Kursa kods VadZ5096

Kredītpunkti 3

Pārmaiņu procesa vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti padziļināti apgūs organizācijas pārmaiņu vadības procesus, dažādas pieejas veiksmīgākām uzņēmējdarbības pārmaiņām. Kursa laikā tiks analizēti konkrēti gadījumi un piemēri par pārmaiņu vadības problēmām, dažādiem risinājumiem, metodēm, lai uzņēmums spētu, veicot pārmaiņas pielāgotos mainīgajiem apstākļiem. Pēc kursa apguves maģistranti būs kompetenti pārmaiņu procesu vadībā, lai efektīvi noteiktu pārmaiņu vadības virzienus, izstrādātu un īstenotu pārmaiņu vadības stratēģiskās koncepcijas uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
• Padziļinātas zināšanas un izpratne par pārmaiņu vadības cēloņiem, virzošajiem faktoriem, veidiem to priekšrocībām un trūkumiem, to izvēles pamatprincipiem atbilstoši uzņēmuma izvirzītajam mērķim.
• Vispusīgas zināšanas par pārmaiņu vadības faktoru mijiedarbību un pieredzi Latvijā un pasaulē.
PRASMES.
Profesionālās prasmes
• Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos aspektus, ģenerēt un pamatot uzņēmuma nepieciešamību veikt pārmaiņas, izskaidrot un pamatot pārmaiņu vadības veida izvēli
• Spēj patstāvīgi veikt pārmaiņu vadības izvērsto analīzi un izstrādāt pamatotu pārmaiņu vadības koncepciju organizācijā, pielietojot pārmainu procesa ieviešanas metodes.
• Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot organizācijas kultūras nozīmi, diagnostiku un transformāciju pārmaiņu procesa vadībā.
Vispārīgās prasmes
• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un kritiski izvērtēt un analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un risināt problēmas.
• Spēj strādāt sadarbībā ar citiem.
• Spēj argumentēti izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus.
KOMPETENCE
• Spēj patstāvīgi integrēt iegūtās padziļinātās zināšanas, definēt un sniegt pārmaiņu vadības stratēģiskos risinājumus uzņēmumu konkurētspējas palielināšanā.

• Spēj patstāvīgi novērtēt pārmaiņu nepieciešamību, izvēlēties pamatotu pārmaiņu veidu, pielietot daudzveidīgas metodes pārmaiņu ieviešanas procesā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vadīšana uzņēmumā un organizācijā. (1 stunda)
2. Pārmaiņu vadības izcelsme, vēsturiskā attīstība un pieejas. (1 stunda)
3. Pārmaiņu cēloņi un virzošie faktori. (1 stunda)
4. Pārmaiņu būtība. (2 stundas)
5. Pārmaiņu veidi. (2 stundas)
6. Pārmaiņu vadība un iekšējā komunikācija. (1 stunda)
7. Pārmaiņu ieviešanas stadijas un metodes. (2 stundas)
8. Pretestība pārmaiņām. ( 1stunda)

9. Organizācijas kultūra un pārmaiņu vadība. (1 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Vērtējums veidojas no:
• Kontroldarbs (30 %);
• Patstāvīgais darbs, prezentācija (30%)
• Praktiskie darbi (40 %);

10% atbilst vienai ballei 10 baļļu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Materiālu studijas par pārmaiņu procesu vadību.
Interneta materiālu studijas par pārmaiņu procesu vadību.
Gatavošanās praktiskajiem darbiem un semināriem.
Gatavošanās kontroldarbiem.

Patstāvīgā darba izstrāde, prezentācijas gatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. McCabe D. Changing Change Management: Strategy, Power and Resistance. Taylor & Francis Ltd, 2021. ISBN-13: 9781032175935) Nav liel. b-kās
2. Lauer T. Change Management: Fundamentals and Success Factors. 1st ed. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. , 2021. ISBN-10: 3662621894
3. MacQueen J. Flow of Organizational Culture: New Thinking and Theory for Better Understanding and Process. 1st ed. Springer Nature Switzerland AG, 2021. ISBN-10: 3030256871
4. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
5. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.

6. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. , 2007. ISBN 978-9984 23-213

Papildliteratūra

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus - stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: BA Turība, 2005. ISBN 9984-766-60-8
2. Change management. Vadīt pārmaiņas. Tulkojums no angļu valodas L. Matuševiča. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. ISBN- 9789984826585

3. Senior B., Swailes S. Organizational change. New York: Financial Times/Prentice Hall, 2010. ISBN- 9780273716204

Piezīmes

Obligāts studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai „Ekonomika”