Код курса VadZ4075

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса29.10.2021

Разработчик курса

author

Dace Kaufmane

Предварительные знания

Ekon3084,

PolZ2019,

Soci1013,

Soci1014,

Soci2008,

VadZ3015,

VidZ3006,

Учебная литературa

1. Andriksone A., Bērziņa K., Gustovskis A., Kaufmane D., Klepers A., Kondrāte L., Lingebērziņš Ē., Līviņa A., Medne I., Rozīte M., Smaļinskis J., SmaļinskisN.,van der Steina A., VinklereD. Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem. Vēsture, attīstība un perspektīva. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, e-grāmata.,2021, 496 lpp. ISBN-978-9934-543-31-9[tiešsaiste].Pieejams: https://www.turiba.lv/storage/files/turisms-interactive-double.pdf
2. Holovejs Dž.K. Tūrisma bizness. Rīga: Jānis Roze., 1999, 367 lpp
3. Freijers V. Tūrisma mārketings. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2011,621 lpp
4. Pompl W. Touristikmanagement1/ Beschaftungsmanagement. Sprinder Verlag, 1996,341 S.
5. Fyall A., Garrod B. Tourism Marketing. A collaborative Approach. Aspects of Tourism. Channel view publications,2005, 383 p.
6. Gunn C.A. Tourism Planing: Basics, Concepts, Cases. 4th ed. New York: Routledge, 2002, 442 p.
7. Kaufmane D. Sadarbības sistēmas tūrismā: Zemgales reģiona piemērs. Promocijas darbs. Jelgava: LLU, 2011, 174lpp.[tiešsaiste]. Pieejams: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/tourism/Dace-Kaufmane_promocijas_d_kopsavilkums_2011_LLU_EF.pdf
8. Makkerčers B., Krosa H. Kultūras tūrisms. Tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība. :Rīga AS „Preses nams”,2007. 280 lpp.
9. Tūrisma likums (1999) LV likums [tiešsaiste]. Pieejams: www.likumi.lv/doc.php?id=50026
10. Evans N. Strategic management for tourism, hospitality and events. Routledge, 2014, 412 p. ISBN 9780750648547
11. Weaver D., Lawton L. Tourism Management . E book [tiešsaiste] Pieejams:https://www.oreilly.com/library/view/tourism-management-5th/9781118644812/Wiley08898_Contents.html

Дополнительная литература

1. Latvijas tūrisma marketinga stratēģija. [tiešasaiste]. Pieejams: www.liaa.gov.lv/sites/liaa/files/content/Turisms/turisma_marketinga_strategija_kopsavilkums.pdf
2. Muška A. Tūrisma produkts un tā kvalitāte Latvijas reģionos: promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava: LLU, 2003,78 lpp [tiešsaiste]. Pieejams: llufb.llu.lv/dissertation-summary/tourism/kopsav-Aina-Muska.pdf
3. Rozīte M. Tūrisma attīstība Latvijā. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.visitdaugavpils.lv/sites/default/files/96-110-vesture-rozite-turisms.pdf
4. Tūrisma attīstības veicināšana Latvijas reģionos. Sintēzes ziņojums. Saeima 2916. [tiešaiste]. Pieejams: https://www.saeima.lv/petijumi/Turisma_attistibas_veicinasana_Latvijas_regionos-2018.pdf
5. Stūre I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004, 112 lpp.
6. Sharpley R., Telfer D. (2002) Aspects of Tourism, 5:Tourism and Development: Concepts and Issues. Publisher: Channel View Publications 404 p.

Периодика и другие источники информации

1. Tourism and recreation. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/03.4-tourism-recreation-10-05-31.pdf
2. Introduction to commercial recreation and tourism. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sagamorepub.com/files/lookinside/218/pages-comrecebook.pdf
3. Queensland Government. "What is Recreation?"[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.nprsr.qld.gov.au/industry-information/about/recreation.html
4. Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (Latvija) [tiešsaiste]. Pieejams: www.celotajs.lv
5. World Tourism Organisation[tiešsaiste].Pieejams: www.world-tourism.org
6. Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: LatvijasRepublikasCentrālāstatistikaspārvalde.[tiešsaiste] Pieejams:www.csb.gov.lv/
7. Sociologia Ruralis. Wiley Online Library. ISSN 0038-0199 [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679523
8. Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Pieejams: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30131