētikas pārkāpumi, korupcija, diskriminācija. Ārējie riski: globālās sasilšanas aizkavēšana, piesārņojuma novēršana, nākamo paaudžu interešu ievērošana, negodīga konkurence, patērētāju tiesību, cilvēktiesību pārkāpumi. (2h)
7. Uzņēmuma darbības caurskatāmības nodrošināšana un ietekmes auditorijas. Saimnieciskās darbības un finanšu rezultāti, pārvaldības efektivitāte un ietekme uz vidi, sabiedrību un tautsaimniecību kopumā. Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija. Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija, tās mērķa auditorijas. Informācija akcionāriem un investoriem. (2h)

8. Korporatīvas pārvaldības sistēmas ieviešanas plānošana un sinerģija ar uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības stratēģisko vadīšanu. Korporatīvās sociālās atbildības pasākumu virzienu definēšana un integrēšana uzņēmuma ilgtspējīgas stratēģijas plānā. Korporatīvās ilgtspējas (ESG) ziņojums. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kopējam studenta darba novērtējumu īpatsvaram par testu, situāciju analīzi praktiskajās grupu darbu nodarbībās, patstāvīgo darbu un prezentāciju jāsasniedz vismaz 40%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Iepazīšanās ar G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principu un Korporatīvās pārvaldības kodeksa dokumentiem – to uzstādījumu analīze, diskusija grupās. (1h)
2. Korporatīvā ilgtspēja (ESG) ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu un Eiropas Zaļā kursa kontekstā – to uzstādījumu analīze, diskusija grupās. (1h)
3. Korporatīvās pārvaldības risku un to cēloņu identificēšana un novēršanas iespējas – situācijas analīze, diskusija grupās. (2h)
4. Atbildīga piegādes ķēdes vadība: bizness un cilvēktiesības piegādes ķēdēs – situācijas analīze, diskusija grupās. (3h)
5. Korporatīvās pārvaldības ziņojumu izvērtējums dažādu nozaru uzņēmumiem – to sniegtās informācijas aktualitātes un kvalitātes izvērtējums, diskusija grupās. (2h)

6. Korporatīvas pārvaldības sistēmas ieviešanas projekta prezentēšana. Iepazīstināšana ar patstāvīgi sagatavotiem portfolio materiāliem un izstrādātu projektu konkrētam uzņēmumam. (3h)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

10% veido ieskaites atzīmes 1 balli. Īpatsvaru sadalījums: tests - 10%; situāciju analīze praktiskajās grupu darbu nodarbībās – 20%; patstāvīgais darbs – 50%;
prezentācija- 20%.

Obligātā literatūra

1. Klein E. Corporate Governance: Principles, Practices and Challenges Series: Business Issues, Competition and Entrepreneurship. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2016. E-grāmata, pieejama EBSCOhost datubāzē ar LLU lietotājkontu: https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=c2f3a5b3-6949-421a-8230-9bdcd6821612%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=1258747&db=nlebk
https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1258747&site=ehost-live
2. G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi, 2018. Pieejams: www.tm.gov.lv/lv/media/2425/download
3. Bendl R., Bleijenbergh I., Henttonen E., Mills A. The Oxford Handbook of Diversity in Organizations. NewYork, NY: OxfordUniversityPress, 2017. 635 p.

4. Jenkins W., Williamson D. Strategic Management and Business Analysis. Second edition. London; NewYork, NY: Routledge, Taulor& Francis Group, 2016. 297 p.

Papildliteratūra

1. Alexander J. Financial Planning, Analysis and Performance Management. Hoboken: JohnWiley&Sons, 2018. 612 p.
2. Baaij M., Reinmoeller P. Mapping a Winning Strategy: Developing and Executing a Successful Strategy in Turbulent Markets. United Kingdom; NorthAmerica: Emerald Publishing, 2018. 248 p.
3. Bakari M. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017.,225 p.
4. Dank N., Hellström R. Agile HR: Deliver Value in a Changing World of Work. UK: Kogan Page, 2021.
5. Faituša I. Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās: monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 188 lpp.
6. Korporatīvās pārvaldības kodekss. Pieejams: www.tm.gov.lv/lv/media/4138/download
7. Larcker D., Tayan B. Corporate Governance Matters: A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences, 2nd edition, Published by Pearson FT Press, 2016., p.441 p.
8. Meier M. Business Etiquette Made Easy: The Essential Guide to Professional Success. NY: Skyhorse Publishing, 2020.
9. Social Enterprises and Their Ecosyctems in Europe: comparative synthesis report. Carlo Borzaga et al., Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020.

10. Vaynerchuk G. Crushing IT!: How Great Entrepreneurs Build Their Business and Influence and HowYouCan,Too. N.Y.: Harper – CollinsPublishers, 2018. 272 p. .

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness, nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze
2. iBizness, Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. Pieejams: https://ibizness.lv/

3. The Economist, London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”