Код курса VadZ3035

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса20.03.2019

Разработчик курса

author

Simona Cīrule

Предыдущие версии курса

VadZ2034 [GVAD2034]

VadZ2035 [GVAD2035]

Учебная литературa

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste]. Pieņemts 04.09.2018. Stājas spēkā 07.09.2018. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
2. Dokumentu juridiskā spēka likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 06.05.2010. Stājas spēkā 01.07.2010. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/210205-dokumentu-juridiska-speka-likums
3. Arhīvu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 11.02.2010.
Stājas spēkā 01.01.2011. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=205971
4. Elektronisko dokumentu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 11.02.2010. Stājas spēkā 01.01.2011. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=205971
5. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2017. 240 lpp.

6. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2013. 316 lpp.

Дополнительная литература

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: http://www.likumi.lv
2. Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”. Pieejams: http://www.vestnesis.lv
3. LV portāls „Cilvēks. Valsts. Likums”. Pieejams: http://www.lvportals.lv
4. Specializēts nedēļas žurnāls „Jurista Vārds”. Pieejams: http://www.juristavards.lv
5. Latvijas Nacionālais arhīvs. Pieejams: http://www.arhivi.gov.lv
6. Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm. Pieejams: http://www.termini.lza.lv
7. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: „Lietišķās Apmācības Centrs” SIA, 2009. 266 lpp.

8. Bahanovskis V. Prakstiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2005. 253 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.

2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.