Kursa kods VadZ5079

Kredītpunkti 3

Zināšanu pārvaldība un inovācijas

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Sniedz padziļinātas zināšanas un izpratni zināšanu pārvaldībā un inovācijā. Studiju kursa laikā studenti iepazīstas ar būtiskākajiem zināšanu pārvaldības un inovācijas attīstības konceptiem, kā arī praktiski izmantojamām teorijām. Gūtas zināšanas studentiem ir nepieciešamas, lai novērtētu zināšanu aprites nozīmi uzņēmumā, kā arī lai izvēlētos atbilstošāko zināšanu pārvaldības stratēģiju, kas ir kritiski nepieciešama inovācijai. IKT rīku apskats ir pamats studentu spējai izmantot IKT rīkus zināšanu pārvaldības sistēmas izveidei un uzņēmuma efektīvākai darbībai kopumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina un izprot zināšanu pārvaldības sistēmas būtību, jēdzienus. Kontroldarbs.
Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumā nepieciešamajām inovācijām. Spēj parādīt pamatotu izpratni par veidiem, kādos var iegūt informāciju par pētījumu produktiem un finansēšanu. Patstāvīgais darbs.
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par zināšanu pārvaldības sistēmu. Diskusijas.
Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi. Grupu darbs, komandas veidošana.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. Patstāvīgais darbs.
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt uzņēmuma zināšanu pārvaldības sistēmas, parādīt izpratni un ētisko atbildību par inovāciju iespējamo ietekmi. Prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (12 stundas)
1. Zināšanu pārvaldības un biznesa stratēģijas saskaņošana - 2 stundas.
2. Zināšanu pārvaldības arhitektūras projektēšana un tās integrēšana esošajā infrastruktūrā – 1 stunda.
3. Zināšanu audits – 1 stunda.
4. Zināšanu pārvaldības komandas izveidošana – 1 stunda.
5. ZPS projekta izstrāde - 1 stunda.
6. ZPS izvērse – rezultātu orientēta pieeja - 1 stunda.
7. Vadības struktūras un kultūras uzturēšana - 1 stunda.
8. Izstrādāto projektu prezentācija -1 stunda.
9. Inovācijas definīcijas, būtība un pazīmes. Inovācijas ieviešanas process - 1 stunda.
10. Inovāciju atbalsta veidi un politika - 1 stunda.
11. Intelektuālis īpašums. Autortiesības. Patenti. Ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītās problēmas - 1 stunda.
Praktiskie darbi (12 stundas)
12. Zināšanu loma uzņēmējdarbībā – 2 stundas
13. SECI modeļa praktisku piemēru analīze – 1 stunda
14. Zināšanu kopienas veidošana – 1 stunda
15. Kontroldarbs (zināšanu jēdziens, to radīšana, grūdiens un vilkme, zināšanu kopienas) – 1 stunda.
16. Atbalsts inovācijai (mācību ekskursija) – 1 stunda.
17. Tehnoloģiju un zināšanu pārnese (mācību ekskursija) – 1 stunda.
18. Praktisks ieskats datu/ zināšanu ieguves vietnēs, zināšanu pārneses vietnēs, dokumentu pārvaldības sistēmā – 1 stunda.
19. Izstrādātā plāna: IKT izmantošana uzņēmumā zināšanu pārvaldības sistēmā, prezentācija – 1 stunda.
20. Pastāvīgo darbu (zināšanu pārvaldības sistēmas vai veiksmīgas zināšanu pārneses vai inovācijas analīze) prezentācijas, diskusija – 1 stunda.

21. Ekskursija. LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa – 2 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīts kontroldarbs, izpildīts grupu darbs un prezentēts pastāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs grupā. „Zināšanu pārvaldības komandas izveidošana un ZPS projekta izstrāde.” Patstāvīgais darbs” Inovācijas un to ieviešana uzņēmumā”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums atkarīgs no kontroldarba, grupu darba un pastāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Shipton H., Budwar P., Sparrow P., Brown A. Human resource management, innovation and performance. Palgrawe Macmillian. 2016. pp 352.
2. Lynch R. Strategic management. Pearson Education Limited. 2015. pp 751.
3. Staber U. Understanding Organizations: Theories & Images. Sage Publikation Ltd. 2013. pp 280.
4. Tiwana A. The Knowledge Management Toolkit. Orchestrating IT, Strategy, And Knowledge Platforms, Second Edition, Prentice Hall PTR, 2002. pp 640.
5. Adner R. The Wide Lens. Portfolio Penguin. 2012., pp 278.

6. Hila A.L. u.c. Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse. Latvijas Mediji. 2014., 288 lpp.

Papildliteratūra

1. Argyris C. On Organisational Learning, Blackwell Publishing, Incorporated, 1999.
2. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Turība, Rīga, 2009., 152 lpp.
3. Inovatīva domāšana, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007, 203.lpp.

4. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018. 416 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. http://www.liaa.gov.lv/lv
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
3. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga: ISSN 1691-6018

4. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” un “Projektu vadība” studentiem.