Code du cours VadZ3035

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours20.03.2019

Auteur du cours

author

Simona Cīrule

Le cours remplacé

VadZ2034 [GVAD2034]

VadZ2035 [GVAD2035]

Manuels

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste]. Pieņemts 04.09.2018. Stājas spēkā 07.09.2018. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
2. Dokumentu juridiskā spēka likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 06.05.2010. Stājas spēkā 01.07.2010. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/210205-dokumentu-juridiska-speka-likums
3. Arhīvu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 11.02.2010.
Stājas spēkā 01.01.2011. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=205971
4. Elektronisko dokumentu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 11.02.2010. Stājas spēkā 01.01.2011. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=205971
5. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2017. 240 lpp.

6. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2013. 316 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: http://www.likumi.lv
2. Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”. Pieejams: http://www.vestnesis.lv
3. LV portāls „Cilvēks. Valsts. Likums”. Pieejams: http://www.lvportals.lv
4. Specializēts nedēļas žurnāls „Jurista Vārds”. Pieejams: http://www.juristavards.lv
5. Latvijas Nacionālais arhīvs. Pieejams: http://www.arhivi.gov.lv
6. Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm. Pieejams: http://www.termini.lza.lv
7. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: „Lietišķās Apmācības Centrs” SIA, 2009. 266 lpp.

8. Bahanovskis V. Prakstiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2005. 253 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.

2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.