Kursa kods VadZ4077

Kredītpunkti 6

Biznesa procesu vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ3052, Kvalitātes vadība

VadZ3056, Uzņēmējdarbības institucionālā vide

VadZ4010, Vadīšana

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

VadZ4036, Projektu vadīšana

Kursa anotācija

Ar studiju projekta izstrādi students nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas, apgūst prasmes un iemaņas apkopot un analizēt teorētiskos un tiesiskos aspektus uzņēmuma biznesa procesu vadībā. Iemācās raksturot, atklāt un novērtēt pētāmā priekšmeta darbību, tās iespējamās disproporcijas. Studiju projekta izstrādes procesā students iemācās pastāvīgi izstrādāt un pieņemt lēmumus, kas veicinātu uzņēmuma biznesa procesu rezultātu uzlabošanos, kā arī apgūst īsi un konkrēti formulēt secinājumus un sniegt priekšlikumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


1. Spēj parādīt teorētiskās zināšanas par uzņēmuma biznesa procesa daudzveidīgo aspektu atspoguļošanu un tā rezultātu izvērtēšanu konkrētā uzņēmumā - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
2. Spēj definēt studiju projekta temata aktualitāti, mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās pētniecības metodes tā izstrādāšanā - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana
3. Spēj veikt informācijas apstrādi, analīzi un sistematizāciju, lai patstāvīgi analizētu biznesa procesu izvēlētajā uzņēmumā - studiju projekts
4. Prot izdarīt secinājumus, izstrādāt un pieņemt lēmumus, kas veicinātu biznesa procesu pilnveidošanu - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana
5. Spēj patstāvīgi strukturēt studiju projekta izstrādes gaitu - studiju projekts
6. Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu studiju projekta izstrādes gaitā - studiju projekts
7. Spēj komunicēt ar uzņēmumu (iestāžu, organizāciju) vadītāju (darbiniekiem) datu un informācijas ieguvei, kas nepieciešami studiju projekta izstrādei - studiju projekts
8. Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus, prezentēt izstrādātos priekšlikumus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem - studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana
9. Izprot, spēj pielietot un izskaidrot iegūtās teorētiskās zināšanas biznesa procesu vadības analīzē, spēj vispusīgi raksturot un analizēt konkrēta uzņēmuma biznesa vadības procesus, patstāvīgi interpretēt iegūtos rezultātus - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana

10. Spēj patstāvīgi pētīt biznesa procesus, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo procesu pilnveidošanai ar mērķi paaugstināt uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāti - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju projekta tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju.
2. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
3. Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana.
4. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu.
5. Studiju projekta analītisko daļu izstrāde.
6. Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
7. Prezentācijas sagatavošana studiju projekta aizstāvēšanai.

8. Studiju projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• studiju projekta izstrādāšana,
• studiju projekta prezentācija,

• atbildes uz jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students atbilstoši izvēlētajai studiju projekta tēmai, konsultējoties ar projekta vadītāju, patstāvīgi izstrādā studiju projektu. Pilnīgi noformētu, parakstītu studiju projektu students iesniedz e-studijās un vadītājam noteiktajā laikā. Studiju projektu vērtē tā vadītājs, un, ja projekts atbilst izvirzītajām prasībām, vadītājs to akceptē aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju projekta aizstāvēšana notiek Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā, un vērtēšanu veic institūta direktora apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs docētāji, no kuriem viens ir studiju projekta vadītājs. Projekta aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji: tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes. Prezentācijas ilgums līdz 10 minūtēm. Studiju projekta aizstāvēšanā students atbild uz jautājumiem par izstrādāto studiju projektu un pētīto tematu. Rezultātā komisija novērtē izstrādāto un aizstāvēto studiju projektu..

Obligātā literatūra

1. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. – R.: Kamene, 2001., 232 lpp.
2. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika / Tulk. No vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. Zin. red. R.Škapars – Rīga: Zinātne, 2000., 515 lpp.
3. Džeims P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati. – Rīga, PUSE PLUS, 2001., 111 lpp.
4. Evans, J. R. Management and Control of Quality / J.R.Evans, W.M.Lindsay. 4 thed. South-Western College Publishing, 1999.
5. Forands, I. Stratēģija. Kvalitāte: Analīze, plānošana, vadība – Rīga: Elpa2.,2000., 253 lpp.
6. Forands, I. Biznesa vadības tehnoloģijas.- Rīga: Latvijas Izglītības fonds. 2004., 330 lpp.
7. Hanss D. Litke, Kunova I. Projektu vadība. – Rīga: Denova, 2003., 125 lpp.
8. Hofs K. Biznesa ekonomika.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002., 210 lpp.
9. Holton, Glyn, AValue – at – Risk: Theory and Practice – Academic Press, 2003., 400 p.
10. Jaundzemis, A., Vasermanis, E. Riska analīze. – Rīga: LU, 2001. 196 lpp.
11. Kogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole: Mācību grāmata. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013, 348 lpp.
12. Pettere, G., Voronova, I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis, Rīga: Banku augstskola, 2004, 176 lpp.
13. Uzulāns J. Projektu vadība. – Rīga: Jumava, 2004, 243 lpp.
14. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. –R: Drukātava, 2007, 102 lpp.
15. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību / Helera R. Redakcijā.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 256 lpp.
16. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Mālnava, 2006. 502 lpp.
17. Vose D. Risk Analysis A Quantitative Guide. John Wiley &Sons Publishers, 2000, 342. P.
18. ZoБэгьюли Ф. Управление проектом. – Москва, 2002, 202 с.
19. Вяткин, В. Н., Вяткин, И. В., Гамза, В. А., Екатеринославский, Ю. Ю., Хэмптон, Дж. Дж.; под ред.И.Юргенса. Риск-менеджмент: учебник. – М.: ИТК « Дашков и К», 2003, 512 с.
20. Гамза, В.А., Екатеринославский, Ю.Ю. Рисковый спектр комерчиеских oрганизаций. – Москва: Экономика, 2002, 108 с.
21. Грачевой, М. В. Риск – анализ инвестиционного проекта. Москва:ЮНИТИ – ДАНА, 2001, 351 c.
22. Клейнер, Г.В., Тамбовец В.Л., Качалов, Р.М. Предприятие в нестабильной економической среде: риски, стратегии, безопасность. – Москва: Экономика, 2002, 118 с.
23. Мельников, А. В. Риск – менеджмент: Стохастический анализ рисков в эконоьике финансов и страхованияю. Москва: Анкил, 2001, 140 с.
24. Рамперсад Х. К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения/ Перю с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес». 2005, 256 с.
25. Уткин, Э.А., Фролов, Д.А. Управление рисками предприятия. – Москва: ТЕМСБ, 2003, 246 с.

26. Эванс Д. Управление качеством.- М.: ЮНИТИ – ДАНА. 2007, 672 стр.

Papildliteratūra

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas.- Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004, 330 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005, 293 lpp.
3. Pārmaiņas. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

4. Sauka A. Latvijas uzņēmēju stāsti: pasniedzējiem, zinātniekiem un praktiķiem. Stocholm School of Economics in Riga, 2013, 107 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
3. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. - ISSN 1407-5709.
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste].
Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
8. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

9. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļa) studiju projekts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Biznesa procesu vadība”