Kursa kods VadZ5092

Kredītpunkti 3

Ilgtspējīga projektu vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2020

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Marita Siljēkaba-Kalnozola

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas projektu vadības nozares attīstībā un tendencēs, fokusējoties uz ilgtspējīgu projektu vadību, tās pamatprincipiem un metodēm. Studenti tiek iepazīstināti ar ilgtspējīgas projektu vadības metodoloģiju PRiSM un P5 standartu. Ilgtspējīgas projektu vadības nozīme tiek pamatota no politiskā, ekonomiskā un uzņēmējdarbības aspekta. Lekcijas sniedz ieskatu par projektu vadītāja lomu un iespējām ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās studenti apgūst prasmi saskatīt un pielietot ilgtspējīgas darbības principus jebkura projekta vadīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot ilgtspējīgas projektu vadības jēdzienu un nozīmi - patstāvīgie darbi (projektu ietekmējošo normatīvo aktu, standartu un rekomendāciju analīze; projekta ilgtspējīgas vadības plāns un dokumentācija);
2. Zina ilgtspējīgas projektu vadības metodes un paņēmienus - kontroldarbs (ilgtspējīgas projektu vadības metodes un paņēmieni);
3. Padziļinātas zināšanas par sociālajiem, ekonomiskajiem un vides aspektiem, kas ietekmē projektu gaitu un rezultātus, un paša projekta radīto ietekmi – praktiskie darbi (projekta vides, ekonomiskās un sociālās ietekmes izvērtējums un samazināšanas plāns); patstāvīgais darbs (projekta ilgtspējīgas vadības plāns un dokumentācija);
4. Spēj praktiski pielietot ilgtspējīgas projektu vadības metodes un izstrādāt atbilstošu dokumentāciju - patstāvīgais darbs (projekta ilgtspējīgas vadības plāns un dokumentācija); kontroldarbs (ilgtspējīgas projektu vadības metodes un paņēmieni);
5. Spēj ilgtspējīgas projektu vadības principus piemērot un īstenot dažādu veidu un nozaru projektu vadīšanā - praktiskie darbi (projekta vides, ekonomiskās un sociālās ietekmes izvērtējums un samazināšanas plāns); patstāvīgais darbs (projekta ilgtspējīgas vadības plāns un dokumentācija);
6. Spēj patstāvīgi izstrādāt projekta ilgtspējīgas vadīšanas plānu un dažāda veida dokumentāciju – patstāvīgais darbs (projekta ilgtspējīgas vadības plāns un dokumentācija);
7. Spēj patstāvīgi pielietot dažādas ilgtspējīgas projektu vadības metodes problēmsituāciju risināšanai – patstāvīgais darbs (projekta ilgtspējīgas vadības plāns un dokumentācija); kontroldarbs (ilgtspējīgas projektu vadības metodes un paņēmieni);

8. Spēj patstāvīgi saskatīt un piedāvāt ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanai atbilstošas projektu aktivitātes projekta radītās negatīvās ietekmes mazināšanai / pozitīvās ietekmes paaugstināšanai - patstāvīgais darbs (projekta ilgtspējīgas vadības plāns un dokumentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ilgtspējīga projektu vadība – jēdziens, nozīme, aktualitāte.
2. Ilgtspējīgas projektu vadības tiesiskais ietvars.
3. Projekta dzīves cikls ilgtspējīgā projektu vadībā, “P5” ilgtspējīgas projektu vadības standarts (2h).
4. Ilgtspējīgas projektu vadības metodoloģija, PRiSM metodoloģija (2h).
5. Vides aizsardzības aspektu integrēšana projektu vadībā.
6. Ilgtspējīgas attīstības ekonomisko aspektu integrēšana projektu vadībā.
7. Sociālo un sabiedrisko aspektu nozīme ilgtspējīgā projektu vadībā. Kultūra un projektu vadība.
8. Ilgtspējīgas projektu vadīšanas ieviešana, projektu vadītāja loma.
9. Ilgtspējīga projektu vadība – ieguvumi un zaudējumi.
10. Ilgtspējīgas projektu vadības situācija un perspektīva Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, ko veido:
-praktiskie darbi lekciju laikā (20%);
-kontroldarbs par lekciju laikā apgūtajām tēmām (20%);
-patstāvīgie darbi par studiju kursa laikā apgūtajām tēmām (60%).

Visiem praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs. Izstrādāts viena projekta ilgtspējīgas vadības tiesiskais ietvars (apjoms vismaz 1 lpp. iesniedz elektroniskā veidā).

2. patstāvīgais darbs. Izstrādāts viena projekta ilgtspējīgas vadības plāns un dokumentācija (vismaz 10 lpp, iesniedz elektroniskā veidā un prezentē auditorijā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu, kontroldarba un praktisko darbu auditorijā akumulatīvā vērtējuma.

Sekmīgu vērtējumu par praktiskajiem darbiem var iegūt, piedaloties praktiskajos darbos auditorijā vai iesniedzot tos elektroniski, ja praktiskā darba veikšanās laikā students nav bijis lekcijā.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja kontroldarbā ir iegūti vismaz 50% no kopējā iespējamā punktu skaita.

Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajam darbam noteikto vērtēšanas kārtību. Sekmīgu vērtējumu var iegūt, iesniedzot patstāvīgos darbus noteiktajā laikā, apjomā un izpildot uzdevumā definētās prasības.

Obligātā literatūra

1. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Silvius G., Schipper R., Planko J., Brink J., Kohler A. Sustainability in Project Management. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 183 p.
EBSCO eBook Collection 2011.g. Tiešsaiste. Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=451780&site=ehost-live&scope=site
3. The GPM P5 Standard for Sustainability in Project Management. Washington: GPM Institute, 2018. 139 p.
4. Maltzman R., Shirley D. Green Project Management. Washington: CRC Press, Inc., 2010. 296 p.
5. Carboni J., Duncan W., Milsim P., Young M. Sustainable Project Management: The GPM Reference Guide. Novi MI: GPM Institute, 2018. 310 p.
6. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. 7th edition. NY: McGrow-Hill Education, 2017. 659 p.

Papildliteratūra

1. Eid M. Sustainable Development & Project Management. Cologne: Lambert Academic Publishing, 2009. 257 p.
2. Dagnino G.B., Cinici M.C. Research Methods for Strategic Management: a Research Methods Handbook. New York: Routledge, 2016. 377 p.
3. Hitchcock D., Willard M. The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and Tools for Organizations. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. 291 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Green Project Management (GPM) Organization. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.greenprojectmanagement.org
1. Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR). [Tiešsaiste]. Pieejams: https://incsr.eu
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA). [Tiešsaiste]. Pieejams: http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI). [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.pmi.org/
4. International Project Management Association (IPMA). [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.ipma.world/ [Tiešsaiste]
5. Project Management Journal. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”