Kurs-Code VadZ3061

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)17.02.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Jankova

author

Andrejs Lazdiņš

Vorkenntnisse

Ekon3108,

JurZ2005,

VadZ3017,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Hand J., Head T. Customer Relationship and Customer Experience Management. World Technology ltd. 2014, 101 p.
2. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam: kas jāzina par Komerclikuma jauno "D daļu". Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009, 99lpp.
3. Liniņa I. Kā piesaistīt un noturēt pircēju. Rīga: BA "Turība",2018, 187 lpp.
4. Krause H., Arora D. Key Performance Indicators for Sustainable Management. Boston: Walter de Guyter GmbH, 2020, 149-218 p.
5. Piercy N., Lane N., Strategic Customer Management: Strategizing the Sales Organization. Oxford: OUP Oxford. 2009.
6. Vispārīgo datu aizsardzības regula. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
7. Komerclikums. https://likumi.lv/doc.php?id=5490
8. Publisko iepirkumu likums. https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums

Weiterfuhrende Literatur

1. O’Reilijs Darags. Darījumu attiecības ar pircējiem. – Rīga. Biznesa augstskola Turība. 2001. – 233 lpp..
2. Fekseuss H. Dari, ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 304 lpp.
3. Praude V., Liniņa I. Pārdošanas vadība. Rīga: BA "Turība", 2018,
4. Šeinovs V. Saki “Nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 2015, 301 lpp.
5. Jobber D. Selling and sales management. Harlow. Prentice Hall, 2003. – 476 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041.
2. The Economist: Weekly edition. ISSN 0013-0613
3. Harward Business Rewiev. Published by Harvard Business. ISSN 0017-8012
4. Ir Nauda. Cits Medijs AS. ISSN 2255-9280
5. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK): https://www.chamber.lv/.