Kursa kods VadZ5095

Kredītpunkti 4.50

Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Aizstātais kurss

VadZM008 [GVADM008] Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studējošie padziļināti apgūst uzņēmējdarbības plānošanas būtību un metodoloģiju, plānu sistematizāciju, ietverot visu uzņēmējdarbības plānošanas līmeņu mērķēšanu, sistēmplānu veidošanu un to savstarpējo mijiedarbību, kā arī plānu efektivitātes novērtēšanu, pielietojot kontrolinga metodoloģiju. Studiju kursa galvenās aktualitātes ir kopēju rādītāju grupu veidošana dažāda līmeņa plānu un plānošanas rādītāju analīzē un kontrolē ar kontrolinga elementu palīdzību.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības plānošanas sistēmzināšanu attīstīšanā un veidošanā, pielietojot plānošanas un kontrolinga metodoloģiju

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Padziļināts zināšanas par plānošanas būtību un nozīmi uzņēmējdarbībā - praktiskie darbi, eksāmens
2. Zināšanas un izpratne par sistēmplānošanas kopsakarībām uzņēmējdarbībā - praktiskie grupu darbi, eksāmens
3. Konceptuālas zināšanas un izpratne par plānošanas un kontrolinga rādītāju kopsakarībām.- praktiskie darbi, kontroldarbi ar aprēķiniem, eksāmens
Profesionālās prasmes:
4. Balstoties uz analītisku pieeju, spēj patstāvīgi veikt plānu sistēmas izvērtējumu uzņēmumā - eksāmens
5. Spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sistēmiskiem uzņēmējdarbības plānošanas jautājumiem - praktiskie grupu darbi
6. Spēj patstāvīgi izmantot ekonomiski statistiskās un matemātiskās metodes uzņēmējdarbības sistēmplānošanā - praktiskie darbi, kontroldarbs ar aprēķiniem
7. Spēj patstāvīgi izmantot plānošanas teorijas pielietojumu par plānošanas un kontrolinga pieejām- gadījumu analīze, grupu darbs, eksāmens
Vispārīgās prasmes:
8. Spēj patstāvīgi izmantot plānošanas teorijas pielietojumu par plānošanas un kontrolinga pieejām - Kontroldarbi ar aprēķiniem, eksāmens
9. Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem - praktiskie grupu darbi, gadījumu analīze
10. Spēj sadarboties un komunicēt - praktiskie grupu darbi, gadījumu analīze
Kompetence
11. Spēj definēt un kritiski analizēt problēmas uzņēmējdarbības plānošanas jomā, pamatot savus risinājumus un lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. - praktiskie darbi, eksāmens
12. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes plānu sistēmas izvērtējumā uzņēmumā – eksāmens

13. Spēj patstāvīgi risināt plānošanas problēmas un pielietot kontrolinga metodiku lēmumu pieņemšanā - kontroldarbi ar aprēķiniem, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1.Plānošanas būtība. Plānošanas nozīme un funkcijas. Plānošanas uzdevumi uzņēmumā. Plānošanas mērķis. Plānošanas priekšmets. Plānošanas veidi. Plānošanas galvenās problēmas. Plānošanas kritēriji un līmeņi. Plānošanas principi un metodes. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
2.Plānošanas sistēma uzņēmumā. Plānošanas līmeņi un atbildības - funkcionālās sistēmas. Plānu veidi un to galvenie uzdevumi uzņēmumā - kā vienota sistēma. Sistēmplāni - to nepieciešamība un saistība ar uzņēmuma struktūru. Funkcionālie plāni. Uzņēmuma kopplāni. (lekcijas 2 stundas)
3.Saskanīgā mērķēšana plānošanā. Finanšu perspektīva. Klientu perspektīva. Darbinieku perspektīva. Procesa perspektīva. Saskanīgās mērķēšanas ieviešanas vadlīnijas. ( praktiskie darbi 2 stundas)
4. Sistēmplānošana, izmantojot SVID, Biznesa kanva, Kritiskā ceļa metodes (praktiskie darbi 4 stundas)
5.Kontrolinga būtība, funkcijas, uzdevumi, metodes un instrumenti. Kontrolinga galvenie uzdevumi. Kontrolinga galvenās metodes un instrumenti Kontrolinga objektu klasifikācija. Informācijas sistēmas nozīme kontrolingā. (lekcijas 2 stundas)
6. Plānošanas virzieni un stratēģijas kontrolinga sistēmas izveidei, stratēģiju zīmējums. (Gadījumu analīze, grupu darbs – 3 stundas)
7. Kontrolinga instrumenti to piemērošana. Potenciāla plānošana un kontroles rādītāju noteikšana. Stratēģiskais kontrolings - izdalot plānošanas “laukus”, reģionus, funkcijas. Operatīvais kontrolings. Ražošanas/produkta programmas kontrolings. Uzņēmuma funkcionālo sfēru kontrolings. Procesu kontrolings. (lekcijas 2 stundas)
8.Izmaksu-ieņēmumu kontrolinga aprēķini konkrētai plānošanas problēmai (praktiskie darbi 3 stundas, kontroldarbs ar aprēķiniem 2 stundas)
9. Produktu stratēģijas un produktu plāna prolēmas risināšana ar ABC/XYZ metodi- (praktiskie darbi 3 stundas, kontroldarbs ar aprēķiniem 3 stundas)
10.Kontrolinga organizēšana. Kontrolinga sistēmas izveide - sistēmas izveides pamatrādītāji, atskaites un uzskaites sistēmas izveide kontrolingam, rādītāju noteikšana un analīze. (lekcijas 2 stundas)

11. Lēmumu pieņemšana par kontrolinga pielietojumu uzņēmumā- (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti divi kontroldarbi ar aprēķiniem. Praktiskie darbi un praktiskie grupu darbi, kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā. Studiju kursa noslēgumā paredzēts eksāmens -eksāmenam paredzētajā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts 84 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās praktiskajiem darbiem un grupu darbiem (4 stundas); gatavošanās kontroldarbiem ar aprēķiniem (16 stundas katram kontroldarbam); gatavošanās eksāmenam (48 stundas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
20% Praktiskie darbi, praktiskie grupu darbi, gadījumu analīze par Uzņēmējdarbības plānošanas sistēmzināšanu attīstīšanas uzdevumiem
20% kontroldarbs ar aprēķiniem par Ieņēmumu-izmaksu kontrolinga aprēķiniem konkrētai plānošanas problēmai;
20% kontroldarbs ar aprēķiniem par Produktu stratēģijas un produktu plāna prolēmas risināšana ar ABC/XYZ metodi;

40% eksāmens par Plānu sistēmas izvērtējums uzņēmumā kontrolinga instrumentu pielietojumu

Obligātā literatūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. G. Biznesa ekonomika. 3 izdevums. Rīga: RTU, 2019. 604 lpp.
3. Johnson G., Whittington R., Scholes K., u.c. Exploring Strategy: Text and Cases. G. Johnson, R. Whittington, K. Scholes u.c. UK: Pearson Education Limited, 2017. 797 p.
4. Caruso G.R. The Art of Business Valuation: Accurately Valuing a Small Business. Haboken: John Wiley & Sons, 2020. 407 p.
5. Hacioglu U. Digital Bisiness Business Strategies in Blockchain Ecosystems: Transformational Design and Future of Global Business. Switzeland: Springer Nature, 2020. 647 p.
6. Pramudita C. D. The Balanced Scorecard As Strategic Controlling Instrument. Introducing the Indicators-based BSC for Implementation of a Corporate Strategy From Four Different Perspectives. Hamburg: Anchor Academic Publishing. 2016. e-book, EBSCO data base. 2016 Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1412506&site=ehost-live
7. Sliwczynski B., Kolinski A. Controlling Supply Chains: Theory and Practice. New York: Nova Science Publishers, 2016. / e-book, EBSCO data base, 2016 Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1350572&site=ehost-live
8. Cowher S. J., Dickson L. S. Effective Planning Strategies and Proposal Writing: A Workbook for Helping Professionals. Lanham, Maryland: University Press of America, 2010. / e-book, EBSCO database, 2010 Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=546677&site=ehost-live

9. Elkin P. Mastering Business Planning and Strategy: The Power and Application of Strategic Thinking. London: Thorogood Publishing, 2007. / e-book, EBSCO database, 2007 Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=191731&site=ehost-live

Papildliteratūra

1. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002., 330 lpp.
2. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003.
3. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005., 293 lpp.
4. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa.A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga., : Biznesa augstskola Turība, 2004., 114 lpp.
5. Baaij M., Reinmoeller P. Maping Mapping a Winning Strategy: Developing and Executing a Successful Strategy in Turbulent Markets. : United Kingdom; North America: Emerald Publishing, 2018. 248 p.
6. Vollmann T. E., Berry W. L., Why D. C. Manufacturing planning and control systems. Homewood, IL: Irwin, 1988., 904.p p.
7. Alexander J. Financial planning & analysis and performance management. Hoboken, New Jersey: , John Wiley & Sons, 2018. , 612. pp.
8. Besanko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S. Economics of strategy. Hoboken, N.J.: Wiley & Sons, 2017. 520. Pp.
9. Dagnino G. B., Cinici M. C. Research methods for strategic management: a research methods handbook. New York: Routledge, 2016. , 377. pp.

10. Neely A. D. Business Performance Measurement: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. / e-book, EBSCO data base. 2002 Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu
Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=112576&site=ehost-live

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Rīga: Forbes. ISSN 1691-6018
3. Harward Business Review: Harvard Business School Publishing. ISSN 0017-8012
4. European Journal of Management and Business Economics. ISSN 2444-8451 Elsevier data base
5. International Strategic Management Review. ISSN 2306-7748 Elsevier data base

6. European Research on Management and Business Economics. ISSN 2444-8834 Elsevier data base

Piezīmes

Obligātais studiju kurss: ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”