Kursa kods VadZ4075

Kredītpunkti 3

Tūrisma pārvaldes attīstība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon3084, Ekonomikas teorijas pamati

PolZ2019, Publiskā administrācija

Soci1013, Kopienu attīstība

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Soci2008, Reģionālā attīstība

VadZ3015, Menedžments

VidZ3006, Ekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz detalizētu priekšstatu par tūrismu kā atpūtas un uzņēmējdarbības veidu, tūrisma pārvaldes vēsturisko attīstību un tūrisma pārvaldes attīstību sistēmpieejas un organizāciju sadarbības kontekstā. Tūrisma pārvaldes attīstības apguve papildina studējošo iepriekš apgūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un kompetences saistot ar sadarbības aspektiem nozares attīstībā un pārvaldē. Kursa gaitā studenti apgūst arī tūrisma plānošanas vispārējās prasmes.
Studiju kursa apgūšanas mērķis –ir iepazīstināt studentus ar tūrisma pārvaldes vēsturisko attīstību un tūrisma pārvaldes attīstību sistēmpieejas un organizāciju sadarbības kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Pārzina un izprot tūrisma pārvaldes attīstības tendences un organizāciju sadarbību tūrisma resursu pārvaldē – praktiskie uzdevumi;
2. Pārzina un izprot sistēmpieeju tūrisma plānošanā un analīzē un privātā un publiskā sektora sadarbības iespējām tūrisma attīstībā –kontroldarbs.
Profesionālās prasmes:
1. Spēj patstāvīgi analizēt tūrismu kā nozari un brīvā laika pavadīšanas veidu, iekļaujot iegūtās zināšanas dažādiem tūrisma pārvaldes aspektiem - praktiskie uzdevumi;
2. Prot argumentēti izskaidrot un diskutēt sadarbības veidošanos dažādos tūrisma veidos, piemērojot iegūtās zināšanas par sistēmpieeju - patstāvīgais darbs, prezentācija.
Vispārīgās prasmes:
1. Spēja atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus - praktiskie darbi;
2. Spēj iegūt precīzu informāciju, sagatavot prezentācijas un publiski uzstāties - patstāvīgais darbs;
3. Spēj ņemt dalību grupu darbos un diskusijās - diskusijas forumos.
Kompetence:
Spēj patstāvīgi analizēt dažādus tūrisma veidus un tūrismu kā sistēmu gan nacionālā, gan lokālā līmenī un izmantot teorētiskās atziņas par tūrisma sistēmām lietišķo pētījumu veikšanā – kontroldarbs, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, diskusijas.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Tūrisma būtība. Tūrisma kā atpūtas veida un uzņēmējdarbības veida attīstības tendences.. (1h)
2. Tūrisma resursi, tūrisma veidi un sadarbība tūrisma produkta attīstībā. (1h)
3. Tūrisma pārvaldes attīstības vēsture. (1h)
4. Tūrisma nozares veidošanās un pārvaldes attīstība Latvijā (1h)
5.Sistēmas būtība. Sistēmpieeja tūrisma analīzē. (1h)
6. Tūrisma sistēmu teorētiskie modeļi. (1h)
7. Tūrisma kodolsistēma: ceļotāji, tūrisma aģenti un tūrisma operatori. (1h)
8. Tūrisma subsistēma: piedāvātāji, piegādātāji, pievilcība un institūcijas. (1h)
9. Tūrisma pārvaldes attīstību ietekmējošie ārējie faktori.(1h)
10. Kultūra kā tūrismu ietekmējošs faktors. (1h)
11. Privātais un publiskais sektors tūrisma pārvaldes attīstībā. (1h)
sektorā. (1 stunda)
12. Sadarbības teorētiskais ietvars un nozīme tūrisma pārvaldē. (1h)
13. Sadarbības akcenti tūrismu reglamentējošajos starptautiskajos un ES dokumentos. (1h)
14. Sadarbības aspekti tūrisma normatīvajos aktos Latvijā. (1h)
15. Sistēmpieeja tūrisma attīstības programmās. (1h)
16. Tūrisma nozīme reģionu attīstības veicināšanā. (1h)

Semināru/ praktisko nodarbību tēmas:
1) Tūrisma attīstības vēsture. Tūrisma pārvaldes attīstība. (1 stunda)
2) Tūrisma resursi un to pārvalde. (1 stunda)
3) Tūrisma veidu organizēšanā iesaistītās institūcijas. (1 stunda)
4) Tūrisma produkta veidošanās. Tūrisma produkta prezentācija. (2 stundas)
5) Tūrisma sistēmu formēšanās. Subsistēmas tūrismā: konkrētas teritorijas piemērs. (1 stunda)
6) Prezentācijas: konkrētu teritoriju piemēri. (2 stundas)
7) Institucionālā un tiesiskā bāze. (1 stunda)
8) Tūrismu ietekmējošie ārējie faktori. (1 stunda)
9) SVID analīze tūrisma pārvaldes sistēmai: konkrētas teritorijas piemērs. (1 stunda)
10) Prezentācijas: konkrētu teritoriju piemēri. (2 stundas)
11) Tūrisma stratēģiskā plānošana. (1 stunda)
12) Tūrisma loma lauku attīstībā Latvijā. (1 stunda)
13) Kontroldarbs par visām tēmām.(1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēts kontroldarbs, kas paredzēts praktisko darbu laikā auditorijā un viens patstāvīgais darbs un prezentācija, kas jāiesniedz norādītajā laikā un praktiskie uzdevumi un diskusijas forumos tiem paredzētajā laikā.
Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts:
1. 48 stundas pilna laika studijās, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās kontroldarbam (20 stundas), patstāvīgā darba un prezentācijas sagatavošanai (10 stundas) praktisko darbu sagatavošanai norādītajos laikos (18 stundas);
2. 64 stundas nepilna laika tālmācībā, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās diviem kontroldarbam (20 stundas), patstāvīgā darba sagatavošanai (10 stundas) praktisko darbu sagatavošanai norādītajos laikos un diskusijām forumos (34 stundas);

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu studiju kursā veido:
kontroldarbs– 60 %,
patstāvīgais darbs un prezentācija – 20%,
praktiskie uzdevumi, darbi un diskusijas visa semestra laikā – 20%.
Ieskaite ar atzīmi -Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums 100%

Obligātā literatūra

1. Andriksone A., Bērziņa K., Gustovskis A., Kaufmane D., Klepers A., Kondrāte L., Lingebērziņš Ē., Līviņa A., Medne I., Rozīte M., Smaļinskis J., SmaļinskisN.,van der Steina A., VinklereD. Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem. Vēsture, attīstība un perspektīva. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, e-grāmata.,2021, 496 lpp. ISBN-978-9934-543-31-9[tiešsaiste].Pieejams: https://www.turiba.lv/storage/files/turisms-interactive-double.pdf
2. Holovejs Dž.K. Tūrisma bizness. Rīga: Jānis Roze., 1999, 367 lpp
3. Freijers V. Tūrisma mārketings. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2011,621 lpp
4. Pompl W. Touristikmanagement1/ Beschaftungsmanagement. Sprinder Verlag, 1996,341 S.
5. Fyall A., Garrod B. Tourism Marketing. A collaborative Approach. Aspects of Tourism. Channel view publications,2005, 383 p.
6. Gunn C.A. Tourism Planing: Basics, Concepts, Cases. 4th ed. New York: Routledge, 2002, 442 p.
7. Kaufmane D. Sadarbības sistēmas tūrismā: Zemgales reģiona piemērs. Promocijas darbs. Jelgava: LLU, 2011, 174lpp.[tiešsaiste]. Pieejams: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/tourism/Dace-Kaufmane_promocijas_d_kopsavilkums_2011_LLU_EF.pdf
8. Makkerčers B., Krosa H. Kultūras tūrisms. Tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība. :Rīga AS „Preses nams”,2007. 280 lpp.
9. Tūrisma likums (1999) LV likums [tiešsaiste]. Pieejams: www.likumi.lv/doc.php?id=50026
10. Evans N. Strategic management for tourism, hospitality and events. Routledge, 2014, 412 p. ISBN 9780750648547
11. Weaver D., Lawton L. Tourism Management . E book [tiešsaiste] Pieejams:https://www.oreilly.com/library/view/tourism-management-5th/9781118644812/Wiley08898_Contents.html

Papildliteratūra

1. Latvijas tūrisma marketinga stratēģija. [tiešasaiste]. Pieejams: www.liaa.gov.lv/sites/liaa/files/content/Turisms/turisma_marketinga_strategija_kopsavilkums.pdf
2. Muška A. Tūrisma produkts un tā kvalitāte Latvijas reģionos: promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava: LLU, 2003,78 lpp [tiešsaiste]. Pieejams: llufb.llu.lv/dissertation-summary/tourism/kopsav-Aina-Muska.pdf
3. Rozīte M. Tūrisma attīstība Latvijā. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.visitdaugavpils.lv/sites/default/files/96-110-vesture-rozite-turisms.pdf
4. Tūrisma attīstības veicināšana Latvijas reģionos. Sintēzes ziņojums. Saeima 2916. [tiešaiste]. Pieejams: https://www.saeima.lv/petijumi/Turisma_attistibas_veicinasana_Latvijas_regionos-2018.pdf
5. Stūre I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004, 112 lpp.
6. Sharpley R., Telfer D. (2002) Aspects of Tourism, 5:Tourism and Development: Concepts and Issues. Publisher: Channel View Publications 404 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Tourism and recreation. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/03.4-tourism-recreation-10-05-31.pdf
2. Introduction to commercial recreation and tourism. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sagamorepub.com/files/lookinside/218/pages-comrecebook.pdf
3. Queensland Government. "What is Recreation?"[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.nprsr.qld.gov.au/industry-information/about/recreation.html
4. Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (Latvija) [tiešsaiste]. Pieejams: www.celotajs.lv
5. World Tourism Organisation[tiešsaiste].Pieejams: www.world-tourism.org
6. Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: LatvijasRepublikasCentrālāstatistikaspārvalde.[tiešsaiste] Pieejams:www.csb.gov.lv/
7. Sociologia Ruralis. Wiley Online Library. ISSN 0038-0199 [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679523
8. Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Pieejams: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30131

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”