Код курса VadZ4077

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Количество часов самостоятельной работы студента160

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчик курса

author

Anita Auziņa

Предварительные знания

VadZ3052,

VadZ3056,

VadZ4010,

VadZ4027,

VadZ4036,

Учебная литературa

1. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. – R.: Kamene, 2001., 232 lpp.
2. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika / Tulk. No vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. Zin. red. R.Škapars – Rīga: Zinātne, 2000., 515 lpp.
3. Džeims P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati. – Rīga, PUSE PLUS, 2001., 111 lpp.
4. Evans, J. R. Management and Control of Quality / J.R.Evans, W.M.Lindsay. 4 thed. South-Western College Publishing, 1999.
5. Forands, I. Stratēģija. Kvalitāte: Analīze, plānošana, vadība – Rīga: Elpa2.,2000., 253 lpp.
6. Forands, I. Biznesa vadības tehnoloģijas.- Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 2004., 330 lpp.
7. Hanss D. Litke, Kunova I. Projektu vadība. – Rīga: Denova, 2003., 125 lpp.
8. Hofs K. Biznesa ekonomika.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002., 210 lpp.
9. Holton, Glyn, AValue – at – Risk: Theory and Practice – Academic Press, 2003., 400 p.
10. Jaundzemis, A., Vasermanis, E. Riska analīze. – Rīga: LU, 2001. 196 lpp.
11. Kogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole: Mācību grāmata. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013, 348 lpp.
12. Pettere, G., Voronova, I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis, Rīga: Banku augstskola, 2004, 176 lpp.
13. Uzulāns J. Projektu vadība. – Rīga: Jumava, 2004, 243 lpp.
14. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. –R: Drukātava, 2007, 102 lpp.
15. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību / Helera R. Redakcijā.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 256 lpp.
16. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
17. Vose D. Risk Analysis A Quantitative Guide. John Wiley &Sons Publishers, 2000, 342. P.
18. ZoБэгьюли Ф. Управление проектом. – Москва, 2002, 202 с.
19. Вяткин, В. Н., Вяткин, И. В., Гамза, В. А., Екатеринославский, Ю. Ю., Хэмптон, Дж. Дж.; под ред.И.Юргенса. Риск-менеджмент: учебник. – М.: ИТК « Дашков и К», 2003, 512 с.
20. Гамза, В.А., Екатеринославский, Ю.Ю. Рисковый спектр комерчиеских oрганизаций. – Москва: Экономика, 2002, 108 с.
21. Грачевой, М. В. Риск – анализ инвестиционного проекта. Москва:ЮНИТИ – ДАНА, 2001, 351 c.
22. Клейнер, Г.В., Тамбовец В.Л., Качалов, Р.М. Предприятие в нестабильной економической среде: риски, стратегии, безопасность. – Москва: Экономика, 2002, 118 с.
23. Мельников, А. В. Риск – менеджмент: Стохастический анализ рисков в эконоьике финансов и страхованияю. Москва: Анкил, 2001, 140 с.
24. Рамперсад Х. К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения/ Перю с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес». 2005, 256 с.
25. Уткин, Э.А., Фролов, Д.А. Управление рисками предприятия. – Москва: ТЕМСБ, 2003, 246 с.

26. Эванс Д. Управление качеством.- М.: ЮНИТИ – ДАНА. 2007, 672 стр.

Дополнительная литература

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas.- Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004, 330 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005, 293 lpp.
3. Pārmaiņas. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

4. Sauka A. Latvijas uzņēmēju stāsti: pasniedzējiem, zinātniekiem un praktiķiem. Stocholm School of Economics in Riga, 2013, 107 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
3. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. - ISSN 1407-5709.
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste].
Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
8. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

9. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/