Code du cours VadZ3059

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours07.02.2017

Auteur du cours

author

Agnese Belte

Manuels

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Pelše G., Ruperte I.Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
4. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
6. Maksātnespējas likums: LR likums [tiešsaiste]Pieņemts: 26.07.2010. Stājas spēkā: 01.11.2010. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums
7. How to Plan Business? A.Muška, L. Paula, L.Līcīte, D.Popluga. In:Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018, 130.-258. lpp. ISBN 9789984482958

8. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
4. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «LessonsLearned» grāmatu sērija.
5. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis& Ko, 2002. 490 lpp.
6. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. Pieejams:https://www.vid.gov.lv
7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa.Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa.Pieejams: http://www.liaa.gov.lv
9. LR tiesību aktu mājas lapa.Pieejams: www.likumi.lv

10. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa.Pieejams: http:// www.csb.lv

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: DagensIndustri, 1992. ISSN 1407-2041.
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/.

3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.