Код курса VadZ3061

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса17.02.2021

Разработчики курса

author

Līga Jankova

author

Andrejs Lazdiņš

Предварительные знания

Ekon3108,

JurZ2005,

VadZ3017,

Учебная литературa

1. Hand J., Head T. Customer Relationship and Customer Experience Management. World Technology ltd. 2014, 101 p.
2. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam: kas jāzina par Komerclikuma jauno "D daļu". Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009, 99lpp.
3. Liniņa I. Kā piesaistīt un noturēt pircēju. Rīga: BA "Turība",2018, 187 lpp.
4. Krause H., Arora D. Key Performance Indicators for Sustainable Management. Boston: Walter de Guyter GmbH, 2020, 149-218 p.
5. Piercy N., Lane N., Strategic Customer Management: Strategizing the Sales Organization. Oxford: OUP Oxford. 2009.
6. Vispārīgo datu aizsardzības regula. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
7. Komerclikums. https://likumi.lv/doc.php?id=5490
8. Publisko iepirkumu likums. https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums

Дополнительная литература

1. O’Reilijs Darags. Darījumu attiecības ar pircējiem. – Rīga. Biznesa augstskola Turība. 2001. – 233 lpp..
2. Fekseuss H. Dari, ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 304 lpp.
3. Praude V., Liniņa I. Pārdošanas vadība. Rīga: BA "Turība", 2018,
4. Šeinovs V. Saki “Nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 2015, 301 lpp.
5. Jobber D. Selling and sales management. Harlow. Prentice Hall, 2003. – 476 p.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041.
2. The Economist: Weekly edition. ISSN 0013-0613
3. Harward Business Rewiev. Published by Harvard Business. ISSN 0017-8012
4. Ir Nauda. Cits Medijs AS. ISSN 2255-9280
5. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK): https://www.chamber.lv/.