Kursa kods VadZ3059

Kredītpunkti 4.50

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Agnese Belte

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, inovatīvo, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām. Izprot kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmumudarbības plānošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot uzņēmējdarbības būtību, jēdzienus – praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens.
2. Spēj parādīt vispusīgas zināšanas par uzņēmējdarbības principiem, tiesiskajiem aspektiem un problēmām Latvijā –kontroldarbs eksāmens.
3. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, ģenerēt un pamatot uzņēmējdarbības ideju un veikt nepieciešamās darbības uzņēmējdarbības uzsākšanai – praktiskie,patstāvīgie darbi.
4. Prot raksturot uzņēmuma vidi un to ietekmējošus faktorus –praktiskie un patstāvīgie darbi.
5. Prot izvēlēties, raksturot un pamatot uzņēmuma atrašanās vietu –praktiskie un patstāvīgie darbi.
6. Prasme izskaidrot un argumentēti diskutēt par uzņēmējdarbības vidi, mikro un mazo uzņēmējdarbību, kā arī par uzņēmuma dzīves cikla svarīgākiem posmiem –diskusijas nodarbībās, eksāmens.
7. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju par uzņēmējdarbību – kontroldarbs, eksāmens.
8. Spēj ņemt dalību uzņēmuma mērķu noteikšanā – praktiskie darbi.
9. Spēja atbildīgi organizēt darbu uzņēmumā – praktiskie darbi.
10. Spēj vispārīgi izskaidrot un diskutēt par uzņēmuma darbību – diskusijas nodarbībā.
11. Spēj vispārīgi pamatot un izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbību, piedāvāt risinājumus – patstāvīgie un praktiskie darbi.
12. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus –patstāvīgie un praktiskie darbi.
13. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt uzņēmējdarbību un iespējas – eksāmens.

14. Spēj pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi – kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Uzņēmējdarbības būtība. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Uzņēmējdarbības vide un tās raksturojums. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
3. Firma (uzņēmēja nosaukums) un tās veidošana (Praktiskie darbi – 2 stundas)
4. Uzņēmējdarbības idejas realizācijas „ceļi”: sākt visu no nulles, uzņēmējdarbības pirkšana (iegāde), franšīzes pirkšana. (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stunda)
5. Uzņēmējs, uzņēmējspēja un uzņēmība. (lekcijas – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
6. Komercdarbības formas. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
7. Uzņēmuma dzīves cikls. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
8. Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
9. Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmuma dibināšana. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 4 stundas)
10. Uzņēmējdarbības plānošana. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stunda)
11. Biznesa plānošanas pamati. (Lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi – 4 stundas)
12. Uzņēmuma finansēšanas avoti. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
13. Uzņēmuma maksātnespēja, reorganizācijas process un likvidācija. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
14. Inovācijas uzņēmējdarbībā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
15. Biznesa modelis KANVAS. (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)

Eksāmens – visas tēmas (sesijas laikā).

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Vērtējums veidojas no:
• 15% praktiskie darbi par visām tēmām.
• 15% patstāvīgais darbs ar prezentāciju.
• 15% kontroldarbs par uzņēmējdarbības būtību, pamatjēdzieniem.
• 15% kontroldarbs par saimnieciskās darbības tiesisko pamatu, komercdarbības formām, uzņēmējdarbības plānošanu.
• 40 % eksāmens par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.
Gatavošanās kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu, praktisko, pastāvīgo darbu un eksāmena vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Pelše G., Ruperte I.Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
4. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
6. Maksātnespējas likums: LR likums [tiešsaiste]Pieņemts: 26.07.2010. Stājas spēkā: 01.11.2010. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums
7. How to Plan Business? A.Muška, L. Paula, L.Līcīte, D.Popluga. In:Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018, 130.-258. lpp. ISBN 9789984482958

8. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība. Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.

Papildliteratūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
4. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «LessonsLearned» grāmatu sērija.
5. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis& Ko, 2002. 490 lpp.
6. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa. Pieejams:https://www.vid.gov.lv
7. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa.Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa.Pieejams: http://www.liaa.gov.lv
9. LR tiesību aktu mājas lapa.Pieejams: www.likumi.lv

10. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa.Pieejams: http:// www.csb.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: DagensIndustri, 1992. ISSN 1407-2041.
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/.

3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība”