Kursa kods VadZ4084

Kredītpunkti 4.50

Dizaina stratēģijas

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums24.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

VadZB008 [GVADB008] Dizaina stratēģijas

Kursa anotācija

Studiju kurss integrē dizaina produktu tirgus attīstības un klientu uzvedības izpēti, ar dizaina produktu/pakalpojumu radīšanu saistītu mārketinga kompleksa izveidi, un dizaina produktu un pakalpojumu īpatnību ievērtēšanu, pieņemot stratēģiskus lēmumus – komandas komplektēšanu un līdera vietu tajā, tirgus segmentu/nišu izvēli, cenu politikas principus, darbību biznesa un funkcionālā līmenī, biznesa modeļa izvēli un izveidi, ievērtējot gan vietējās, gan eksporta tirgu īpatnības. Studenti apgūst savu īpašo prasmju un konkurētspējas priekšrocību kompleksa veidošanas iemaņas, iegūst ieskatu dizaina nozarei raksturīgā ģimenes biznesa īpatnībās. Kursa apguves gaitā studējošie attīstīs spējas radoši un patstāvīgi domāt, tiks apgūtas pētniecības un praktiskās uzņēmējdarbības, kā arī komandas darba iemaņas un prezentācijas prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – Par stratēģijas nozīmi dizaina nozarē, par stratēģiju un biznesa modeļu veidiem, par mārketinga stratēģijas vietu un lomu dizaina produktu attīstībā, par klienta/patērētāja īpatnībām un ar tām saistītiem stratēģiskajiem lēmumiem, kā arī par īpašo prasmju un konkurētspējas priekšrocību attīstīšanas stratēģijām. Zināšanas tiks novērtētas kontroltestā un eksāmenā;
Prasmes – Analizēt dizaina produktu tirgu un klientus tajā, veidot biznesa modeļa un mārketinga stratēģiskā plāna elementus un kompleksu, izvēlēties dizaina produkta attīstīšanai atbilstošas inovāciju stratēģijas. Prasmes tiek novērtētas praktiskajos darbos un patstāvīgajos darbos, kā arī kontroltestā studiju procesā un eksāmenā;
Kompetence – Inovatīvu produktu attīstīšanas instrumentu lietošanā. Izvēlētās inovatīvā dizaina produkta attīstīšanas stratēģijas atbilstības novērtēšana, stratēģisko aktivitāšu un lēmumu pamatotības noteikšana, stratēģisko plānu izveide un ieviešana, darbojoties gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. Kompetences tiek novērtētas patstāvīgajos darbos, kontroltestā un eksāmenā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Stratēģiskā vadīšana un stratēģiskā plānošana dizaina uzņēmumā. Komandas loma, tās veidošana (lekc. – 2h, praktiskie darbi – 2h,)
2. Dizains un stratēģiskās darbības - mijiedarbība. Dizaina tirgus tendences. Konkurence. Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana. (lekc. – 2h)
3. Dizains kā produkts/pakalpojums - stratēģiskie lēmumi. Inovatīvi instrumenti ideju attīstīšanā (lekc. – 4h, praktiskie darbi – 4h,)
4. Klients/patērētājs dizaina tirgū, tā uzvedība. (lekc. – 4h, praktiskie darbi – 2h)
5. Cenu stratēģijas dizaina risinājumiem. (lekc. – 2h)
6. Tirdzniecības vietas dizaina risinājumiem. (lekc. – 2h)
7. Integrētā komunikācija dizaina produkcijas tirgū. Dizains un reklāma - iezīmes un stratēģijas. (lekc. – 4h)
8. Mārketinga stratēģija un mārketinga plāns dizaina produkcijai. (lekc. – 4h, praktiskie darbi – 3h)
9. Stratēģiskās vadības un lēmumu pieņemšanas līmeņi: korporatīvais, biznesa un funkcionālais līmenis. (lekc. – 2h, praktiskie darbi – 2h,)
10. Vērtību ķēde. Biznesa modelis. (lekc. – 2h, praktiskie darbi – 2h,)
11. Stratēģiskie lēmumi finanšu piesaistē (lekc. – 2h, praktiskie darbi – 1h,)
12. Dizaina ekports - īpatnības un stratēģijas (lekc. – 1h)

13. Ģimenes bizness – iezīmes un īpatnības (lekc. – 1h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgs vērtējums:
Nodoti (iesūtīti, augšupielādēti e-studiju vidē) 2 praktiskie darbi un 2 patstāvīgie darbi
Nokārtots kontroltests studiju kursa vidusposmā.

Nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi:
1. Individuāla jauna risinājuma idejas attīstīšana – formulēta problēma, vajadzība, vēlmju apmierināšanas komplekts
2. Idejas attīstīšana grupā, izmantojot inovāciju veicināšanas tehnoloģijas un instrumentus
Patstāvīgie darbi:
1. Stratēģiskie lēmumi – virtuāla iespēja atgriezties pagātnē, inovācijas prognozes izvērtējums

2. Inovatīva ideja, tās vērtību ķēde un biznesa modelis

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visi praktiskie un patstāvīgie darbi nodoti (iztrūkstot kaut vienam darbam, pozitīvs vērtējums netiek izlikts)
Nodoto darbu daļa noslēguma vērtējumā:
1. Praktiskais darbs – ieskaitīts/neieskaitīts
2. Patstāvīgais darbs – ieskaitīts/neieskaitīts
3. Kontroltests studiju kursa vidusposmā – 40%
4. Eksāmens studiju kursa noslēgumā – 60%

Sekmīgs vērtējums, ja iegūti vismaz 40% no kopējā punktu skaita.

Obligātā literatūra

1. Caune J. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2008. 384 lpp.
2. Inovācijas. Tulkojums no angļu valodas, tulkojusi A. Orupe. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata. 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. ISBN 9789984833033

Papildliteratūra

1. Ābeltiņa A. Inovācija - XXI gadsimta fenomens. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2008. 151 lpp.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp.
3. Ulrih K.T., Eppinger S.D. Product Design and Development. 5-th ed. New York etc.: Mc Graw Hill, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv
2. Kopfinansēšanas saites, piemēŗam: https://www.kickstarter.com/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Dizains un amatniecība obligātajā daļā, pilnam laikam 3.kursa 5.semestris, nepilnam laikam 4.kursa 8.semestris